Kallelse till extra bolagsstämma i Phase Holographic Imaging PHI AB

Aktieägarna i Phase Holographic Imaging PHI AB, 556542–7811 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 9 maj 2023 kl. 13.00 på Scandic Star, Glimmervägen 5, 224 78 Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman genom förvaltarens försorg inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Rösträttsregistrering som har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 3 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.phiab.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

  1. Stämman öppnas.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordningen.
  5. Val av en eller två justeringsmän.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
  8. Val av styrelseledamot.
  9. Stämman avslutas.

Beslutsförslag:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att advokat Micael Karlsson från Advokatfirman Delphi väljs till ordförande vid årsstämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 7)

Neural AB föreslår att Bolaget ska ha sex ordinarie ledamöter och en suppleant.

Val av styrelseledamot (punkt 8)

Neural AB föreslår nyval av Goran Dubravčić till ordinarie styrelseledamot. Goran Dubravčić är VD i Altium SA som för närvarande äger 11,8 procent av aktierna i Bolaget. Altium SA har 500 anställda och verkar på marknader i Europa och USA, har årlig omsättning överstigande 1 miljard kronor och har en betydande försäljningsorganisation. För att ytterligare främja en framgångsrik introduktion av Bolagets produkter inom Altium SA:s försäljningsnätverk föreslår Neural AB att Goran Dubravčić väljs till ordinarie styrelseledamot.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 20 452 700. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Fullständiga beslutsförslag framgår av kallelsen. Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligt på Bolagets kontor Skiffervägen 48 i Lund och på bolagets hemsida www.phiab.com senast tre veckor innan bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Lund i april 2023

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

STYRELSEN