Årsredovisning 2020/21

Phase Holographic Imaging PHI AB (556542-7811)

VD har ordet

Det gängse sättet att sälja avancerade vetenskapliga instrument har varit att oberoende distributörer marknadsför, säljer vidare och servar produkten mot slutkund på en överenskommen geografisk marknad. Fram till pandemin ifrågasatte ingen i life science-branschen denna affärsmodell. Det var helt enkelt så kapitalvaror som HoloMonitor såldes. Modellen är dock kostsam och resurskrävande samt att försäljningen inte blir bättre än distributörerna.

Det “nya normala”

Som vi alla vet har online försäljning och marknadsföring funnits under en tid. Fram till pandemin har denna dock haft en begränsad inverkan på den traditionella distributörsmodellen, mycket på grund av att det tidigare var otänkbart för kunder att “nätshoppa” avancerad teknisk utrustning.

Den utbredda användningen av videokommunikation under pandemin har förändrat detta. Nu när vi har vant oss och insett hur mycket mer effektivt och klimatsmart det är föredrar allt fler att både produktdemonstrationer och utbildning sker över nätet, snarare än vid ett fysiskt möte. Denna lilla men betydande beteendeförändring kommer sannolikt att väsentligt förändra vår bransch och hur kapitalvaror säljs i denna.

Strategisk förändring

Mot ovan bakgrund beslutade vi under året att i ökad grad sälja och uteslutande marknadsföra våra produkter online. Den strategiska förändringen har ökat vår förmåga att sälja direkt till slutkund över ett stort geografisk område utan att involvera distributörer. Direktförsäljning och frånvaron av mellanhand innebär naturligtvis ökade marginaler för bolaget, men också lägre kostnader per såld enhet.

Organisationen

Online försäljning och marknadsföring kräver en annan kompetens än marknadsföring via fackmässor och andra traditionella marknadsföringsaktiviteter. Detta har under året lett till organisatoriska förändringar inom bolaget, men även inom vårt distributörsnät.

Under året har vi arbetat med att utöka och omarbeta vårt distributionsnät till ett smalare och mer kostnadseffektivt partnernätverk. På de flesta geografiska marknader kommer partnern snarare att vara en förmedlare än en fullvärdig distributör, vilken allt kanaliseras igenom. För en översikt av partnernätverket se Partners & Distributors.

Stigande försäljning

Försäljningsökningen under de två senaste kvartalen* indikerar att vi har uppnått lånefinansieringens målsättning om att mer än väl överbrygga pandemin. För bolaget har förändringen i hur affärer görs mellan företag varit mycket positivt.

Det nya normala, med omfattande användning av videokommunikation, har möjliggjort direktkontakt med kunden oberoende av var i världen kunden råkar befinna sig. På grund av tidigare bristande kommunikationsmöjligheter i det gamla normala styckades världen primärt upp i geografiska ”marknader”, oberoende av om exakt samma produkt efterfrågades i ett flertal länder. I det nya normala bestäms marknader främst av efterfrågan, oberoende av geografin, vilket tycks passa oss utmärkt.

Peter Egelberg, VD

*Bolagets delårsrapporter finns tillgängliga här.

Bolagsstyrning

Bolagets styrelse är utsedd av Bolagets ägare för att ytterst ansvara för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Styrelsen har antagit en arbetsordning, som närmare reglerar dess arbete och ansvar. Den har också fastställt en instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Medlemmarna i såväl Bolagets styrelse har lång erfarenhet från en rad life science-bolag, innefattande såväl förvärv samt försäljning av utvecklingsbolag i life science-branschen. Nedan angiva aktieinnehav är per rapportdagen.

Mats Lundwall
Chairman

Lundwall, född 1948, är styrelseordförande och har varit styrelseledamot i PHI sedan 2014. Lundwall är civilekonom med mångåriga internationella och centrala VD befattningar och styrelseuppdrag inom life-science sektorn i Ferring Pharmaceuticals, Nordic Drugs, Euro Diagnostica, Santaris Pharma samt i Cellartis då detta förvärvades av franska Cellectis. Lundwall äger inga aktier i PHI.

Leland_Foster_PHI_Board_200x200
Leland Foster
Board Member

Foster, född 1946, är sedan 2012 styrelseledamot i PHI. Foster, filosofie doktor i mikrobiologi, var tidigare forskningschef för branschledande Thermo Fisher Scientific. Tidigare uppdrag innefattar även VD-skap för Fisher Scientific Bioscience Group, svenska Perbio Science och HyClone Laboratories i USA. Foster äger 174 928 aktier privat i PHI.

Petter Björquist
Petter Björquist
Board Member

Björquist, född 1965 är VD för VERIGRAFT AB. Tidigare uppdrag innefattar VP of Regenerative Medicine på Cellartis/Cellectis samt Senior Scientist vid AstraZeneca. Björquist äger inga aktier i PHI.

Mattias Lundin
Mattias Lundin
Board Member

Lundin, född 1968, är VD för at Lumito AB och tidigare VP Global Sales på CellaVision AB (publ) samt Commercial Manager for International and Mature Markets vid Arjo Huntleigh. Lundin äger 2 000 aktier i PHI.

Johan Hyllner
Johan Hyllner
Board Member

Hyllner, född 1962, är styrelseledamot i PHI sedan 2017. Hyllner är doktor i zoofysiologi och adjungerad professor vid Linköpings universitet. Hyllner har lång erfarenhet av biovetenskap och arbetat i cell- och vävnadsföretag i över 20 år. Bl.a. har han varit verksam som forskningschef vid Cell and Gene Therapy Catapult, ett non profit-företag i Storbritannien som bistår med erfarenhet och kunskap till forskare och företag inom området. Hyllner har varit involverad i ett stort antal transaktioner och samarbeten samt även inom etablering av vetenskapliga anläggningar. Hyllner äger inga aktier i PHI.

AnkiCentralen-300x-300
Ann Christine Egelberg
Deputy

Ann Christine Egelberg, född 1963, är sedan 2004 styrelsesuppleant i PHI. Ann Christine är civilekonom vid Lunds universitet. Utöver redovisningsuppdrag i PHI har Egelberg under de senaste 30 åren haft och har en rad olika ekonomiuppdrag i södra Sverige hos bland annat MSA Nordic AB, Opsis AB, Sandvik AB, Bühler AG och Trelleborg Industri AB. Egelberg är gift med Bolagets VD, Peter Egelberg. Ann Christine Egelberg äger privat 17 030 aktier i PHI.

Peter Egelberg CEO PHI
Peter Egelberg
VD

Egelberg, född 1963, Bolagets grundare och VD sedan 2004. Alltsedan Egelberg under militärtjänstgöringen grundade DynaSoft AB tillsammans med andra värnpliktiga i mitten av 1980-talet har han ägnat sig åt företagande. I slutet av 1990-talet såldes DynaSoft till amerikanska RSA Security. Egelberg var även medgrundare av och VD för AgroVision AB och PharmaVision AB, vilkas verksamhet avyttrades till Perstorp koncernen respektive brittiska Malvern Instruments. Egelberg äger privat och via helägda Neural AB 1 132 023 aktier i PHI.

Bolagets aktie

PHI:s aktie är listad på Spotlight Stock Market sedan januari 2014. Bolagets börsvärde uppgick vid verksamhetsårets utgång till 360 MSEK och antalet aktieägare till 3 771. Till årsstämman i oktober föreslår Styrelsen att ingen utdelning avseende verksamhetsåret 2020/21 lämnas.

Aktiestruktur

Aktiekapitalet i PHI uppgick vid verksamhetsårets slut till 2 878 994 SEK och antalet aktier till 14 394 971.

Kvotvärdet per aktie är 0,20 SEK. Varje aktie berättigar till en röst och varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet ägda och företrädda aktier. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Ägarstruktur 30 april 2021

Antal ägda aktier Antal aktieägare %
1 – 1 0002 41063,9%
1 001 – 10 0001 12329,8%
10 001 – 100 0002235,9%
100 000 –150,4%
Summa3 771100,0%

Aktieägare 30 april 2021

Aktieägare Antal aktier Röster/kapital %
Peter Egelberg (egna och via bolag)1 149 0538,0
Försäkringsbolaget Avanza Pension1 115 4027,8
RBC INVESTOR SERVICES TRUST423 6002,9
Robert Joki418 1882,9
Magnus Egelberg305 8732,1
Nordnet Pensionsförsäkringar265 7871,9
Övriga10 717 06874,5
Totalt14 394 971100,0

Aktiedata

  2020/21 2019/20
Resultat per aktie, SEK-1,63-1,83
Eget kapital per aktie, SEK0,372,01
Antal aktier vid periodens slut14 394 97114 394 971
Genomsnittligt antal aktier14 394 97114 386 521
Aktiekurs vid periodens slut25,0031,80

Kursutveckling och handel med aktien

Aktiekursen för Bolagets aktie sjönk under året från 31,80 vid årets början till 25,00 SEK vid räkenskapsårets utgång. Högsta betalkurs under året var 51,00 SEK (Juni 2020) och lägsta var 20,20 SEK (mars 2021). Bolagets börsvärde uppgick vid årets slut till 360 (458) MSEK. Under verksamhetsåret handlades totalt 4,7 miljoner aktier till ett värde av 145 MSEK. Antalet handlade aktier motsvarar 0,3 gånger genomsnittligt antal aktier i Bolaget under året.

Förvaltningsberättelse

Flerårsöversikt

Koncernen (Belopp i MSEK) 2020/21 2019/20*
Nettoomsättning3,63,8
Rörelseresultat före avskrivningar-16,8-18,7
Resultat efter finansnetto-23,5-26,3
Balansomslutning21,736
Soliditet (%)2580
Medelantal anställda1817
*Koncernen bildades först 2019/20
Moderbolaget (Belopp i MSEK) 2020/21 2019/202018/192017/182016/172015/16
Nettoomsättning3,0
3,74,64,44,13,7
Rörelseresultat före avskrivningar-15,3-18,1-17,4-8,4-6-6,1
Resultat efter finansnetto-23,0-25,8-23-14,1-10,4-9,3
Balansomslutning22,936,546,728,743,550,9
Soliditet (%)288180647281
Medelantal anställda1717161397

Omsättning och resultat

Omsättningen minskade med 4,4 % till 3 637 (3 803) KSEK. Minskningen av omsättningen är direkt kopplat dess effekter av Covid-19 pandemin. Pandemin har inneburit att demonstrationer, mässor och träning har ställts in samt olika cell laboratorier har stängts ner.

Bruttomarginalen för året uppgick till 63 (61) %.

Rörelseresultatet uppgick till -16 773 (-18 692) KSEK före avskrivningar respektive -23 314 (-26 052) KSEK efter avskrivningar.

Nettoresultatet uppgick till -23 509 (-26 313) KSEK.

Investeringar

Bolagets investeringar avser främst produkt- och produktionsutveckling av mjuk samt hårdvara.

Under året har Bolaget investerat 4 261 (2 994) KSEK i immateriella tillgångar, varav 4 091 (2 728) KSEK i produkt- och produktionsutveckling med fokus på mjukvaruutveckling och 170 (266) KSEK i patent- och varumärkesskydd. Investeringarna i maskiner och inventarier uppgick till 0 (175) KSEK.

Finansiering

Likvida medel jämte outnyttjad del av beviljade krediter i koncernen uppgick till 35,5 (16,5) MSEK vid årets utgång.

PHI har säkrat rörelsekapital till inledningen av 2023. Ett av lånen från Formue Nord A/S på 20 000 KSEK av totalt låneutrymme om 35 000 KSEK kan återbetalas antingen kontant eller som omvandling av lån till eget kapital under vissa villkor.

Väsentliga händelser efter årets slut

Kvartal 1, 2021 var PHIs bästa omsättningskvartal någonsin. Trots att kvartal 1, historiskt varit räkenskapsårets kvartal med lägst omsättning.

PHI signerat partnerskap med RegenMed Develop Organization gällande etablera vår kvantitativa icke-invensiva teknik som ett standardverktyg för kvalitetssäkring inom storskalig tillverkning av konstgjorda organ.

Framtidsutsikter

Det “nya normala” har på ett sätt som få kunde förutspå förändrat vår bransch, så att små aktörer som PHI kan konkurrera på lika villkor som de stora företagen inom branschen och ser framför oss ökad försäljning samt minskande kostnader

Risker

Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i PHI.

Finansiering

PHI:s expansion och marknadssatsningar medför betydande kostnader för Bolaget. En försening av marknadsgenombrott på nya marknader kan innebära resultatförsämringar för Bolaget. Det finns risk att PHI behöver anskaffa ytterligare kapital framöver beroende på hur mycket intäkter som Bolaget lyckas generera i förhållande till dess kostnadsmassa. Det finns risk att Bolaget inte kan anskaffa eventuellt ytterligare kapital, uppnå partnerskap eller annan medfinansiering. Detta medför risk att utvecklingen tillfälligt stoppas eller att PHI tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat vilket kan leda till försenad eller utebliven kommersialisering och intäkter. Detta kan komma att påverka Bolagets verksamhet negativt.

PHI planerar att expandera under de kommande åren, dels genom att öka marknadsandelarna i de länder och regioner Bolaget redan har etablerat sig i och dels genom att etablera sig i nya länder och regioner. En etablering i nya länder och regioner kan medföra problem och risker som är svåra att förutse. Vidare kan etableringar försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. En snabb tillväxt kan även innebära att Bolaget gör förvärv av andra företag. Det finns risk att uteblivna synergieffekter och ett mindre lyckosamt integreringsarbete påverkar såväl Bolagets verksamhet som resultatet på ett negativt sätt. En snabb tillväxt medför risk för problem på det organisatoriska planet. Det kan vara svårt att rekrytera rätt personal och det kan uppstå svårigheter avseende att framgångsrikt integrera ny personal i organisationen, vilket i sin tur kan medföra förseningar.

Produktutveckling

Bolaget avser även fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för produktutveckling kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför till exempel risk att en planerad produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat. Det finns risk att ovanstående medför negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Om till exempel utvecklingen av en ny produkt tar längre tid än beräknat finns risk att detsamma leder till ökade utvecklingskostnader och därigenom ett minskat rörelseresultat för Bolaget.

Immateriella rättigheter

Patent, vilka utgör en viktig del av PHI:s tillgångar, har en begränsad livslängd. Det finns risk för att PHI:s produkter inte kan bli föremål för patentskydd. Det finns även risk för att produkterna gör intrång i andras immateriella rättigheter. Det föreligger även risk att befintlig och/eller framtida patentportfölj och övriga immateriella rättigheter som innehas av Bolaget inte kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd. Om PHI tvingas försvara sina patenträttigheter mot en konkurrent finns risk att detsamma kan medföra betydande kostnader, vilket kan komma att påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.

Konkurrens

En del av Bolagets konkurrenter och potentiella framtida konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. Det finns risk att en omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent medför försämrad försäljning eller försämrade intäktsmöjligheter eftersom konkurrenten kan komma att utveckla produkter som utkonkurrerar PHI:s produkter och därigenom tar marknadsandelar av Bolaget. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar inom närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Det finns risk att ökad konkurrens medför negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i det fall konkurrenter utvecklar produkter med bättre funktion och/eller bättre kvalitet.

Personal

PHI:s nyckelpersoner har omfattande kompetens och erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. I det fall en eller flera nyckelpersoner väljer att avsluta sin anställning i Bolaget finns risk att detta medför negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. PHI skulle till exempel kunna behöva nyrekrytera personal för att ersätta nyckelpersoner, vilket skulle kunna bli en kostsam process såväl tidsmässigt som monetärt. Det finns risk att Bolaget kortsiktigt får ökade utgifter till följd av detta. Det är heller inte möjligt att till fullo skydda sig mot obehörig spridning av information, vilket medför risk för att konkurrenter får del av och kan dra nytta av den know-how som utvecklats av Bolaget till skada för Bolaget. Det finns risk att Bolagets konkurrenter genom att nyttja sådan informationsspridning vidareutvecklar sina produkter och att Bolaget därmed får ökad konkurrens vilket skulle kunna medföra negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Aktierelaterade risker

Aktier som är noterade på Spotlight Stock Market omfattas inte av lika omfattande regelverk som de aktier som är upptagna till handel på reglerade marknader. Det finns risk att en investering i PHI inte kan genomföras på lika välgrundad information som i ett eventuellt bolag noterat på reglerad marknad där ett mer omfattande regelverk styr informationsflödet.

Om likvid handel inte kan utvecklas eller om sådan handel inte blir varaktig finns risker som kan medföra svårigheter för aktieägare att sälja sina aktier.

Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolymer vilket kan påverka Bolagets aktiekurs negativt. Det finns risk för att PHI:s värdepapper minskar i värde.

Aktiemarknaden i allmänhet och Bolagets aktie i synnerhet kan komma att påverkas av psykologiska faktorer. Psykologiska faktorer och dess effekter på aktiekursen är i många fall svåra att förutse och kan komma att påverka Bolagets aktiekurs negativt vilket kan påverka värdet av en investering i Bolaget negativt.

PHI har hittills inte lämnat någon utdelning. Eventuella överskott är planerade att investeras i PHI:s utveckling. Det finns risk att framtida kassaflöden inte kommer att överstiga Bolagets kapitalbehov eller att bolagsstämma inte beslutar om framtida utdelningar.

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets förlust, -22 953 184 kronor, avräknas mot överkursfonden, vilken därefter uppgår till 3 519 813 kronor.

Koncernens resultaträkning

 KSEK Not 2020/21 2019/20
Nettoomsättning3 6373 803
Kostnad för sålda varor-1 346-1 500
Bruttovinst2 2912 303
Försäljningskostnader-8 773-8 756
Administrationskostnader-7 084-6 428
Forsknings- och utvecklingskostnader-11 720-13 538
Övriga rörelseintäkter141 972367
Rörelseresultat-23 314-26 052
Ränteintäkter och liknande resultatposter99
Räntekostnader och liknande resultatposter-294-261
Resultat före skatt-23 509-26 313
Skatter4
Årets resultat -23 509-26 313

Koncernens balansräkning

KSEK Not 2021-04-30 2020-04-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar514 82316 735
Materiella anläggningstillgångar6337704
Summa anläggningstillgångar15 16017 439
Omsättningstillgångar
Varulager71 3341 530
Kundfordringar1 5911 173
Övriga fordringar497199
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter9291 218
Kassa och bank2 25614 484
Summa omsättningstillgångar6 60718 604
SUMMA TILLGÅNGAR21 76736 043
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 8
Aktiekapital2 8792 879
Övrigt tillskjutet kapital75 31175 311
Annat eget kapital inklusive årets resultat-72 806-49 294
Summa eget kapital5 38428 896
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit9,11
Skulder kreditinstitut10,117 4001 125
Summa långfristiga skulder7 4001 125
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut102 4751 000
Leverantörsskulder1 363937
Skatteskuld629202
Övriga kortfristiga skulder624325
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter3 8923 558
Summa kortfristiga skulder8 9836 022
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 76736 043

Förändring av eget kapital koncern

KSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital S:a eget kapital
 inkl årets resultat
Vid räkenskapsårets början2 87975 311-49 29428 896
Omräkningsdifferens-3-3
Årets resultat-23 509-23 509
Utgående balans:2 87975 311-72 8065 384

Kassaflödesanalys koncern

KSEK Not 2020/21 2019/20
Den löpande verksamheten
Årets resultat-23 509-26 313
Avskrivningar6 5417 360
Omräkningsdifferans-479
Rörelseflöde-16 972-18 874
Ökn (-)/minskn (+) av varulager196-148
Ökn (-)/minskn (+) av rörelsefordr.-348-9
Ökn (+)/minskn (-) av rörelseskulder2 882-1 272
Rörelsekapitalförändring2 730-1 429
Kassaflöde från löpande verksamhet-14 242-20 303
Investeringsverksamheten
Utvecklingskostnader-4 091-2 729
Patent och varumärken-170-266
Maskiner och inventarier-197
Kassaflöde efter investeringar-18 503-23 495
Finansieringsverksamheten
Nyemissioner, netto17 566
Ökn (+)/minskn (-) av låneskulder6 275-750
Kassaflöde från finansieringsverksamhet6 27516 816
Årets kassaflöde-12 228-6 847
Likvida medel vid periodens början14 48421 331
Likvida medel vid årets slut142 25614 484
(Inkl. outnyttjade beviljade krediter)   35 506 16 484

Resultaträkning moderbolaget

 KSEK Not 2020/21 2019/20
Nettoomsättning2 9913 716
Kostnad för sålda varor-1 358-1 502
Bruttovinst1 6332 214
Försäljningskostnader-6 617-8 756
Administrationskostnader-7 084-5 814
Forsknings- och utvecklingskostnader-11 720-13 538
Övriga rörelseintäkter141 972367
Rörelseresultat-21 816-25 527
Ränteintäkter och liknande resultatposter99
Räntekostnader och liknande resultatposter-1 236-261
Resultat före skatt-22 953-25 788
Skatter4
Årets resultat -22 953-25 788

Balansräkning moderbolaget

KSEK Not 2021-04-30 2020-04-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar514 82316 735
Materiella anläggningstillgångar6337704
Finansiella anäggningstillgångar13942
Summa anläggningstillgångar15 16018 381
Omsättningstillgångar
Varulager71 3341 530
Kundfordringar1 9441 173
Fodringar mot koncernbolag1 379244
Övriga fordringar497199
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter8371 032
Kassa och bank1 71113 940
Summa omsättningstillgångar7 70218 118
SUMMA TILLGÅNGAR22 86236 499
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital 8
Aktiekapital2 8792 879
Fond för utvecklingsutgifter13 86312 924
Summa bundet eget kapital16 74215 803
Fritt eget kapital
Överkursfond26 47352 261
Balanserat resultat-13 863-12 924
Årets resultat -22 953-25 788
Summa fritt eget kapital-10 34313 549
Summa eget kapital6 39929 352
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit9,11
Skulder kreditinstitut10,117 4001 125
Summa långfristiga skulder7 4001 125
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut102 4751 000
Leverantörsskulder1 364937
Skatteskuld628202
Övriga kortfristiga skulder704325
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter3 8923 558
Summa kortfristiga skulder9 0636 022
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 86236 499

Förändring eget kapital moderbolag

KSEK Aktiekapital Fond för utvecklings-
utgifter
Överkursfond Bal. resultat S:a eget kapital
Vid räkenskapsårets början2 87912 92452 261-38 71229 352
Omföring fond för utvecklingsutgifter 939 -939
Resultatdisposition  -25 78825 788
Årets resultat   -22 953-22 953
Vid räkenskapsårets slut2 87913 86326 473-36 8166 399

Kassaflödesanalys moderbolag

  YTD YTD
KSEK 2020/21 2019/20
Den löpande verksamheten  
Årets resultat-22 953-25 788
Avskrivningar6 541-7 337
Nedskrivning dotterbolag941
Rörelseflöde-15 471-18 451
 
Ökn (-)/minskn (+) av varulager196-148
Ökn (-)/minskn (+) av rörelsefordr.-1 930-145
Ökn (+)/minskn (-) av rörelseskulder2 962-1 272
Rörelsekapitalförändring1 228-1 565
 
Kassaflöde från löpande verksamhet-14 243-20 016
 
Investeringsverksamheten  
Utvecklingskostnader-4 091-2 729
Patent och varumärken-170-266
Maskiner och inventarier-175
Dotterbolag-942
 
Kassaflöde efter investeringar-18 504-24 128
 
Finansieringsverksamheten  
Nyemissioner, netto17 487
Ökn (+)/minskn (-) av låneskulder6 275-750
 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet6 27516 737
 
Årets kassaflöde-12 229-7 391
Likvida medel vid årets början13 94021 331
 
Likvida medel vid årets slut1 71113 940
(Inkl. outnyttjade beviljade krediter) 34 961 15 940

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).

Värderingsprinciper

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Nedskrivningar

Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. Överstiger tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivs tillgången ner till detta värde. Återvinningsvärdet definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de uppskattade framtida betalningar som tillgången genererar. Nedskrivningar redovisas över resultaträkningen

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och balansdagens värde har redovisats i resultaträkningen. I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har terminssäkrats omräknas de till terminskurs.

Leasing

Bolaget har inte några väsentliga leasingavtal.

Intäktsredovisning

Intäkter avseende försäljning av varor redovisas, när de väsentliga riskerna och fördelarna, som är förknippade med äganderätten till varorna har övergått på köparen och när intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Immateriella anläggningstillgångar

Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen som immateriell anläggningstillgång då följande kriterier är uppfyllda

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgifter, som krävs för att tillgången ska kunna användas på det sätt som företagsledningen avsett. Avskrivning görs med 20 % per år, när serieproduktion påbörjats.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för avskrivning enligt plan, 20 % per år av anskaffningsvärdet.

Varulager

Varulager redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet.

Skattemässiga underskott

Vid räkenskapsårets utgång uppgick ackumulerade underskottsavdrag i bolaget till 155 (132) MSEK. Med hänsyn till att bolaget redovisar förluster för innevarande räkenskapsår har ledningen bedömt att det ännu inte kan bedömas när i tiden underskott kan avräknas mot framtida vinster vilket innebär att uppskjuten skattefordran redovisas till 0 kronor. Samtliga underskott har obegränsade förfallotider.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att eget kapital som fanns i dotterföretagen vid förvärvstidpunkten elimineras i sin helhet.  I koncernens eget kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens eget kapital som tillkommit efter förvärvet.

Övrigt

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar upptas till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde respektive nominellt om inget annat anges nedan. Omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta görs till balansdagens kurs.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Upprättande av rapporter och tillämpning av olika redovisningsprinciper baseras på ledningens bedömningar och på antaganden och uppskattningar, som anses vara rimliga under rådande förhållanden. Dessa antaganden och uppskattningar grundar sig på erfarenhet och på andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida utveckling.

För PHI är uppskattningar och värderingar särskilt viktiga vid aktivering och nedskrivning av utvecklingsutgifter. Värdet bedöms främst baserat på beräknad ekonomisk livslängd samt volym.

Not 3 Personal

  Koncern Moderbolag
  2020/21 2019/20 2020/21 2019/20
Medelantalet anställda med fördelning på män och kvinnor:
Kvinnor8686
Män1011911
Totalt18171717
Styrelse och VD
Löner och ersättningar1 0201 1261 0201 126
Sociala avgifter enligt lag och avtal560325560325
Varav pensionsavgifter240145240145
Övriga anställda
Löner och ersättningar10 9449 1809 3888920
Sociala avgifter enligt lag och avtal2 9963 3762 8773 356
Varav pensionsavgifter7861 1217861 121
Totalt15 52014 00713 84513 727

Enligt årsstämmans beslut i oktober 2020 utgår arvode till Styrelsens ordförande med två prisbasbelopp, till övriga ledamöter med ett prisbasbelopp samt till suppleanten med ett halvt basbelopp för tiden intill nästa årsstämma.

Till VD har under verksamhetsåret utgått en fast och rörlig lön om 806 (838) KSEK. Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida är uppsägningstiden maximalt 12 månader och vid uppsägning från verkställande direktörens sida är uppsägningen 6 månader.

Not 4 Skatt på årets resultat

 KSEK Koncern Moderbolag
  2020/21 2019/20 2020/21 2019/20
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Summa
Redovisad skatt
Resultat före skatt-23 509-26 313-22 953-25 788
Skatt enligt gällande skattesats5 0315 6314 9115 519
Avstämning av redovisad skatt
Ej avdragsgilla kostnader-233-22-233-22
Effekt av utlandskskattesats-50-1
Ej värderade underskottsavdrag4 8485 6104 6785 497

Not 5 Immateriella anläggningstillgångar

 KSEK Koncern Moderbolag
 2021-04-30 2020-04-30 2021-04-30 2020-04-30
Balanserade
utvecklingsutgifter
Ingående anskaffningsvärde44 73742 00944 73742 009
Årets anskaffning4 0912 7284 0912 728
Utgående anskaffningsvärde48 82844 73748 82844 737
Ingående avskrivningar-28 699-21 956-28 699-21 956
Årets avskrivning-5 950-6 743-5 950-6 743
Utgående avskrivningar-34 649-28 699-34 649-28 699
Redovisat värde14 17916 03814 17916 038
Patent
Ingående anskaffningsvärde5 0614 7955 0614 795
Årets anskaffning170266170266
Utgående anskaffningsvärde5 2315 0615 2315 061
Ingående avskrivningar-4 364-4 153-4 364-4 153
Årets avskrivning-223-211-223-211
Utgående avskrivningar-4 587-4 364-4 587-4 364
Redovisat värde644697644697
TOTALT IMMATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
14 823 16 735 14 823 16 735

Not 6 Materiella anläggningstillgångar

KSEK Koncern Moderbolag
  2021-04-30 2020-04-30 2021-04-30 2020-04-30
Inventarier
Årets anskaffning
Utgående anskaffningsvärde166166166166
Ingående avskrivningar-154-138-154-138
Årets avskrivning-10-16-10-16
Utgående avskrivningar-164-154-164-154
Redovisat värde212212
Instrument för utlåning
och för eget bruk
Ingående anskaffningsvärde2 0231 8482 0231 848
Årets anskaffning175175
Utgående anskaffningsvärde2 0232 0232 0232 023
Ingående avskrivningar-1 331-964-1 331-964
Årets avskrivning-357-367-357-367
Utgående avskrivningar-1 688-1 331-1 688-1 331
Redovisat värde335692335692
TOTALT MATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
337 704 337 704

Not 7 Varulager

 KSEK Koncern Moderbolag
  2021-04-30 2020-04-30 2021-04-30 2020-04-30
Komponenter888414888414
Färdiga varor4461 1164461 116
Totalt1 3341 5301 3341 530

Not 8 Eget kapital

Aktiekapitalet, som är bestämt i svenska kronor, uppgick vid verksamhetsårets utgång till 2 878 994,20 SEK, motsvarande 14 394 371 aktier med kvotvärde 0:20 SEK. Enligt bolagsordningen skall bolagets aktiekapital uppgå till lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor och antalet aktier till lägst 12 000 000 och högst 48 000 000. Samtliga aktier är av samma slag och med lika rösträtt.

Not 9 Checkräkningskredit

Beviljad checkräkningskredit uppgår till 2 000 (2 000) KSEK, varav outnyttjad del vid räkenskapsårets utgång uppgick till 2 000 (2 000) KSEK.

Not 10 Skulder till kreditinstitut

Lån hos Almi uppgår till 6 125 (2 125) KSEK, varav 2 475 KSEK förfaller till betalning under 2021/22. Inga skulder förfaller senare än 5 år efter balansdagen. Lån från Formue Nord A/S uppgår till 3 750 (0) KSEK.

Not 11 Ställda säkerheter

KSEK 2021-04-30 2020-04-30
Företagsinteckning som säkerhet för skuld till kreditinstitut8 5008 500

Not 12 Eventualförpliktelser

Bolaget har inga eventualförpliktelser.

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar moderbolaget

Bolag Organisations-
nummer
Säte Antal andelar Kapitalandel Redovisat värde
Phase Holographic imaging PHI Inc61-1906990Delaware1 500100%
KSEK 2020/21 2019/20
Ingående värde942 090
Årets investeringar942 090
Nedskrivningar-942 090
Redovisat värde 942 090

Not 14 Övriga rörelseintäkter

Under perioden maj till och med oktober fick PHI 1 972 (367) KSEK i kortidspermitteringsstöd på grund av Covid-19. Då epedemin tog fart i en tredjevåg oktober 2020 och utan någon prognos när epedemin kunde vara över, beslutade PHI att alla skulle återgå till normal arbetstid.

Transaktioner med närstående

Förutom styrelsearvode har inga transaktioner med närstående skett.

Lund 2021-09-29

Mats Lundwall
Ordförande

Leland Foster
Ledamot

Johan Hyllner
Ledamot

Mattias Lundin
Ledamot

Petter Björquist
Ledamot

Peter Egelberg
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-09-29
Mazars AB

Bengt Ekenberg
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Phase Holographic Imaging PHI AB
Org. nr 556542-7811

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Phase Holographic Imaging PHI AB för räkenskapsåret 1 maj 2020 – 30 april 2021. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 7-25 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 30 april 2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen

Det publicerade dokument som innefattar årsredovisningen och koncernredovisningen innehåller även annan information än den formella årsredovisningen och koncernredovisningen. Den andra informationen ingår på sidorna 1-6 i detta dokument. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra informationen. Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldig att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.   

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Phase Holographic Imaging PHI AB för räkenskapsåret 1 maj 2020 – 30 april 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Helsingborg, 2021-09-29

Mazars AB

Bengt Ekenberg
Auktoriserad revisor