Phase Holographic Imaging PHI AB meddelar utfall i genomförd företrädesemission

Teckningsperioden i Phase Holographic Imaging PHI AB:s (”PHI” eller ”Bolaget”) företrädes­emission av units, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna, avslutades den 13 april 2022. Företrädes­emissionen tecknades totalt till cirka 80 procent av befintliga aktieägare, allmänheten samt garanti­åtagare. PHI tillförs således cirka 57,55 MSEK före emissions­kostnader. Avräknings­notor är beräknade att skickas ut idag, den 20 april 2022.

Teckning, tilldelning och betalning

Företrädes­emissionen tecknades till totalt cirka 57,55 MSEK, inklusive tecknings­förbindelser om cirka 2,9 MSEK samt aktiverat garanti­åtagande motsvarande cirka 45,4 MSEK, motsvarande en total tecknings­grad om cirka 80 procent. Genom företrädes­emissionen nyemitteras totalt 6 057 729 aktier samt 3 365 405 tecknings­optioner av serie TO 3 och 1 346 162 tecknings­optioner av serie TO 4. PHI tillförs därmed cirka 57,66 MSEK före emissions­kostnader om totalt cirka 9,2 MSEK (inkl. garanti­ersättning om cirka 5,8 MSEK). Totalt 140 018 units (motsvarande cirka 12 MSEK) tecknades med stöd av uniträtter, inklusive tecknings­förbindelser om cirka 2,9 MSEK. Tilldelning av units har skett i enlighet med de tilldelnings­principer som beskrivits i det prospekt som offentlig­gjorts av Bolaget i samband med företrädes­emissionen. De tecknare som tilldelas units utan företrädes­rätt kommer att erhålla avräknings­notor, vilka är planerade att skickas ut idag, den 20 april 2022. Tilldelade units utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Antal aktier och aktiekapital

När den initiala emissionen i erbjudandet har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i PHI att uppgå till 20 452 700 stycken och aktiekapitalet att uppgå till 4 090 540,00 SEK. Härutöver kommer det finnas 3 365 405 utestående teckningsoptioner av serie TO 3 och 1 346 162 utestående teckningsoptioner av serie TO 4.

Handel med BTU

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädes­emissionen. Denna registrering beräknas ske i början av maj 2022.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 4 i sammandrag

De nyemitterade tecknings­optionerna av serie TO 3 (ISIN-kod: SE0017766447) och TO 4 (ISIN-kod: SE0017766462) är planerade att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market snarast efter att Bolagsverket har registrerat företrädes­emissionen. Varje teckningsoption av serie TO 3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i PHI under perioden från och med 11 april 2023 till och med 2 maj 2023. Lösenkursen kommer att uppgå till 70 procent av den volymvägda genom­snitts­kursen under en period inför optionsinlösen, inom intervallet 0,20 SEK (Bolagets kvotvärde) som lägst, och med 11,90 SEK per ny aktie som högsta lösenkurs. Vid fullt nyttjande av tecknings­optioner av serie TO 3 till högsta lösenkurs (11,90 SEK per ny aktie) kommer tecknings­optionerna att tillföra Bolaget cirka 40 MSEK före emissions­kostnader.

Varje tecknings­option av serie TO 4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i PHI under perioden från och med 12 september 2024 till och med 3 oktober 2024. Lösenkursen kommer att uppgå till 70 procent av den volymvägda genom­snitts­kursen under en period inför options­inlösen, inom intervallet 0,20 SEK (Bolagets kvotvärde) som lägst, och med 15,45 SEK per ny aktie som högsta lösenkurs. Vid fullt nyttjande av tecknings­optioner av serie TO 4 till högsta lösenkurs (15,45 SEK per ny aktie) kommer tecknings­optionerna tillföra Bolaget cirka 20,8 MSEK före emissions­kostnader.

Flaggning

Med anledning av företrädesemissionen har Formue Nord Markedsneutral A/S (”Formue Nord”) passerat flaggnings­gränsen om 15 procent av kapital och röster i Bolaget. Formue Nords ägande uppgick före företrädes­emissionen till 0 aktier. Efter registrering av företrädes­emissionen och införing i den av Euroclear förda aktieboken uppgår Formue Nords innehav till totalt 3 390 309 aktier, vilket motsvarar cirka 16,6 procent av kapital och röster i Bolaget.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

Denna information är sådan som Phase Holographic är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­­missbruks­­förordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentlig­­görande 2022-04-20 11:19 CET.

För ytterligare information om Bolaget, vänligen kontakta:

Peter Egelberg, VD
E-­post: ir@phiab.se
Hemsida: phiab.com

Phase Holographic Imaging PHI AB
Skiffervägen 48
224 78 Lund
Sweden
+46 46 38 60 80
info@phiab.se

Phase Holographic Imaging PHI Inc.
265 Franklin Street Suite 1702
Boston, MA 02110
USA
+1 617-963-5150
info@phiab.com

Invoicing

VAT: SE556542781101
faktura@phiab.se

Securities Identification

ISIN: SE0005504636
LEI: 549300JZR79QYESM6296

HoloMonitor® is a registered trademark
Copyright © 2012-2021
Phase Holographic Imaging PHI AB

Phase Holographic Image logo in white

PHI Theme 3.12.2