Kommuniké från årsstämma i Phase Holographic Imaging PHI AB

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ) höll den 31 oktober 2022 årsstämma. Vid stämman fattades bl.a. följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021/22.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå och att det belopp som stod till stämmans förfogande skulle överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja samtliga som under räkenskapsåret 2021/22 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för räkenskapsårets förvaltning.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Till styrelseledamöter omvaldes Mats Lundwall, Leland Foster, Mattias Lundin och Petter Björquist samt nyvaldes Peter Egelberg. Ann-Christine Egelberg omvaldes som styrelsesuppleant.

Den nyvalda styrelseledamoten Peter Egelberg är VD och Grundare av bolaget och har en lång bakgrund inom fysik och datateknik.

Årsstämman fastställde att styrelsearvode skall utgå med två (2) prisbasbelopp till ordföranden och ett (ett) prisbasbelopp till övriga valda ordinarie ledamöter samt ett halvt prisbasbelopp till den valda styrelsesuppleanten.

Stämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Mazars AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. MAZARS AB har låtit meddela att auktoriserade revisorn Anders Persson kommer att utses till huvudansvarig revisor. Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under en eller flera gånger fram till nästa årsstämma genomföra emission med eller utan aktieägares företrädesrätt enligt styrelsens förslag.

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)
Styrelsen