Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ) höll den 9 maj 2023 extra bolagsstämma.

 1. Stämman öppnades av Micael Karlsson.
 2. Micael Karlsson valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Ludvig Borg skulle föra
  dagens protokoll.
 3. Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen
  godkändes som röstlängd vid stämman.
 4. Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.
 5. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Nikolas Ek.
 6. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
 7. Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och en suppleant.
 8. Goran Dubravöic valdes till ny ordinarie styrelseledamot.
 9. Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet: Ludvig Borg

Ordförande: Micael Karlsson

Justeras: Nikolas Ek