PHI avtalar om teckningsåtagande med styrelse, VD och ägare

Phase Holographic Imaging (PHI) meddelar härmed att bolaget har ingått teckningsförbindelseavtal gällande pågående företrädesemission. Teckningsförbindelseavtal motsvarade cirka 4 % av den initiala emissionen (2,9 MSEK) har ingåtts med medlemmar från bolagets styrelse, bolagets VD samt med ägare. Garantiåtagandet upp till 80 % av den initiala emissionsvolymen kvarstår.

Close up of female hand signing an agreement

Emissionsvillkoren i korthet

 Prospekt och övrig information om emissionen finns på phiab.com/ir.