report banner investor relations

Årsredovisning 2022/23

Phase Holographic Imaging PHI AB (556542-7811)

VD har ordet

Sjukvården står nu inför ett genombrott där våra egna celler kan vara lösningen på att bota tidigare obotliga sjukdomar.  Med vår oförstörande teknik Quantitative Phase Imaging (QPI) teknik anser vi oss ha möjligheten att göra regenerativ medicin prisvärd, tillgänglig och patientsäker.

Med endast 14 engagerade individer har PHI uppnått betydande milstolpar.

Försäljnings- och Marknadsföringsstrategi

Vi befinner oss i en transformationsfas där vi utvärderar befintliga och nya distributörer med syftet att öka försäljningen. Denna förändring möjliggör inte bara ökad försäljning utan även att vi kan fokusera på att utveckla innovativa HoloMonitor-produkter för regenerativ medicin och samtidigt vara en drivande kraft för vår kärnteknologi QPI, som ett viktigt verktyg för kvalitetskontroll i reglerade miljöer och med det nå ännu större potentiell marknad.

Ny storägare

Altiums inträde har stärkt bolaget ur flera perspektiv. Inte endast för Altium med sig kunskap in i bolaget inom distribution, försäljning och marknadsföring av medicinska instrument utan delar och driver samtidigt PHIs vision att utvecklas inom icke-invasiv teknik och regenerativ medicin.

HoloMonitor M4FL

Vårt senaste tillskott, HoloMonitor M4FL, har lanserats och de första enheterna har levererats i sommar. Inledningsvis ansvarade PHI för monteringen, men från och med september har den första för-serien levereras från vår tillverkare.

PHI MIPS AB

För att effektivisera hanteringen av våra immaterialrättigheter har vi etablerat PHI MIPS AB. Detta dotterbolag förbättrar kommunikationen och transparensen kring patent som rör syntetiska antikroppar och vår kärnverksamhet. Europapatentet förväntas bli godkänt i november 2023. USA och Japan patentet är redan godkända.

Affärsutveckling Regenerativ Medicin

Vår ambition är att etablera HoloMonitor och QPI som guldstandarden för kvalitetskontroll av celler inom regenerativ medicin. Vi är aktivt engagerade i internationella och nationella organisationer, inklusive The Alliance for Regenerative Medicine och ATMP Sweden.

Vårt partnerskap med SAS, QIAGEN och BioSpherix gör betydande framsteg där vår biomedicinska ingenjör på plats vid Wake Forest Institute for Regenerative Medicine spelar en avgörande roll i övervakningen av levande cellförsök och främjandet av samarbete. Samarbete är centralt inom  ReMDO, vilket bekräftades av det anslag som projektet har fått.

Global introduktion av QPI

Våra globala marknadsföringsinsatser av QPI som standard inom regenerativ medicin är i full gång. Vi är på språng och introducerar HoloMonitor för regulatoriska myndigheter, läkemedelsföretag och forskare över hela världen. Denna globala turné är vår scen, där vi visar icke-invasiv cellkulturanalys på den globala vetenskapliga scenen.

Nedan under rubriken ”Quantitative Phase Imaging (QPI) kommer att effektivisera tillverkningsprocessen för cellterapier” beskrivs varför vi på PHI anser oss ha en konkurrensfördel samt teknik som regenerativ medicin inte kan eller bör vara utan.

Vart är vi på väg?

Vår Holomonitor M4FL är nu lanserad och kommer bidra med att vi når nya kunder vi tidigare inte hade möjlighet att nå och med detta öka försäljningen.

Idag är vår marknad begränsad till pre-klinisk forskning och för att utöka marknaden betydligt har vi påbörjat processen med GMP validering. Valideringen kommer innebära att vi kan adressera den betydligt större kliniska marknaden.

Sist men inte minst, om PHIs QPI teknik lyckas bli standard för kvalitetskontroll inom regenerativ medicin så talar vi om ett helt annat företag än vad PHI är idag. Vi är inte där ännu men arbetar hårt för att nå fram till vårt mål.

Patrik Eschricht, VD

Quantitative Phase Imaging (QPI) kommer att effektivisera tillverkningsprocessen för cellterapier

— Effektivisering av regenerativ medicin genom omfattande kvalitetskontroll av celler

Tillverkning av celler för cellterapier kräver hög precision, särskilt när det handlar om patientprover där varje cell är ovärderlig. Kontinuerlig övervakning möjliggör snabba justeringar vid eventuella avvikelser i processen för att optimera resultatet. För varje steg i processen måste både cellkvaliteten och miljön övervakas för att säkerställa snabb och smidig produktion, patientsäkerhet och behandlingseffektivitet. Med tiden kommer det till och med att vara möjligt att tidigt förutsäga slutresultatet av tillverkningsprocessen baserat på data och erfarenhet från tidigare tillverkningsprocesser. Utmaningen är att fastställa vilka cellkarakteristika och miljöparametrar som bör övervakas för bästa resultat.

För att undvika cellförluster under tillverkningsprocessen krävs både en skonsam metod för kvalitetskontroll och möjlighet att utföra kontrollen i processflödet. Bilder tagna med quantitative phase imaging (QPI) ger visuell information som visar cellernas utseende utan även omfattande kvantitativa data gällande cellantal, fenotyp, hälsa och beteende. För att ta bilder med QPI behövs endast mycket låga, ofarliga ljusintensiteter, vilket gör att man kan ta bilder upprepade gånger utan att cellerna påverkas. Dessutom lämpar sig QPI väl för integration i ett tillverkningsflöde. Andra metoder för kvalitetskontroll kräver ofta att celler tas ut ur tillverkningsflödet, något som gör att hela processen fördröjs och bidrar till förlust av material.

Av regulatoriska skäl och för framtida utveckling inom området är det nödvändigt att långtids lagra all data gällande tillverkningsprocess och cellkvalitet tillsammans med patientdata. PHI leder för närvarande ett projekt i samarbete med ReMDO, SAS, Biospherix och QIAGEN vid Wake Forest Institute for Regenerative Medicine, NC, USA. Vårt mål är att etablera ett system för kvalitetskontroll av celler och datalagring, i ett dataformat vi kallar ”Cell Report Card”. Målet är att lagra viktig kvalitetsdata och göra det möjligt att knyta relevant data till cellprov och patient genom hela tillverkningsprocessen och fortsatt under patientens livstid.

Tillverkningsprocessen

Resan börjar med att ett cellprov tas från patienten (autolog) eller en donator (allogen). Därefter måste cellerna växa till och bli fler, för att sedan modifieras för att uppnå önskad behandlingseffekt. Kontinuerlig datainsamling och analys krävs för att uppnå maximal effektivitet, potens, säkerhet och optimering av tillverkningen.

Cellprov

Det första steget är att ta ett cellprov antingen från patienten eller en donator. Detta görs av vårdpersonal på en vårdinrättning. Omedelbar bedömning av kvaliteten på cellprovet är avgörande för att bekräfta att kvaliteten är tillräcklig för att cellerna skall klara tillverkningsprocessen. Med AI kan man troligtvis också prognostisera om provet är tillräcklig bra för att gå vidare i processen och med det spara på tillverkningsresurser och transporter. 

För att minimera störningar bör kvalitetskontrollen utföras i samma behållare som används för att ta och transportera cellprovet. Datalagring för att säkerställa patientsäkerhet och framtida erfarenhetsåtervinning påbörjas redan i denna fas.

Här behövs en lätthanterlig QPI-baserad cellanalysator och en unik behållare för provtagning och transport.

Produktion i anslutning till vårdinrättningen

För vissa behandlingar är produktion i direkt anslutning till vårdinrättningen effektiv, men det kräver slutna produktionssystem med kontinuerlig övervakning för få en högkvalitativ slutprodukt. Ytterligare kontroller kan behövas för att säkerställa en lyckad modifiering av cellerna.

Här behövs en lätthanterlig QPI-baserad cellanalysator med hög precision, samt cellodlingskärl optimerade för tillväxt och modifiering.

Transport

Det lätta sättet att transportera celler är att frysa dem, men det påverkar cellerna på oförutsägbara sätt. Det är därför alltid bättre att transportera levande celler i den tillväxtmiljö de föredrar. För detta är det nödvändigt att samarbeta med erfarna fraktbolag som kan utveckla lämplig transportutrustning, inklusive miljöövervakning.

Här behövs en lätthanterlig QPI-baserad cellanalysator och en unik behållare för provtagning och transport.

Storskalig produktion

Storskaliga produktionsanläggningar kräver automatiserade kontroll- och övervakningssystem, speciellt anpassade till varje anläggnings specifika behov.

Här behövs högautomatiserade QPI-baserade cellanalysatorer som är skräddarsydda för varje anläggning och för varje del i processen.

Behandling

Innan cellerna injiceras i patienten på en vårdinrättning måste de genomgå en sista kvalitetsbedömning för att säkerställa patientsäkerhet och behandlingseffekt.

Här behövs ett datadrivet beslutsverktyg som stödjer vårdpersonalen i ett slutgiltigt godkännande av cellprovet innan injektion, baserat blant annat på information från QPI.

Datainsamling

Alla produktionssteg genererar stora mängder data, inklusive bilder, temperaturmätningar, information om gassammansättning, process- och hanteringsdata, patientdata, osv. Att samla in och sammanställa all relevant data i molnet gör den tillgänglig för omedelbar analys, något som möjliggör omedelbar återkoppling. Avvikelser i tillverkningsprocessen kan analyseras direkt och leda till finjusteringar som optimerar cellhälsa, tillväxt, potens och kvalitet.

Patientjournaler

Eftersom regenerativ medicin bär löftet om att kunna bota idag obotliga sjukdomar kommer av regulatoriska skäl, men också av hälsoskäl för patienten, all data behövas lagras säkert minst under patientens livstid.

Sammanfattning QPI

Att använda QPI för kvalitetskontroll i varje steg vid tillverkningsprocesser inom regenerativ medicin kommer att bidraga till en smidigare och säkrare process gällande kvalitetskontroll av celler och till förbättringar av tillverkningsprocessen men framför allt för patientsäkerheten. Vi deltar aktivt i samarbeten och för diskussioner med potentiella nya partners för att utveckla nödvändiga och lämpliga teknologier och protokoll med målet att göra regenerativ medicin kostnadseffektiv, tillgänglig och patientsäker.

Styrelse och ledning

Bolagets styrelse är utsedd av Bolagets ägare för att ytterst ansvara för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Styrelsen har antagit en arbetsordning som närmare reglerar dess arbete och ansvar. Den har också fastställt en instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Medlemmarna i Bolagets styrelse har lång erfarenhet från en rad life science-bolag, innefattande såväl förvärv samt försäljning av utvecklingsbolag i life science-branschen. Nedan angiva aktieinnehav är per rapportdagen.

Petter Björquist

Petter Björquist (styrelseledamot, född 1965) började på Cellartis som verksamhetsansvarig för regenerativ medicin strax efter att företaget grundades 2001. Sedan starten har Cellartis (numera Takara Bio Europe AB) fortsatt att tillhandahålla embryonala stamcellskulturer för regenerativ medicin. Petter är för närvarande VD för VERIGRAFT AB, som tillverkar personliga vävnadstekniska transplantat för användning inom regenerativ medicin. Han är också styrelsemedlem i Köpenhamnsbaserade Stimuliver ApS, ett bioteknikföretag som utvecklar cellterapier för behandling av leversjukdomar samt i svenska storsatsningen inom regenerativ medicin ATMP Sweden. Petter är också rådgivare för den globala organisationen Alliance for Regenerative Medicine ARM. Björquist äger inga aktier i PHI.

Portrait image of Mats Lundwall

Mats Lundwall (styrelseledamot, född 1948) har en omfattande och framgångsrik internationell karriär med många års erfarenhet i utlandet inom läkemedels, bioteknik sektorn i centrala exekutiva VD befattningar. Han utgjorde som VD en viktig del av Ferring Pharmaceuticals internationella tillväxt och konsolidering av internationella verksamheter. Under åren var han instrumentell i ett flertal transaktioner, vilka formerade en betydande internationell företagsgrupp omfattande läkemedel, kemi och diagnostiska verksamheter (Nordic Drugs, Q-Pharma, Eurodiagnostica, Polypeptide). Vidare var han VD i Santaris Pharma A/S och Cellartis AB båda bolag riskkapital finansierade och framgångsrikt utvecklade och avyttrade. Mats har och har haft många styrelseuppdrag i internationella industrin både som ledamot och ordförande. Lundwall äger inga aktier i PHI.

Leland Foster (styrelseledamot, född 1946) var tidigare VD för HyClone Laboratories, Inc., en pionjär och världsledande leverantör av cellodlingsmedia inklusive djurserum. Genom förvärvet av Hyclones moderbolag, Perbio Science AB där han var VD, blev HyClone en del av Fisher Scientific Biosciences Group och han utsågs till VD för koncernen. Med sammanslagningen av Fisher Scientific och ThermoElecton för att skapa ThermoFisher Scientific, nu bland de största, globala biopharmaleverantörerna, blev han Chief Scientist efter sammanslagningen. Foster äger 204 799 aktier privat i PHI.

Vid sammanslagningen av Thermo och Fisher hade Ron Lowy (rådgivare, född 1955) efterträtt Leland som VD och koncernchef för Fisher Scientific Bioscience Group när Leland utsetts till teknikchef för Fisher Scientific. Efter sammanslagningen förblev Ron i sin roll medan Leland tog över som chefsforskare för Thermo Fisher. Ron sitter för närvarande i styrelsen för flera företag för medicinsk utrustning, experimentdesignplattform och läkemedelsupptäcktsverksamhet, inklusive ordförande för Magnolia Medical Technologies, ett företag som förbättrar noggrannheten i blododlingsanalyser. Lowy äger 180 135 aktier privat i PHI.

Peter Egelberg (styrelseordförande och grundare av PHI, född 1963) har en lång bakgrund inom fysik och datateknik. I stället för att låta mikroskoplinsen skapa bilden var Peters idé, som ledde till PHI, år 2000 att i stället registrera den ljusinformation som en datoralgoritm behöver för att skapa bilden. Detta tillvägagångssätt, som ger flera fördelar, är idag känt som kvantitativ fasavbildning och är på väg att helt ersätta den snart 100 år gamla mikroskopimetod som vanligtvis används för att observera levande cellkulturer inom regenerativ medicin, konventionell medicinsk forskning och läkemedelsutveckling. Egelberg äger privat och via helägda Neural AB 1 137 621 aktier i PHI.

Mattias Lundin

Cellkulturanalys är nära besläktad med patologi och blodcellsanalys, som också i stor utsträckning bygger på mikroskopi. Mattias Lundin (styrelseledamot, född 1968) är VD för Lumito AB. Lumito utvecklar innovativ digital bildteknik för vävnadsdiagnostik baserad på laserstimulerade nanopartiklar. Innan Mattias började på Lumito var han Vice President Global sales på CellaVision AB – världsledande leverantör av digitala lösningar för hematologisk mikroskopi. Lundin äger 2 000 aktier i PHI.

Goran Dubravčić (styrelseledamot, född 1979) är VD för Altium SA. Altium är ett privat investeringsbolag baserat i Schweiz med en rik historia av framgång, tillväxt och stabilitet. Som ett internationellt distributörsföretagsnätverk levererar Altium riktade och effektiva lösningar till olika marknader, inklusive life science och kemisk analys.
Altium äger 2 416 679 aktier i PHI.

Patrik Eschricht (VD, född 1964) är tidigare ekonomichef för PHI. Han tillträdde som VD i februari 2023. Patrik har lång erfarenhet av att leda företag under snabb internationell expansion. Han var central i tillväxten av SWECO Centra Europé AB, då företaget ökade från 50 till 1200 anställda mellan 2005 och 2008 samtidigt som lönsamheten bibehölls. Eschricht äger 50 966 aktier i PHI.

Ann Christine Egelberg (styrelsesuppleant, född 1963) är konsult inom finansiell rapportering, kontroll och redovisning. Egelberg är gift med Bolagets styrelseordförande, Peter Egelberg. Ann Christine Egelberg äger privat och via helägt bolag 50 049 aktier i PHI.

Bolagets aktie

PHI:s aktie är listad på Spotlight Stock Market sedan januari 2014. Bolagets börsvärde uppgick vid verksamhetsårets utgång till 105 MSEK och antalet aktieägare till 3 477. Till årsstämman i oktober föreslår Styrelsen att ingen utdelning avseende verksamhetsåret 2022/23 lämnas.

Aktiestruktur

Aktiekapitalet i PHI uppgick vid verksamhetsårets slut till 4 090 540 SEK och antalet aktier till 20 452 700

Kvotvärdet per aktie är 0,20 SEK. Varje aktie berättigar till en röst och varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet ägda och företrädda aktier. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Ägarstruktur 30 april 2023

Antal ägda aktier Antal aktieägare %
1 – 1 0002 01157,8%
1 001 – 10 0001 16533,5%
10 001 – 100 0002757,9%
100 000-260,7%
Summa3 477100,00%

Aktieägare 30 april 2023

Aktieägare Antal aktier Röster/kapital %
Altium2 416 67911,8
Försäkringsbolaget Avanza Pension1 546 7247,6
Peter Egelberg (egna och via bolag)1 187 6705,8
RBC Investor Services Trust372 9661,8
Magnus Egelberg305 8731,5
S&B Christensen AB272 0001,3
Nordnet Pensionsförsäkringar281 2881,4
Övriga14 069 50068,8
Totalt20 452 700100,00

Aktiedata

(Belopp in SEK) 2022/23 2021/22
Resultat per aktie, SEK-1,16-1,76
Eget kapital per aktie, SEK0,181,32*
Ej registrerade aktier6 057 729
Antal aktier vid periodens slut20 452 70014 394 971
Genomsnittligt antal aktier20 070 98014 394 971
Aktiekurs vid periodens slut5,165,60
*Eget kapital per aktie inkluderar tecknade men ej registrerade aktier.

Kursutveckling och handel med aktien

Aktiekursen för Bolagets aktie sjönk under året från 5,60 vid årets början till 5,16 SEK vid räkenskapsårets utgång. Högsta betalkurs under året var 8,32 SEK (mars 2023) och lägsta var 1,82 SEK (dec 2022). Bolagets börsvärde uppgick vid årets slut till 105 (82) MSEK. Under verksamhetsåret handlades totalt 10,4 miljoner aktier till ett värde av 40,9 MSEK. Antalet handlade aktier motsvarar 0,51 (0,36) gånger genomsnittligt antal aktier i Bolaget under året.

Förvaltningsberättelse

Flerårsöversikt

(Belopp i MSEK)     2022/23 2021/22 2020/21 2019/20
Nettoomsättning9,98,23,63,8
Rörelseresultat före avskrivningar-16,9-15,0-16,8-18,37
Resultat efter finansnetto-23,2-25,4-23,5-26,3
Balansomslutning34,757,721,736
Soliditet (%)11472580
Medelantal anställda  13141817
*Koncernen bildades först 2019/20
Moderbolaget (Belopp i MSEK) 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19
Nettoomsättning9,86,433,74,6
Rörelseresultat före avskrivningar-12,7-13,7-15,2-18,1-17,4
Resultat efter finansnetto-19-24,1-23-25,8-23
Balansomslutning41,459,822,836,446,7
Soliditet (%)2549288180

Omsättning och resultat

Omsättningen ökade till 9 900 (8 169) KSEK.

Bruttomarginalen för året uppgick till 51 (70) %.

Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -16 866 (-14 971) KSEK före avskrivningar respektive -19 824 (-23 314) KSEK efter avskrivningar.

Nettoresultatet uppgick till -23 185 (-25 381) KSEK.

Investeringar

Bolagets investeringar avser främst produkt- och produktionsutveckling av mjuk samt hårdvara.

Under året har Bolaget investerat 6 115 (6 865) KSEK i immateriella tillgångar, varav 5 937 (6 539) KSEK i produkt- och produktionsutveckling med fokus på fluorecensmodul och 178 (326) KSEK i patent- och varumärkesskydd. Investeringarna i maskiner och inventarier uppgick till 536 (48) KSEK.

Finansiering

Likvida medel jämte outnyttjad del av beviljade krediter uppgick till 7 308 (2 703) KSEK vid periodens utgång. Soliditeten var 25 (47) %.

I samband med att företrädesemission registrerades efter bokslutsdagen i maj erhöll PHI 32,2 MSEK efter emissionskostnader och återbetalning av lån till Formue A/S.

Företrädesemission

Företrädesemissionen som avslutades den 13 april 2022 tecknades till totalt cirka 57 MSEK, motsvarande en total teckningsgrad om 80 %. Genom företrädesemissionen nyemitteras totalt 6 057 729 aktier samt 3 365 405 teckningsoptioner av serie TO 3 och 1 346 162 teckningsoptioner av serie TO 4. PHI tillfördes därmed cirka 57 MSEK före emissionskostnader. Per den 12 maj 2022 uppgår antalet aktier i PHI till 20 452 700 stycken med ett aktiekapitalet om 4 090 540 SEK.

Teckningsoptioner av serie TO 3

Varje teckningsoption av serie TO 3 berättigade till teckning av en (1) ny aktie i PHI AB under perioden från och med 11 april 2023 till och med 2 maj 2023. Lösenkursen uppgick till 3,78 SEK per ny aktie. 3 201 739 teckningsoptioner av TO3 utnyttjades, motsvarande en teckningskvot om ca 95,1%. Försäkringsåtagandet avseende TO3, som Bolaget kommit överens under lösenperioden, aktiverades. Beslut om riktad nyemission av 163 666 aktier, motsvarande ca 4,9% av utnyttjandet av teckningsoptionerna till försäkringsgivaren Altium SA togs, med stöd av det tillstånd som gavs av den årliga Bolagsstämman den 31 oktober 2022. Emissionslikviden från teckningsoptionerna TO 3 uppgick till ca 12,7 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader, motsvarande en teckningsgrad om 100%.

Teckningsoptioner av serie TO 4

Varje teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i PHI under perioden från och med 12 september 2024 till och med 3 oktober 2024. Lösenkursen uppgår till 70 % av den volymvägda genomsnittskursen under en period inför optionsinlösen, inom intervallet 0,20 SEK som lägst, och med 15,45 SEK per ny aktie som högsta lösenkurs. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 till högsta lösenkurs (15,45 SEK per ny aktie) kommer teckningsoptionerna tillföra bolaget cirka 20,8 MSEK före emissionskostnader.

Konvertibler

Konvertibellånet till Formue Nord Fokus A/S uppgår till 20 230 000 SEK med följande villkor:

Väsentliga händelser efter årets slut

30 juni beviljades PHI patent gällande syntetiska antikroppar i Europa. Sedan tidigare har PHI patent på dito i USA och Japan. PHI bildade ett bolag, PHI MIP AB, i maj 2023 att lägga dessa patent i.

Framtidsutsikter

I en bransch under stark förändring blir bolagets produkter och grundläggande teknik alltmer etablerade, inte minst inom regenerativ medicin. Kortsiktigt påverkas bolaget av den allmänna omvärldsutvecklingen och påföljande ekonomiska fluktuationer.

Risker

Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i PHI.

Finansiering

PHI:s expansion och marknadssatsningar medför betydande kostnader för Bolaget. En försening av marknadsgenombrott på nya marknader kan innebära resultatförsämringar för Bolaget. Det finns risk att PHI behöver anskaffa ytterligare kapital framöver beroende på hur mycket intäkter som Bolaget lyckas generera i förhållande till dess kostnadsmassa. Det finns risk att Bolaget inte kan anskaffa eventuellt ytterligare kapital, uppnå partnerskap eller annan medfinansiering. Detta medför risk att utvecklingen tillfälligt stoppas eller att PHI tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat vilket kan leda till försenad eller utebliven kommersialisering och intäkter. Detta kan komma att påverka Bolagets verksamhet negativt.

PHI planerar att expandera under de kommande åren, dels genom att öka marknadsandelarna i de länder och regioner Bolaget redan har etablerat sig i och dels genom att etablera sig i nya länder och regioner. En etablering i nya länder och regioner kan medföra problem och risker som är svåra att förutse. Vidare kan etableringar försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. En snabb tillväxt kan även innebära att Bolaget gör förvärv av andra företag. Det finns risk att uteblivna synergieffekter och ett mindre lyckosamt integreringsarbete påverkar såväl Bolagets verksamhet som resultatet på ett negativt sätt. En snabb tillväxt medför risk för problem på det organisatoriska planet. Det kan vara svårt att rekrytera rätt personal och det kan uppstå svårigheter avseende att framgångsrikt integrera ny personal i organisationen, vilket i sin tur kan medföra förseningar.

Produktutveckling

Bolaget avser även fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för produktutveckling kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför till exempel risk att en planerad produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat. Det finns risk att ovanstående medför negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Om till exempel utvecklingen av en ny produkt tar längre tid än beräknat finns risk att detsamma leder till ökade utvecklingskostnader och därigenom ett minskat rörelseresultat för Bolaget.

Immateriella rättigheter

Patent, vilka utgör en viktig del av PHI:s tillgångar, har en begränsad livslängd. Det finns risk för att PHI:s produkter inte kan bli föremål för patentskydd. Det finns även risk för att produkterna gör intrång i andras immateriella rättigheter. Det föreligger även risk att befintlig och/eller framtida patentportfölj och övriga immateriella rättigheter som innehas av Bolaget inte kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd. Om PHI tvingas försvara sina patenträttigheter mot en konkurrent finns risk att detsamma kan medföra betydande kostnader, vilket kan komma att påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.

Konkurrens

En del av Bolagets konkurrenter och potentiella framtida konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. Det finns risk att en omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent medför försämrad försäljning eller försämrade intäktsmöjligheter eftersom konkurrenten kan komma att utveckla produkter som utkonkurrerar PHI:s produkter och därigenom tar marknadsandelar av Bolaget. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar inom närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Det finns risk att ökad konkurrens medför negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i det fall konkurrenter utvecklar produkter med bättre funktion och/eller bättre kvalitet.

Personal

PHI:s nyckelpersoner har omfattande kompetens och erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. I det fall en eller flera nyckelpersoner väljer att avsluta sin anställning i Bolaget finns risk att detta medför negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. PHI skulle till exempel kunna behöva nyrekrytera personal för att ersätta nyckelpersoner, vilket skulle kunna bli en kostsam process såväl tidsmässigt som monetärt. Det finns risk att Bolaget kortsiktigt får ökade utgifter till följd av detta. Det är heller inte möjligt att till fullo skydda sig mot obehörig spridning av information, vilket medför risk för att konkurrenter får del av och kan dra nytta av den know-how som utvecklats av Bolaget till skada för Bolaget. Det finns risk att Bolagets konkurrenter genom att nyttja sådan informationsspridning vidareutvecklar sina produkter och att Bolaget därmed får ökad konkurrens vilket skulle kunna medföra negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Aktierelaterade risker

Aktier som är noterade på Spotlight Stock Market omfattas inte av lika omfattande regelverk som de aktier som är upptagna till handel på reglerade marknader. Det finns risk att en investering i PHI inte kan genomföras på lika välgrundad information som i ett eventuellt bolag noterat på reglerad marknad där ett mer omfattande regelverk styr informationsflödet.

Om likvid handel inte kan utvecklas eller om sådan handel inte blir varaktig finns risker som kan medföra svårigheter för aktieägare att sälja sina aktier.

Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolymer vilket kan påverka Bolagets aktiekurs negativt. Det finns risk för att PHI:s värdepapper minskar i värde.

Aktiemarknaden i allmänhet och Bolagets aktie i synnerhet kan komma att påverkas av psykologiska faktorer. Psykologiska faktorer och dess effekter på aktiekursen är i många fall svåra att förutse och kan komma att påverka Bolagets aktiekurs negativt vilket kan påverka värdet av en investering i Bolaget negativt.

PHI har hittills inte lämnat någon utdelning. Eventuella överskott är planerade att investeras i PHI:s utveckling. Det finns risk att framtida kassaflöden inte kommer att överstiga Bolagets kapitalbehov eller att bolagsstämma inte beslutar om framtida utdelningar.

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att ansamlad förlust, kronor -12 678 650, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning-12 678 650
Summa-12 678 650

Koncernens resultaträkning

  Not 2022/23 2021/22
Nettoomsättning9 9008 169
Kostnad för sålda varor-4 832-2 485
Bruttovinst5 0685 684
Försäljningskostnader-10 468-9 303
Administrationskostnader-8 170-7 388
Forsknings- och utvecklingskostnader-6 782-8 817
Rörelseresultat-20 352-19 824
Räntekostnader och liknande resultatposter-2 833-5 557
Resultat före skatt-23 185-25 381
Skatter4
Årets resultat -23 185-25 381

Koncernens balansräkning

KSEK Not 2023-04-30 2022-04-30
TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar519 65417 038
Materiella anläggningstillgångar6608181
Summa anläggningstillgångar20 26217 219
 
Omsättningstillgångar  
Varulager73 8462 979
Kundfordringar3 3582 044
Övriga fordringar1679033 423
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter1 145594
Kassa och bank5 3081 424
Summa omsättningstillgångar14 44740 464
 
SUMMA TILLGÅNGAR34 70957 683
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Eget kapital 8 
Aktiekapital4 0912 879
Ej registrerad nyemission1 212
Övrigt tillskjutet kapital121 366121 366
Annnat eget kapital inklusive årets resulat-121 729-98 474
Summa eget kapital3 72826 983
 
Långfristiga skulder  
Checkräkningskredit9,11916
Skulder kreditinstitut10,1120 62322 508
Summa långfristiga skulder20 62323 424
 
Kortfristiga skulder  
Skulder till kreditinstitut101 8001 800
Leverantörsskulder2 7232 261
Övriga kortfristiga skulder415385
Skatteskuld216822
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter5 2042 008
Summa kortfristiga skulder10 3587 276
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 34 70957 683

Förändring av eget kapital koncern

KSEK Aktiekapital Nyemission under registrering Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inkl årets resultat S:a eget kapital
Vid räkenskapsårets början2 8791 212121 366-98 47426 983
Nyemission (reg 2022-05-12)1 212-1 212
Omräkningsdifferens-70-70
Årets resultat-23 185-23 185
Utgående balans:4 091121 366-121 7293 728

Kassaflödesanalys koncern

KSEK Not 2022/23 2021/22
Den löpande verksamheten
Periodens resultat-23 185-25 382
Avskrivningar3 4864 854
Omräkningsdifferens-70-287
Realisationsresultat anläggningstillgångar125
Rörelseflöde-19 644-20 815
Betald inkomstskatt-462
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital-19 644-21 277
Ökn (-)/minskn (+) av varulager-867-1 645
Ökn (-)/minskn (+) av rörelsefordr.30 63924 580
Ökn (+)/minskn (-) av rörelseskulder3 211-981
Rörelsekapitalförändring32 98321 954
Kassaflöde från löpande verksamhet13 3391 139
Investeringsverksamheten
Utvecklingskostnader-5 937-6 539
Patent och varumärken-179-326
Maskiner och inventarier-538-48
Kassaflöde efter investeringar6 685-5 774
Finansieringsverksamheten
Nyemissioner, netto-10 279
Ökn (+)/minskn (-) av låneskulder-2 80115 221
Kassaflöde från finansieringsverksamhet-2 8014 942
Periodens kassaflöde3 884-832
Likvida medel vid periodens början1 4242 256
Likvida medel vid periodens slut155 3081 424
(Inkl. outnyttjade beviljade krediter)   7 308 2 508

Resultaträkning moderbolaget

  Not 2022/23 2021/22
Nettoomsättning9 8376 437
Kostnad för sålda varor-4 968-2 417
Bruttovinst4 8694 020
Försäljningskostnader-6 076-6 412
Administrationskostnader-8 170-7 388
Forsknings- och utvecklingskostnader-6 782-8 817
Rörelseresultat-16 159-18 597
Räntekostnader och liknande resultatposter-2 836-5 557
Resultat före skatt-18 995-24 154
Skatter4
Årets resultat -18 995-24 154

Balansräkning moderbolaget

KSEK Not 2023-04-30 2022-04-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar519 65417 038
Materiella anläggningstillgångar6608181
Finansiella anläggningstillgångar138 7953 994
Summa anläggningstillgångar29 05721 213
Omsättningstillgångar
Varulager73 3322 979
Kundfordringar2 3401 312
Övriga fordringar1664633 095
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter1 094456
Kassa och bank4 988721
Summa omsättningstillgångar12 40038 563
SUMMA TILLGÅNGAR41 45759 776
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 8
Aktiekapital4 0912 879
Ej registrerad nyemission1 212
Fond för utvecklingsutgifter19 10616 307
Summa bundet eget kapital23 19720 398
Fritt eget kapital
Överkursfond25 42249 575
Balanserat resultat-19 106-16 307
Årets resultat-18 995-24 154
Summa fritt eget kapital-12 6799 114
Summa eget kapital10 51829 512
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit9,11916
Skulder kreditinstitut10,1120 58022 380
Summa långfristiga skulder20 58023 296
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut101 8001 800
Leverantörsskulder2 7222 261
Skatteskuld215166
Övriga kortfristiga skulder416348
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter5 2062 393
Summa kortfristiga skulder10 3596 968
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 41 45759 776

Förändring eget kapital moderbolag

KSEK Aktiekapital Nyemission under registrering Fond för utvecklings-utgifter Överkursfond Bal. resultat S:a eget kapital
Vid räkenskapsårets början2 8791 21216 30749 576-40 46129 513
Nyemission
(reg 2022-05-12)
1 212-1 212   
Omföring fond för utveckling 2 799 -2 799
Resultatdisposition  -24 15424 154
Årets resultat   -18 995-18 995
Vid räkenskapsårets slut4 09119 10625 422-38 10110 518

Kassaflödesanalys moderbolag

KSEK   2022/23 2021/22
Den löpande verksamheten
Periodens resultat-18 995-24 154
Avskrivningar3 4864 854
Realisationsresultat anläggningstillgångar125
Rörelseflöde-15 384-19 300
Betald inkomstskatt-462
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital-15 384-19 762
Ökn (-)/minskn (+) av varulager-353-1 645
Ökn (-)/minskn (+) av rörelsefordr.30 65623 348
Ökn (+)/minskn (-) av rörelseskulder-1 282-958
Rörelsekapitalförändring29 02120 745
Kassaflöde från löpande verksamhet13 637983
Investeringsverksamheten
Utvecklingskostnader-5 937-6 539
Patent och varumärken-179-326
Maskiner och inventarier-538-48
Kassaflöde efter investeringar6 983-5 930
Finansieringsverksamheten
Nyemissioner, netto-10 279
Ökn (+)/minskn (-) av låneskulder-2 71615 221
Kassaflöde från finansieringsverksamhet-2 7164 942
Periodens kassaflöde4 267-988
Likvida medel vid periodens början7211 711
Likvida medel vid periodens slut4 988721
(Inkl. outnyttjade beviljade krediter)   6 988 1 805

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).

Värderingsprinciper

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Nedskrivningar

Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. Överstiger tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivs tillgången ner till detta värde. Återvinningsvärdet definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de uppskattade framtida betalningar som tillgången genererar. Nedskrivningar redovisas över resultaträkningen

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och balansdagens värde har redovisats i resultaträkningen. I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har terminssäkrats omräknas de till terminskurs.

Leasing

Bolaget har inte några väsentliga leasingavtal.

Intäktsredovisning

Intäkter avseende försäljning av varor redovisas, när de väsentliga riskerna och fördelarna, som är förknippade med äganderätten till varorna har övergått på köparen och när intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Immateriella anläggningstillgångar

Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen som immateriell anläggningstillgång då följande kriterier är uppfyllda

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgifter, som krävs för att tillgången ska kunna användas på det sätt som företagsledningen avsett. Avskrivning görs med 20 % per år, när serieproduktion påbörjats.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för avskrivning enligt plan, 20 % per år av anskaffningsvärdet.

Varulager

Varulager redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet.

Skattemässiga underskott

Vid räkenskapsårets utgång uppgick ackumulerade underskottsavdrag i bolaget till 210 (187) MSEK. Med hänsyn till att bolaget redovisar förluster för innevarande räkenskapsår har ledningen bedömt att det ännu inte kan bedömas när i tiden underskott kan avräknas mot framtida vinster vilket innebär att uppskjuten skattefordran redovisas till 0 kronor. Samtliga underskott har obegränsade förfallotider.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att eget kapital som fanns i dotterföretagen vid förvärvstidpunkten elimineras i sin helhet.  I koncernens eget kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens eget kapital som tillkommit efter förvärvet.

Övrigt

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar upptas till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde respektive nominellt om inget annat anges nedan. Omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta görs till balansdagens kurs.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Upprättande av rapporter och tillämpning av olika redovisningsprinciper baseras på ledningens bedömningar och på antaganden och uppskattningar, som anses vara rimliga under rådande förhållanden. Dessa antaganden och uppskattningar grundar sig på erfarenhet och på andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida utveckling.

För PHI är uppskattningar och värderingar särskilt viktiga vid aktivering och nedskrivning av utvecklingsutgifter. Värdet bedöms främst baserat på beräknad ekonomisk livslängd samt volym.

Not 3 Personal

  Koncern Moderbolag
  2022/23 2021/22 2022/23 2021/22
Medelantalet anställda med fördelning på män och kvinnor:
Kvinnor5555
Män8978
Totalt13141213
Styrelse och VD
Löner och ersättningar1 2071 2121 2071 212
Sociala avgifter enligt lag och avtal737728737728
Varav pensionsavgifter288367288367
Övriga anställda
Löner och ersättningar10 8619 6418 2667870
Sociala avgifter enligt lag och avtal4 1663 6134 0143 506
Varav pensionsavgifter1 1401 0311 1401 031
Totalt16 97115 19414 22413 316

Enligt årsstämmans beslut i oktober 2022 utgår arvode till Styrelsens ordförande med två prisbasbelopp, till övriga ledamöter med ett prisbasbelopp samt till suppleanten med ett halvt basbelopp för tiden intill nästa årsstämma.

Till VD har under verksamhetsåret utgått en fast och rörlig lön om 941 (950) KSEK. Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida är uppsägningstiden maximalt 12 månader och vid uppsägning från verkställande direktörens sida är uppsägningen 6 månader.

Not 4 Skatt på årets resultat

  Koncern Moderbolag
  2022/23 2021/22 2022/23 2021/22
Aktuell skatt 0 0 0 0
Uppskjuten skatt 0 0 0 0
Summa 0 0 0 0
Redovisad skatt
Resultat före skatt-23 185-25 381-18 994-24 154
Skatt enligt gällande skattesats-4 776-5 330-3 912-4 976
Avstämning av redovisad skatt
Ej avdragsgilla kostnader-25-35-25-35
Effekt av utlandskskattesats 0-91 0 0
Ej värderade underskottsavdrag-4 751-5 204-3 887-4 941
Summa-4 776-5 330-3 912-4 976

Not 5 Immateriella anläggningstillgångar

  Koncern Moderbolag
  2023-04-30 2022-04-30 2023-04-30 2022-04-30
Balanserade utvecklingsutgifter
Ingående anskaffningsvärde55 36748 82855 36748 828
Årets anskaffning5 9376 5395 9376 539
Utgående anskaffningsvärde61 30455 36761 30455 367
Ingående avskrivningar-39 060-34 649-39 060-34 649
Årets avskrivning-3 138-4 411-3 138-4 411
Utgående avskrivningar-42 198-39 060-42 198-39 060
Redovisat värde19 10616 30719 10616 307
Patent
Ingående anskaffningsvärde5 5575 2315 5575 231
Utrangering-202-202
Årets anskaffning178326178326
Utgående anskaffningsvärde5 5335 5575 5335 557
Ingående avskrivningar-4 826-4 587-4 826-4 587
Utrangeringar3838
Årets avskrivning-197-239-197-239
Utgående avskrivningar-4 985-4 826-4 985-4 826
Redovisat värde548731548731
TOTALT IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 19 65417 03819 65417 038

Not 6 Materiella anläggningstillgångar

  Koncern Moderbolag
KSEK 2023-04-30 2022-04-30 2023-04-30 2022-04-30
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde214166214166
Årets anskaffning1214812148
Utgående anskaffningsvärde335214335214
Ingående avskrivningar-166-164-166-164
Årets avskrivning-23-2-23-2
Utgående avskrivningar-189-166-189-166
Redovisat värde1464814648
Instrument för utlåning och för eget bruk
Ingående anskaffningsvärde2 0232 0232 0232 023
Årets anskaffning417417
Omklassificering
Utgående anskaffningsvärde2 4402 0232 4402 023
Ingående avskrivningar-1 890-1 688-1 890-1 688
Årets avskrivning-88-202-88-202
Omklassificering
Utgående avskrivningar-1 978-1 890-1 978-1 890
Redovisat värde462133462133
TOTALT MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 608181608181

Not 7 Varulager

  Koncern Moderbolag
  2023-04-30 2022-04-30 2023-04-30 2022-04-30
Komponenter662630662630
Färdiga varor3 1842 3492 6702 349
Totalt3 8462 9793 3322 979

Not 8 Eget kapital

Aktiekapitalet, som är bestämt i svenska kronor, uppgick vid verksamhetsårets utgång till 4 090 540,20 (2 878 994,20) SEK, motsvarande 20 452 700 (14 394 371) aktier med kvotvärde 0:20 SEK. Enligt bolagsordningen skall bolagets aktiekapital uppgå till lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor och antalet aktier till lägst 12 000 000 och högst 48 000 000. Samtliga aktier är av samma slag och med lika rösträtt.

Not 9 Checkräkningskredit

Beviljad checkräkningskredit uppgår till 2 000 (2 000) KSEK, varav outnyttjad del vid räkenskapsårets utgång uppgick till 2 000 (1 084) KSEK.

Not 10 Skulder till kreditinstitut

Lån hos Almi uppgår till 2 150 (3 950) KSEK, varav 1 800 KSEK förfaller till betalning under 2023/24. Inga skulder förfaller senare än 5 år efter balansdagen. Lån från Formue Nord A/S uppgår till 20 230 (20 230) KSEK.

Not 11 Ställda säkerheter

KSEK 2023-04-30 2022-04-30
Företagsinteckning som säkerhet för skuld till kreditinstitut8 5008 500

Not 12 Eventualförpliktelser

Bolaget har inga eventualförpliktelser.

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar moderbolaget

Långfristigt lån Phase Holographic Imaging PHI Inc 8 553 KSEK.

Bolag Organisations-
nummer
Säte Antal andelar Kapitalandel Redovisat värde
Phase Holographic Imaging PHI Inc61-1906990Delaware1 500100%
KSEK 2022/23 2021/22
Ingående värde942 090942 090
Årets investeringar
Ingående nedskrivningar-942 090-942 090
Redovisat värde

Not 14 Erhållna och betalda räntor

  Koncern Moderbolag
  2022/23 2021/22 2022/23 2021/22
Erhållen ränta3
Erlagd ränta2 8365 5572 8365 557

Not 15 Likvida medel

  Koncern Moderbolag
  2022/23 2021/22 2022/23 2021/22
Banktillgodohavande5 3081 4244 988721

Not 16 Kortfristiga fordringar

Koncern Moderbolag
2023-04-30 2022-04-30 2023-04-30 2022-04-30
Fordran fondkommissionär
nyemission
32 19632 196
Övriga fordringar7901 227646899
Totalt 790 33 423 646 33 095

Not 17 Transaktioner med närstående

Utöver styrelsearvode har följande transaktioner skett:

Ersättning för konsultarvode inom ekonomi och CAD programmering till Egelberg Consulting AB har belastat resultatet med 99,6 TSEK.

Ersättning till Neural AB för konsultarvode har belastat resultatet med 398 TSEK.

Lund 2023-10-27

Peter Egelberg
Ordförande

Leland Foster
Ledamot

Mattias Lundin
Ledamot

Petter Björquist
Ledamot

Mats Lundwall
Ledamot

Goran Dubravčić 
Ledamot

Patrik Eschricht
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-10-27
Mazars AB

Anders O Persson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Phase Holographic Imaging PHI AB
Org. nr 556542-7811

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Phase Holographic Imaging PHI AB för räkenskapsåret 1 maj 2022 – 30 april 2023. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 14-38 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 30 april 2023 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1-13. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Phase Holographic Imaging PHI AB för räkenskapsåret 1 maj 2022 – 30 april 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Helsingborg, 2023-10-27
Mazars AB

Anders O Persson
Auktoriserad revisor