Closeup of HoloMonitor

Delårsrapport 3 (2020-11-01 – 2021-01-31)

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)
Lund, 16 mars, 2021

November 2020 – januari 2021

Nettoomsättning770 (1 764) KSEK
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)-3 719 ( -3 906) KSEK
Nettoresultat -5 531 (-5 858) KSEK
Resultat per aktie -0,38 (-0,41) SEK
Bruttomarginal54 (59) %

Maj 2020 – januari 2021

Nettoomsättning1 727 (3 246) KSEK
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)-11 214 ( -14 103) KSEK
Nettoresultat -16 725 (-19 775) KSEK
Resultat per aktie-1,16 (-1,37) SEK
Bruttomarginal64 (61) %

I korthet

VD har ordet

Som många förutspått innebar vintern en andra pandemisk våg, som sammanföll med vårt 3:e kvartal (november-januari). Återigen stängde våra kunder sina laboratorier och personalen skickades hem att vänta ut pandemin.

Lyckligtvis har situationen förbättrats avsevärt sedan den andra vågen började avta i slutet av januari. Laboratorier har åter börjat öppna igen, vilket har gjort det möjligt för oss att återuppta försäljningsaktiviteter på plats hos kunder i USA. Om inte ytterligare en våg tvingar laboratorierna att stänga en tredje gång, ser vi att försäljningen under 4:e kvartalet kommer att kompensera för den uppskjutna försäljning som uteblev på grund av den andra vågen under 3:e kvartalet.

Det “nya normala”

Det nya normala kommer att bli olikt den gamla normala. Det gamla och välbekanta sättet att via fackmässor och fysiska kundbesök sälja och marknadsföra produkter mellan företag kommer att förändras. Sannolikt kommer de fysiska kundbesöken även efter pandemin att begränsas till demonstrationer och produktinstallationer som kräver fysisk närvaro.

Pandemin har lärt oss hur mycket mer kostnadseffektiv digital marknadsföring och onlineförsäljning är. I det nya normala genomförs ett kundbesök på ungefär en timme, oavsett var kunden befinner sig. Få kommer att vilja gå tillbaka till då ett säljbesök innebar mer kostnader, resor och miljöpåverkan än tid med kunden.

Ytterligare cirka 450 miljoner vaccinationer behöver genomföras för att helt vaccinera 75% av USA:s befolkning. Med nuvarande vaccinationstakt om 2 miljoner vaccinationer per dag kan vi till hösten se fram emot början av slutet på pandemin och början av det “nya normala” på världens största marknad.

Källa: covid.cdc.gov/covid-data-tracker

Sedan i somras har vi arbetat intensivt med att dra nytta av det nya normala genom att helt övergå till digital försäljning och marknadsföring, men även genom att påskynda utvecklingen av den efterfrågade fluorescensmodulen.

Digital försäljning och marknadsföring

Digital försäljning och marknadsföring innebär att allt som kan göras online skall göras online — från att skapa leads till att serva sålda produkter. Den rikliga tillgången på statistisk data gör det möjligt att förutsäga effekten och resultatet av marknadsföringskampanjer, vilket redan idag praktiseras inom e-handeln och sociala medier.

Grafen nedan visar antalet besök på phiab.com per vecka från våra Google Search annonser. Den visar också hur många av dessa besökare som visar intresse för våra produkter genom att aktivt interagera med hemsidan.

Antag att det är möjligt att bestämma sambandet mellan de två kurvorna och ökade intäkter. Det skulle då vara möjligt att bestämma hur mycket som behöver investeras i digital marknadsföring för att uppnå en önskad inkomstökning. Möjligheten att förutsäga framtida intäkter genom statistisk dataanalys är något vi definitivt tänker undersöka vidare.

Fluorescensprojektet

För att hitta botemedel mot t.ex. cancer och Alzheimers är det viktigt att förstå hur våra gener påverkar och bidrar till dessa folksjukdomar. Flourescensinmärkning av celler är “go-to-metoden” för att studera genetisk aktivitet i celler.

Men, flourescensinmärkning medför en betydande nackdel. Metoden är giftig för cellerna och förändrar därmed det beteende som metoden är ämnad att observera, vilket naturligtvis minskar värdet av forskningsresultaten.

Left side of fluorescens module prototype

Fram till nu har det inte funnits någon bra lösning på detta problem. Integreringen av holografisk mikroskopi och flourescensmikroskopi i ett och samma instrument löser detta länge olösta problem.

Kombinationen av de båda teknikerna minskar antalet fluorokromer som behöver tillsättas, men även behovet av att aktivera tillsatta fluorokromer. Vilket gör att flourescensinmärkningens negativa påverkan på cellerna reduceras till ett minimum.

Efter ett initialt ”proof-of-concept”, har en första prototyp av ett kombinationsinstrument nu tillverkats med hjälp av 3D-utskrift (ovan). Fluorescensprojektet går nu in i en fas av intern testning, tekniska iterationer och mjukvaruutveckling. Då omständigheterna tillåter kommer detta att följas av externa utvärderingar av förproduktionsenheter vid bland annat Lund University Cancer Centre och National Institute on Aging i Baltimore.

Digital försäljning och marknadsföring kommer i grunden att förändra sättet hur affärer görs inom vår del av life science-branschen. I det nya normala kommer teknikleverantörer som PHI att ta plats i förarsätet och därmed kontrollera hur deras produkter säljs och marknadsförs, vilket inte var fallet i det gamla normala.

Peter Egelberg, VD

I en anda av att göra allt online som kan göras online har denna rapport skrivits online och direkt i HTML. Denna och framtida rapporter kan enkelt läsas på alla enheter, inklusive de finansiella tabellerna. Ni som föredrar att skriva ut och läsa rapporten på papper kan göra det genom att trycka på knappen nedan.

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 770 (1 764) KSEK och rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) till -3 719 (-3 906) KSEK. Nettoresultatet uppgick till -5 531 (-5 858) KSEK.

Investeringar

Med betoning på applikationsutveckling samt utveckling av flourescenskapacitet investerade bolaget under perioden 1 000 (862) KSEK i produkt, patent och applikationsutveckling.

Finansiering

Likvida medel jämte outnyttjad del av beviljade krediter uppgick till to 36 631 (22 663) KSEK vid periodens utgång. Soliditeten var 55 (82) %.

Rullande 12-månaders försäljning med trendlinje

Risker

Bolaget kan påverkas av olika faktorer, som beskrivs i 2019/20 årsredovisning. Dessa faktorer kan individuellt eller gemensamt öka risken för företagets verksamhet och resultat.

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Uttalanden om omvärld och framtid

Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i denna rapport återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för rapporten. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Investerarkalender

24 juni, 2021      Bokslutskommuniké

Om PHI

Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

På styrelsens uppdrag
Peter Egelberg, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg
Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.com

KONSOLIDERAD — PHI KONCERNEN

Resultaträkning (KSEK)

  Q3 Q3 ACK ACK HELÅR
2020/21 2019/20 2020/21 2019/20 2019/20
Nettoomsättning7701 7641 7273 2463 803
Kostnad för sålda varor-352-721-699-1 275-1 500
Bruttovinst4181 0431 0281 9712 303
Bruttomarginal 54% 59% 64% 61% 61%
   
Försäljningskostnader-1 780-2 395-5 262-6 545-8 756
Administrationskostnader-1 450-1 668-5 309-4 852-6 428
Forsknings- och utvecklingskostnader-2 988-2 725-9 149-10 150-13 538
Övriga rörelseintäkter2491 972367
   
Rörelseresultat-5 551-5 745-16 720-19 576-26 052
   
Finansnetto20-113-5-199-261
   
Resultat före skatt-5 531-5 858-16 725-19 775-26 313
   
Nettoresultat-5 531-5 858-16 725-19 775-26 313

Balansräkning (KSEK)

  Q3 Q3 HELÅR
2020/21 2019/20 2019/20
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar14 21317 48816 735
Materiella anläggningstillgångar427817704
Summa anläggningstillgångar14 64018 30517 439
  
Omsättningstillgångar   
Varulager1 6611 7201 530
Kortfristiga fordringar2 5462 3212 590
Kassa och bank3 38120 66314 484
Summa omsättningstillgångar7 58824 70418 604
  
Summa tillgångar22 22843 00936 043
  
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital12 17435 38128 896
Finansiella skulder4 2507501 125
Rörelseskulder5 8046 8786 022
  
Summa eget kapital och skulder22 22843 00936 043

Förändring i eget kapital (KSEK)

Q3 Q3 HELÅR
  2020/21 2019/20 2019/20
Ingående balans17 67540 77737 653
Nyemissioner, netto44517 487
Periodens resultat-5 531-5 858-26 313
Omräkningsdifferens301769
Utgående balans12 17435 38128 896
Soliditet55%82%80%

Kassaflöde (KSEK)

  Q3 Q3 ACK ACK HELÅR
2020/21 2019/20 2020/21 2019/20 2019/20
Den löpande verksamheten   
Periodens resultat-5 531-5 858-16 725-19 775-26 313
Avskrivningar1 8321 8395 5065 5217 360
Omräkningsdifferens 79
Rörelseflöde-3 699-4 019-11 219-14 254-18 896
   
Ökn (-)/minskn (+) av varulager-57-569-131-338-148
Ökn (-)/minskn (+) av rörelsefordr.435548-35102-88
Ökn (+)/minskn (-) av rörelseskulder-298-79-139-574-1 272
Rörelsekapitalförändring80-100-305-810-1 508
   
Kassaflöde från löpande verksamhet-3 619-4 119-11 524-15 064-20 404
   
Investeringsverksamheten    
Utvecklingskostnader-1 000-862-2 707-2 015-2 729
Patent och varumärken-204-266
Maskiner och inventarier-175
   
Kassaflöde efter investeringar-4 589-4 981-14 231-17 283-23 653
   
Finansieringsverksamheten    
Nyemissioner, netto445317 74017 487
Ökn (+)/minskn (-) av låneskulder-375-3753 125-1 125-750
   
Kassaflöde från finansieringsverksamhet-375703 12816 61516 737
   
Periodens kassaflöde-4 964-4 911-11 103-668-6 847
Likvida medel vid periodens början8 34525 57414 48421 33121 331
   
Likvida medel vid periodens slut3 38120 6633 38120 66314 484
(Inkl. outnyttjade beviljade krediter) 36 631 22 663 36 631 22 663 16 484

Data per aktie

  Q3 Q3 ACK ACK HELÅR
2020/21 2019/20 2020/21 2019/20 2019/20
Resultat per aktie, SEK-0,38-0,41-1,16-1,37-1,83
Eget kapital per aktie, SEK1,232,621,231,542,01
Antal aktier vid periodens slut14 394 97114 394 97114 394 97114 394 97114 394 971
Genomsnittligt antal aktier14 394 97114 392 90814 394 97114 383 75514 386 521
Aktiekurs vid periodens slut25,3036,4025,3036,4036,40

moderbolaget

Resultaträkning (KSEK)

 Q3Q3ACKACKHELÅR
2020/212019/202020/212019/202019/20
Nettoomsättning4491 7641 5863 1593 716
Kostnad för sålda varor-101-721-682-1 275-1 502
Bruttovinst3481 0439041 8842 214
Bruttomarginal 78% 59% 57% 60% 60%
   
Försäljningskostnader-1 316-2 395-3 719-6 545-8 756
Administrationskostnader-1 450-1 616-5 309-4 740-5 814
Forsknings- och utvecklingskostnader-2 988-2 725-9 149-10 150-13 538
Övriga rörelseintäkter2491 972367
   
Rörelseresultat-5 157-5 693-15 301-19 551-25 527
   
Finansnetto20-113-5-199-261
   
Resultat före skatt-5 137-5 806-15 306-19 750-25 788
   
Nettoresultat-5 137-5806-15 306-19 750-25 788

Balansräkning (KSEK)

 Q3Q3HELÅR
 2020/212019/202019/20
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar14 21317 48816 735
Materiella anläggningstillgångar427817704
Finansiella anläggningstillgångar942942942
Summa anläggningstillgångar15 58219 24718 381
  
Omsättningstillgångar   
Varulager 1 4521 7201 530
Kortfristiga fordringar4 0522 2752 648
Kassa och bank2 99619 77413 940
Summa omsättningstillgångar8 50023 76918 118
  
Summa tillgångar24 08243 01636 499
  
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital14 04535 38929 352
Finansiella skulder4 2507501 125
Rörelseskulder5 7876 8776 022
  
Summa eget kapital och skulder24 08243 01636 499