Bolagsordning för
Phase Holographic Imaging PHI AB
Org. nr. 556542-7811

Fastställd vid extra bolagsstämma 2018-06-18

§ 1 BOLAGETS FIRMA

Bolagets firma är Phase Holographic Imaging PHI AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Lund.

§3 VERKSAMHET

Bolaget ska utveckla, tillverka och marknadsföra bildanalysinstrument. Bolaget ska även bedriva konsultverksamhet med anknytning till bolagets produkter samt därmed förenlig verksamhet.

§4 AKTIEKAPITALET

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor.

§5 ANTALET AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000 stycken.

§6 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Styrelsen ska, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än stämman, bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§7 REVISORER

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) suppleanter. Till revisor kan också utses ett (1) registrerat revisionsbolag.

§8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens Industri.

§9 AKTIEÄGARES OCH BITRÄDES RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMA

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

§10 ÅRSSTÄMMA

Årsstämma ska hållas årligen inom sex ( 6) månader efter räkenskapsårets utgång.

Styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordföranden valts.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två (2) justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om
  1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  2. Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  3. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter alternativt registrerade revisionsbolag.
 9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
 10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter alternativt registrerat revisionsbolag.
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§11 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 0501 – 0430.

§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ( avstämningsförbehåll).