PHI avtalar om teckningsåtagande med styrelse, VD och ägare

Phase Holographic Imaging (PHI) meddelar härmed att bolaget har ingått tecknings­förbindelse­avtal gällande pågående företrädesemission. Tecknings­förbindelse­avtal motsvarade cirka 4 % av den initiala emissionen (2,9 MSEK) har ingåtts med medlemmar från bolagets styrelse, bolagets VD samt med ägare. Garanti­åtagandet upp till 80 % av den initiala emissionsvolymen kvarstår.

Close up of female hand signing an agreement

Emissionsvillkoren i korthet

 Prospekt och övrig information om emissionen finns på phiab.com/ir.