Bokslutskommuniké 2021/22

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

Lund den 29 juni 2022

februari – april 2022

Nettoomsättning1 242 (1 910) KSEK
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)-3 173 (-5 559) KSEK
Nettoresultat -10 279 (-6 784 ) KSEK
Resultat per aktie-0,71 (-0,47) SEK
Bruttomarginal63 (66) %

MAJ 2021 – APRIL 2022

Nettoomsättning8 169 (3 637) KSEK
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)-14 971 (-16 773) KSEK
Nettoresultat -25 381 (-23 509) KSEK
Resultat per aktie-1,76 (-1,63) SEK
Bruttomarginal70 (63) %

I korthet

VD HAR ORDET

Försäljning

Omstruktureringen av vårt distributionsnät i kombination med vår satsning på onlineförsäljning och marknadsföring har fördubblat försäljningen 2021/22, jämfört med föregående räkenskapsår. Instrumentförsäljningen stod för huvuddelen, men en noterbar andel bestod av merförsäljning i form av mjukvara, service och förbrukningsmateriel.

Affärsutveckling

Fluorescensenheten

Vi får regelbundet offertförfrågningar från kunder gällande HoloMonitors fluorescensenhet. Efter att nyligen låst designen samt säkrat material och komponenter till de första produktionsenheterna, är vi nu i gott skick att offerera för leverans under hösten.

Fluorescensavbildning är ett viktigt verktyg inom medicinsk forskning eftersom metoden gör det möjligt att bestämma cellers genetiska aktivitet. Emellertid är fluorescensavbildning giftigt för cellerna. Genom att kombinera holografisk mikroskopi och fluorescensmikroskopi minskar HoloMonitor dramatiskt toxiciteten vid avbildning av levande celler med fluorescensmikroskopi, särskilt vid avbildning av flera cellkulturer över tid. Vidare reduceras även kostnaden och komplexiteten för fluorescensavbildning.

Syntetiska antikroppar

Det syntetiska antikroppspatent som tidigare tilldelats PHI i USA har även beviljats i Japan. De beviljade patenten skyddar teknik för att skapa konstgjorda antikroppar vilka kan skräddarsys för att känna igen och binda till specifika molekyler med hög precision för att till exempel identifiera cancerceller i blod- eller vävnadsprover. Med utsikter om beviljande även i Europa och Kina har de beviljade patenten föranlett oss att överväga hur vi kommersialiserar de erhållna immateriella rättigheterna på optimalt sätt.

Regenerativ medicin

Genom att reparera eller ersätta dysfunktionella celler, vävnader och organ utlovar regenerativa terapier att behandla skador och idag obotliga sjukdomar som Alzheimers, Parkinsons, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

PHI var inbjuden att tala vid World Stem Cell Summit, organiserat av Wake Forest Institute for Regenerative Medicine. För att regenerativa terapier ska bli överkomliga och allmänt tillgängliga måste problemet med storskalig produktion lösas. Jag blev därför ombedd att tala om “Advanced Quality Control for Regenerative Medicine” vid konferensen.

Det är väl känt inom fältet att cellmorfologin förändras när cellkvaliteten försämras. Till skillnad från andra produkter på marknaden kan HoloMonitor icke-invasivt avbilda och kvantifiera individuell cellmorfologi i en cellinkubatormiljö. Denna unika förmåga gör vår HoloMonitor teknik perfekt lämpad för kvalitetsbedömning i storskalig produktion av regenerativa terapier.

Peter Egelberg, VD

Över 20 miljarder USD investerades i regenerativa terapier 2021, enligt Alliance for Regenerative Medicine. Dessutom, enligt alliansen, genomförs för närvarande över 2 000 regenerativa kliniska prövningar av 1 200 terapeutiska utvecklare.

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 1 242 (1 910) KSEK och rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) till -3 173 (-5 559) KSEK. Nettoresultatet uppgick till -10 279 (-6 784) KSEK.

Rullande 12-månaders försäljning

Investeringar

Med betoning på applikationsutveckling samt utveckling av flourescenskapacitet investerade bolaget under kvartalet 2 674 (1 554) KSEK i produkt, patent och applikationsutveckling.

Finansiering

Likvida medel jämte outnyttjad del av beviljade krediter uppgick till 2 508 (35 506) KSEK vid periodens utgång. Soliditeten var 47 (25) %.

I samband med att företrädesemission registrerades efter bokslutsdagen i maj erhöll PHI 32,2 MSEK efter emissionskostnader och återbetalning av lån till Formue A/S.

Företrädesemission

Företrädesemissionen som avslutades den 13 april 2022 tecknades till totalt cirka 57 MSEK, motsvarande en total teckningsgrad om 80 %. Genom företrädesemissionen nyemitteras totalt 6 057 729 aktier samt 3 365 405 teckningsoptioner av serie TO 3 och 1 346 162 teckningsoptioner av serie TO 4. PHI tillfördes därmed cirka 57 MSEK före emissionskostnader. Per den 12 maj 2022 uppgår antalet aktier i PHI till 20 452 700 stycken med ett aktiekapitalet om 4 090 540 SEK.

Teckningsoptioner av serie TO 3

Varje teckningsoption av serie TO 3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i PHI under perioden från och med 11 april 2023 till och med 2 maj 2023. Lösenkursen uppgår till 70 % av den volymvägda genomsnittskursen under en period inför optionsinlösen, inom intervallet 0,20 SEK (bolagets kvotvärde) som lägst, och med 11,90 SEK per ny aktie som högsta lösenkurs. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 till högsta lösenkurs (11,90 SEK per ny aktie) kommer teckningsoptionerna att tillföra bolaget cirka 40 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsoptioner av serie TO 4

Varje teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i PHI under perioden från och med 12 september 2024 till och med 3 oktober 2024. Lösenkursen uppgår till 70 % av den volymvägda genomsnittskursen under en period inför optionsinlösen, inom intervallet 0,20 SEK som lägst, och med 15,45 SEK per ny aktie som högsta lösenkurs. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 till högsta lösenkurs (15,45 SEK per ny aktie) kommer teckningsoptionerna tillföra bolaget cirka 20,8 MSEK före emissionskostnader.

Konvertibler

Konvertibellånet till Formue Nord Fokus A/S uppgår till 20 230 000 SEK med följande villkor:

Risker

Bolaget kan påverkas av olika faktorer, som beskrivs i 2020/21 årsredovisning. Dessa faktorer kan individuellt eller gemensamt öka risken för företagets verksamhet och resultat.

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Uttalanden om omvärld och framtid

Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i denna rapport återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för rapporten. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Investerarkalender

Om PHI

Phase Holographic Imaging (PHI) utvecklar och marknadsför instrumentering för icke-invasiv time-lapse-avbildning. Företagets HoloMonitor-produktlinje används för kvantitativ analys av levande cellkulturer, särskilt inom preklinisk forskning och regenerativ medicin. PHI har kontor i Lund, Sverige och Boston, Massachusetts.

På styrelsens uppdrag
Peter Egelberg, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg
Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.com

KONSOLIDERAD — PHI KONCERNEN

Resultaträkning (KSEK)

  Q4 Q4 Helår Helår
  2021/22 2020/21 2021/22 2020/21
Nettoomsättning1 2421 9108 1693 637
Kostnad för sålda varor-524-647-2 485-1 346
Bruttovinst7181 2635 6842 291
Bruttomarginal 63% 66% 70% 63%
  
Försäljningskostnader-2 174-3 511-9 303-8 773
Administrationskostnader-772-1 775-7 388-7 084
Forsknings- och utvecklingskostnader-2 806-2 571-8 817-11 720
Övriga rörelseintäkter1 972
  
Rörelseresultat-5 034-6 594-19 824-23 314
  
Finansnetto-5 245-190-5 557-195
  
Resultat före skatt-10 279-6 784-25 381-23 509
  
Nettoresultat-10 279-6 784-25 381-23 509

Balansräkning (KSEK)

  Helår Helår
  2021/22 2020/21
TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar17 03814 823
Materiella anläggningstillgångar181337
Summa anläggningstillgångar17 21915 160
 
Omsättningstillgångar  
Varulager2 9791 334
Kortfristiga fordringar35 7923 017
Kassa och bank1 4242 256
Summa omsättningstillgångar40 1956 607
 
Summa tillgångar57 41421 767
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Eget kapital26 9835 384
Finansiella skulder22 5087 400
Rörelseskulder7 9238 983
 
Summa eget kapital och skulder57 41421 767

Förändring i eget kapital (KSEK)

  Helår Helår
  2021/22 2020/21
Ingående balans5 38428 896
Nyemissioner, netto47 268 
Periodens resultat-25 381-23 509
Omräkningsdifferens-288-3
Utgående balans26 9835 384
Soliditet47%25%

Kassaflöde (KSEK)

  Q4 Q4 Helår Helår
  2021/22 2020/21 2021/22 2020/21
Den löpande verksamheten   
Periodens resultat-10 280-6 784-25 382-23 509
Avskrivningar1 8621 0354 8546 541
Omräkningsdifferens-353-7-491-4
Rörelseflöde-8 771-5 756-21 019-16 972
  
Ökn (-)/minskn (+) av varulager-762327-1 645196
Ökn (-)/minskn (+) av rörelsefordr.-31 972-392-32 854-348
Ökn (+)/minskn (-) av rörelseskulder2 7993 100-9812 882
Rörelsekapitalförändring-29 9353 035-35 4802 730
  
Kassaflöde från löpande verksamhet-38 706-2 721-16 335-14 242
  
Investeringsverksamheten   
Utvecklingskostnader-2 504-1 384-6 539-4 091
Patent och varumärken-170-170-170-170
Maskiner och inventarier
  
Kassaflöde efter investeringar-41 380-4 275-63 208-18 503
  
Finansieringsverksamheten   
Nyemissioner, netto47 26847 268
Ökn (+)/minskn (-) av låneskulder-6 2553 15015 1086 275
  
Kassaflöde från finansieringsverksamhet41 0133 15062 3766 275
  
Periodens kassaflöde-367-1 125-832-12 228
Likvida medel vid periodens början1 7913 3812 25614 484
  
Likvida medel vid periodens slut1 4242 2561 4242 256
(Inkl. outnyttjade beviljade krediter) 2 508 35 506 2 508 35 506

Data per aktie

  Q4 Q4 Helår Helår
  2021/22 2020/21 2021/22 2020/21
Resultat per aktie, SEK-0,71-0,47-1,76-1,63
Eget kapital per aktie, SEK1,32*0,371,32*0,37
6 057 7296 057 729
Antal aktier vid periodens slut14 394 97114 394 97114 394 97114 394 971
Genomsnittligt antal aktier14 394 97114 394 97114 394 97114 394 971
Aktiekurs vid periodens slut, SEK5,6025,005,6025,00
*Eget kapital per aktie inkluderar tecknade men ej registrerade aktier.

moderbolaget

Resultaträkning (KSEK)

  Q4 Q4 Helår Helår
  2021/22 2020/21 2021/22 2020/21
Nettoomsättning1 5661 4056 4372 991
Kostnad för sålda varor-535-676-2 417-1 358
Bruttovinst1 0317294 0201 633
Bruttomarginal 66% 52% 62% 55%
   
Försäljningskostnader-1 356-2 898-6 412-6 617
Administrationskostnader-772-1 775-7 388-7 084
Forsknings- och utvecklingskostnader-2 806-2 571-8 817-11 720
Övriga rörelseintäkter  1 972
   
Rörelseresultat-3 903-6 515-18 597-21 816
   
Finansnetto-5 245-1132-5 557-1 137
   
Resultat före skatt-9 148-7 647-24 154-22 953
   
Nettoresultat-9 148-7 647-24 154-22 953

Balansräkning (KSEK)

  Q4 Helår
  2021/22 2020/21
TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar17 03814 823
Materiella anläggningstillgångar181337
Finansiella anläggningstillgångar3 994
Summa anläggningstillgångar21 21315 160
 
Omsättningstillgångar  
Varulager2 9791 334
Kortfristiga fordringar34 8644 657
Kassa och bank7211 711
Summa omsättningstillgångar38 5647 702
 
Summa tillgångar59 77722 862
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Eget kapital29 5136 399
Finansiella skulder22 3807 400
Rörelseskulder7 8849 063
 
Summa eget kapital och skulder59 77722 862