Kallelse till årsstämma i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

Aktieägarna i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ), 556542-7811, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 oktober 2019 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för
att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear
Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd innan onsdagen den 9 oktober 2019 och
bör begäras i god tid före denna dag hos förvaltaren.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren
undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk
person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling
för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra
behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på
bolagets hemsida www.phiab.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och
uppger sin adress.

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 14 379 154.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:
1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
9. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
11. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
12. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisor.
13. Beslut om riktad nyemission av aktier.
14. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i
årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018-05-01 –
2019-04-30.

Bestämmande av revisorer, fastställande av revisionsarvode samt val av revisor (punkterna
10, 11 och 12)

Styrelsen föreslår att bolagets revisionsbolag MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs för
perioden intill nästa årsstämma samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i
enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 13)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 15 817 aktier,
innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 3 163,40 kronor. För beslutet ska i övrigt
följande villkor gälla.
1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de tecknare som framgår nedan. Skälet till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden
enligt garantiavtal avseende teckning av teckningsoptioner av serie TO 2.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 28,20 kronor. Teckningskursen motsvarar
inlösenkursen för teckningsoptionerna i serie TO 2.
3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för
emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom fyra veckor efter
teckning.
4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter de nya aktierna registrerats.
6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för
beslutets registrering vid Bolagsverket.


Tecknare Högst antal aktier Belopp
Robert Joki5 112144 158
Leo Graf5 112144 158
Sören Christensen5 112144 158
Jörgen Karlsson48113 564
Totalt 15 817 446 039

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om
deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att
användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall,
stämmoprotokoll.

Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, fullständiga beslutsförslag samt
fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Scheelevägen 22 i Lund och
på bolagets hemsida www.phiab.com senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Lund i september 2019
Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)
STYRELSEN