Kallelse till årsstämma i Phase Holographic Imaging PHI (publ)

Aktieägarna i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ), 556542-7811, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 september 2018 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 20 september 2018, och
 • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 20 september 2018, skriftligen till Phase Holographic Imaging PHI AB, Scheelevägen 22, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per telefon +46 46-38 60 80 eller per e-post ir@phiab.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd torsdagen den 20 september 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.phiab.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 13 746 634. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Verkställande direktörens anförande.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 9. Beslut
  a)       om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
  b)       om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  c)       om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
 11. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
 12. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisor.
 13. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017-05-01 – 2018-04-30.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer, fastställande av styrelse- och revisionsarvode samt val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor (punkterna 10, 11 och 12)

Styrelsen föreslår att bolagets revisionsbolag MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs för en period om ett år samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Aktieägare kommer att presentera förslag till styrelse och styrelsearvode senast tre veckor innan årsstämman genom pressmeddelande.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Scheelevägen 22 i Lund och på bolagets hemsida www.phiab.se senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i augusti 2018

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

STYRELSEN

Phase Holographic Imaging PHI AB
Skiffervägen 48
224 78 Lund
Sweden
+46 46 38 60 80
info@phiab.se

Phase Holographic Imaging PHI Inc.
265 Franklin Street Suite 1702
Boston, MA 02110
USA
+1 617-963-5150
info@phiab.com

Invoicing

VAT: SE556542781101
faktura@phiab.se

Securities Identification

ISIN: SE0005504636
LEI: 549300JZR79QYESM6296

HoloMonitor® is a registered trademark
Copyright © 2012-2021
Phase Holographic Imaging PHI AB

Phase Holographic Image logo in white

PHI Theme 3.12.2