Idag inleds inlösenperioden av teckningsoptioner av serie TO 2

Idag, den 23 maj 2019, inleds inlösenperioden av de teckningsoptioner av serie TO 2 som emitterades i samband med Phase Holographic Imaging PHI AB:s (”PHI”) företrädesemission av units under sommaren 2018. Inlösenperioden pågår till och med den 13 juni 2019. Envar teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i PHI till en kurs om 28,20 SEK per aktie. Vid fullt nyttjade teckningsoptioner tillförs PHI cirka 18,3 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte skall förfalla värdelösa krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 13 juni 2019, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 11 juni 2019.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 2 I SAMMANDRAG

Teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på PHI:s och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor samt på PHI:s IR-sida på Spotlight Stock Market. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 finns tillgängliga i PHI:s prospekt utgivet i juni 2018.

Påminnelse om Investerarträff tisdagen 28 maj. Anmälan sker via mejl till ir@phiab.se senast måndag 27 maj 10.00. Ange förnamn och efternamn i anmälan

HAR DU DINA TECKNINGSOPTIONER FÖRVALTARREGISTRERADE?

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende tillvägagångssätt för att nyttja sina teckningsoptioner. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden 23 maj till och med den 13 juni 2019. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att banken/ förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av TO 2 i god tid innan teckningstiden avslutas. En folder innehållande en sammanfattning av villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 utsändes till samtliga som har sitt innehav förvaltarregistrerat.

HAR DU DINA TECKNINGSOPTIONER DIREKTREGISTRERADE?

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Dock utsändes anmälningssedel och folder innehållande sammanfattning av villkor för teckningsoption av serie TO 2. Anmälningssedel finns även att tillgå på PHI:s IR-sida på Spotlight Stock Market, Sedermera Fondkommissions och PHI:s respektive hemsidor. I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Under teckningsoptionernas löptid, 23 maj till och med den 13 juni 2019, ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Sedermera Fondkommission tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Sedermera Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med aktier.

FINANSIELL RÅDGIVARE, EMISSIONSINSTITUT OCH LEGAL RÅDGIVARE

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till PHI i samband med nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO 2. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

För mer information om teckningsoptionerna, var vänlig kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se