Förslag till styrelse för Phase Holographic Imaging PHI AB

Inför årsstämman i Phase Holographic Imaging AB den 15 oktober föreslås omval av Maria Morin, Linda Neckmar, Johan Hyllner, Leland Foster, Mats Lundwall samt Jan Richardsson som ordinarie styrelseledamöter. Ann Christine Egelberg föreslås som styrelsesuppleant.

Styrelsen presenteras mer ingående här i Bolagets årsredovisning för 2018/19.

Vidare föreslås att styrelsearvode ska utgå med två (2) prisbasbelopp till ordföranden, ett (1) prisbasbelopp till ledamot samt ett halvt (1/2) prisbasbelopp till styrelsesuppleant.