Phase Holographic Imaging PHI AB meddelar utfall i genomförd företrädesemission

Teckningsperioden i Phase Holographic Imaging PHI AB:s (”PHI” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna, avslutades den 13 april 2022. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 80 procent av befintliga aktieägare, allmänheten samt garantiåtagare. PHI tillförs således cirka 57,55 MSEK före emissionskostnader. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 20 april 2022.

Teckning, tilldelning och betalning

Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 57,55 MSEK, inklusive teckningsförbindelser om cirka 2,9 MSEK samt aktiverat garantiåtagande motsvarande cirka 45,4 MSEK, motsvarande en total teckningsgrad om cirka 80 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras totalt 6 057 729 aktier samt 3 365 405 teckningsoptioner av serie TO 3 och 1 346 162 teckningsoptioner av serie TO 4. PHI tillförs därmed cirka 57,66 MSEK före emissionskostnader om totalt cirka 9,2 MSEK (inkl. garantiersättning om cirka 5,8 MSEK). Totalt 140 018 units (motsvarande cirka 12 MSEK) tecknades med stöd av uniträtter, inklusive teckningsförbindelser om cirka 2,9 MSEK. Tilldelning av units har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det prospekt som offentliggjorts av Bolaget i samband med företrädesemissionen. De tecknare som tilldelas units utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är planerade att skickas ut idag, den 20 april 2022. Tilldelade units utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Antal aktier och aktiekapital

När den initiala emissionen i erbjudandet har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i PHI att uppgå till 20 452 700 stycken och aktiekapitalet att uppgå till 4 090 540,00 SEK. Härutöver kommer det finnas 3 365 405 utestående teckningsoptioner av serie TO 3 och 1 346 162 utestående teckningsoptioner av serie TO 4.

Handel med BTU

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i början av maj 2022.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 4 i sammandrag

De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 3 (ISIN-kod: SE0017766447) och TO 4 (ISIN-kod: SE0017766462) är planerade att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market snarast efter att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Varje teckningsoption av serie TO 3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i PHI under perioden från och med 11 april 2023 till och med 2 maj 2023. Lösenkursen kommer att uppgå till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under en period inför optionsinlösen, inom intervallet 0,20 SEK (Bolagets kvotvärde) som lägst, och med 11,90 SEK per ny aktie som högsta lösenkurs. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 till högsta lösenkurs (11,90 SEK per ny aktie) kommer teckningsoptionerna att tillföra Bolaget cirka 40 MSEK före emissionskostnader.

Varje teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i PHI under perioden från och med 12 september 2024 till och med 3 oktober 2024. Lösenkursen kommer att uppgå till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under en period inför optionsinlösen, inom intervallet 0,20 SEK (Bolagets kvotvärde) som lägst, och med 15,45 SEK per ny aktie som högsta lösenkurs. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 till högsta lösenkurs (15,45 SEK per ny aktie) kommer teckningsoptionerna tillföra Bolaget cirka 20,8 MSEK före emissionskostnader.

Flaggning

Med anledning av företrädesemissionen har Formue Nord Markedsneutral A/S (”Formue Nord”) passerat flaggningsgränsen om 15 procent av kapital och röster i Bolaget. Formue Nords ägande uppgick före företrädesemissionen till 0 aktier. Efter registrering av företrädesemissionen och införing i den av Euroclear förda aktieboken uppgår Formue Nords innehav till totalt 3 390 309 aktier, vilket motsvarar cirka 16,6 procent av kapital och röster i Bolaget.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

Denna information är sådan som Phase Holographic är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-20 11:19 CET.

För ytterligare information om Bolaget, vänligen kontakta:

Peter Egelberg, VD
E-post: ir@phiab.se
Hemsida: phiab.com