Blue cells on black background showing a wound healing scratch, with cells to the left and right.

Delårsrapport 1 (2021-05-01 – 2021-07-31)

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

Lund den 29 september 2021

Maj 2021 – Juli 2021

Nettoomsättning2 373 (131) KSEK
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)-3 439 (-4 549) KSEK
Nettoresultat -4 469 (-6 417) KSEK
Resultat per aktie-0,31 (-0,45) SEK
Bruttomarginal60 (-20) %

I korthet

VD har ordet

Den strategiska förändringen av försäljning och marknadsföring fortsätter att leva upp till förväntningarna. Trots att det är ett ”sömnigt sommarkvartal” överträffade försäljningen i maj – juli försäljningen under något tidigare kvartal.

Regenerativ medicin

Regenerativ medicin är den medicinska gren som utvecklar metoder för att ersätta skadade/sjuka celler, organ eller vävnader genom att ersätta eller reparera dessa. Det snabbt expanderande fältet inkluderar generering och användning av terapeutiska stamceller, vävnadsframställning samt produktion av konstgjorda organ.

I regi av nära 1 100 medicinska institutioner och bioteknikbolag pågår det 1 200 kliniska prövningar av cell-, gen- och vävnadsbaserade behandlingar i världen, enligt branschorganisationen Alliance for Regenerative Medicine. Dessa siffror ligger väl inom de 5 000 kliniska prövningar gällande terapeutiska stamceller som är registrerade på ClinicalTrials.gov, enligt the Stem Cells Portal. ClinicalTrials.gov upprätthålls av the National Library of Medicine vid National Institutes of Health i USA.

Vidare ökade genterapifinansieringen med 73% år 2020 från föregående år medan cellterapifinansieringen ökade med 160%, enligt alliansen. För ytterligare information, se Alliance for Regenerative Medicine Annual Report Highlights Record Sector Growth and Resilience in 2020.

Partnerskap gällande biotillverkning

Med ovanstående i åtanke inledde vi nyligen ett samarbete med RegenMed Development Organization (ReMDO) för att etablera vår icke-invasiva bildteknik som ett standardverktyg för kvalitetssäkring inom storskalig tillverkning av konstgjorda organ.

I nära samarbete med Wake Forest Institute for Regenerative Medicine (WFIRM) bedriver ReMDO forskning för att främja uppskalning av biotillverkning genom att göra regenerativ teknik mer tillgänglig och prisvärd. Med sitt team på 400 forskare är WFIRM en erkänd maktfaktor inom regenerativ medicin. Institutet har fått flera större anslag från amerikanska myndigheter. Senast fick institutet ett anslag på 15 miljoner dollar från det amerikanska försvarsdepartementet för att leda det projekt som syftar till att utveckla ett konstgjort organ för att bestämma effekten av farmakologiska och toxiska substanser.

Fluorescensprojektet

Den andra valideringsfasen av HoloMonitors fluorescensmodul identifierade enbart några mindre problem. Dessa har adresserats och förväntas inte nämnvärt fördröja marknadsintroduktionen av fluorescensmodulen. Den eftertraktade fluorescensmodulen skapar mervärde för våra kunder och kommer att utöka vår marknadstäckning väsentligt.

GlycoImaging

Med syntetiska “plastantikroppar” som utgångspunkt är det övergripande målet för det EU-finansierade forskningsprojektet GlycoImaging att utveckla nya metoder för detektion av aggressiva och metastatiska cancerformer. Det formella EU-projektet avslutas nu den 30:e september. Då slutrapporten har levererats avser vi att fatta beslut om projektets påföljande kommersialiseringsfas. PHI:s patenträttigheter är en väsentlig del i en sådan kommersialisering. Följaktligen kommer PHI fortsatt att upprätthålla dessa patenträttigheter, bl.a. i USA.

Ökade intäkter och minskade kostnader

Den strategiska förändringen har ökat vår förmåga att direkt serva kunder över en stort geografisk område utan att involvera en mellanhand, o.k.s. distributör. Motivet för att ha en mellanhand har tidigare varit att överbrygga språkbarriärer, kulturella skillnader och kommunikationsvårigheter över större avstånd. De två första anledningarna har faktiskt aldrig varit ett bekymmer inom life science-branschen. Engelska är vetenskapens språk och forskarsamhället har sin egen internationella kultur hur vetenskap praktiseras.

Nu när det tredje och sista hindret inte längre är ett problem kommer mellanhandens framtida roll att bli en helt annan. På de flesta geografiska marknader kommer mellanhanden att vara en förmedlare snarare än en fullvärdig distributör, vilken allt kanaliseras igenom.

Därför har vi börjat utöka och omarbeta vårt distributionsnät till ett smalare och mer kostnadseffektivt partnernätverk, vilket väntas ge ökade intäkter och minskade kostnader per såld enhet. Baserat på det ökande antalet kundförfrågningar ser vi även att försäljningen fortsätter att växa framgent.

Peter Egelberg, VD

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 2 373 (131) KSEK och rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) till -3 439 (-4 549) KSEK. Nettoresultatet uppgick till -4 469 (-6 417) KSEK.

Investeringar

Med betoning på applikationsutveckling samt utveckling av flourescenskapacitet investerade bolaget under kvartalet 1 501 (659) KSEK i produkt, patent och applikationsutveckling.

Finansiering

Likvida medel jämte outnyttjad del av beviljade krediter uppgick till 28 167 (27 137) KSEK vid periodens utgång. Soliditeten var 3 (67) %.

PHI har säkrat rörelsekapital till inledningen av 2023. Ett av lånen från Formue Nord A/S på 20 000 KSEK av totalt låneutrymme om 35 000 KSEK kan återbetalas antingen kontant eller som omvandling av lån till eget kapital under vissa villkor.

Blue cells on white background showing a closing cell gap of a wound healing assay

Rullande 12-månaders försäljning med trendlinje

Risker

Bolaget kan påverkas av olika faktorer, som beskrivs i 2019/20 årsredovisning. Dessa faktorer kan individuellt eller gemensamt öka risken för företagets verksamhet och resultat.

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Uttalanden om omvärld och framtid

Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i denna rapport återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för rapporten. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Investerarkalender

Om PHI

Phase Holographic Imaging (PHI) utvecklar instrumentering och programvara för time-lapse cytometri. Produkterna används för långvarig kvantitativ analys av levande cellers dynamik, särskilt viktigt vid forskning om cancer, liksom vid behandling av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Produkterna säljs globalt via företagets distributörer. Företaget har kontor i Lund och i Boston Massachusetts.

På styrelsens uppdrag
Peter Egelberg, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg
Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.com

KONSOLIDERAD — PHI KONCERNEN

Resultaträkning (KSEK)

  Q1 Q1 Helår
2021/22 2020/21 2020/21
Nettoomsättning2 3731313 637
Kostnad för sålda varor-943-157-1 346
Bruttovinst1 430-262 291
Bruttomarginal 60% -20% 63%
  
Försäljningskostnader-2 070-1 609-8 773
Administrationskostnader-2 057-2 834-7 084
Forsknings- och utvecklingskostnader-1 670-3 120-11 720
Övriga rörelseintäkter1 2001 972
  
Rörelseresultat-4 367-6 388-23 314
  
Finansnetto-102-29-195
  
Resultat före skatt-4 469-6 417-23 509
  
Nettoresultat-4 469-6 417-23 509

Balansräkning (KSEK)

  Q1 Q1 Helår
2021/22 2020/21 2020/21
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar15 37415 64914 823
Materiella anläggningstillgångar286611337
Summa anläggningstillgångar15 66016 26015 160
  
Omsättningstillgångar   
Varulager1 6091 3931 334
Kortfristiga fordringar3 5582 1572 938
Kassa och bank6 16713 8872 256
Summa omsättningstillgångar11 33417 4376 528
  
Summa tillgångar26 99433 69721 688
  
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital89322 4765 384
Finansiella skulder18 6584 8757 400
Rörelseskulder7 4436 3468 904
  
Summa eget kapital och skulder26 99433 69721 688

Förändring i eget kapital (KSEK)

Q1 Q1 Helår
  2021/22 2020/21 2020/21
Ingående balans5 38428 89628 896
Nyemissioner, netto
Periodens resultat-4 469-6 417-23 509
Omräkningsdifferens-22-3-3
Utgående balans89322 4765 384
Soliditet3%67%25%

Kassaflöde (KSEK)

  Q1 Q1 Helår
2021/22 2020/21 2020/21
Den löpande verksamheten   
Periodens resultat-4 469-6 417-23 509
Avskrivningar1 0011 8396 541
Omräkningsdifferens-22-3-4
Rörelseflöde-3 490-4 581-16 972
  
Ökn (-)/minskn (+) av varulager-275137196
Ökn (-)/minskn (+) av rörelsefordr.-620354-348
Ökn (+)/minskn (-) av rörelseskulder-1 4614032 882
Rörelsekapitalförändring-2 3568942 730
  
Kassaflöde från löpande verksamhet-5 846-3 687-14 242
  
Investeringsverksamheten   
Utvecklingskostnader-1 501-659-4 091
Patent och varumärken-170
Maskiner och inventarier
  
Kassaflöde efter investeringar-7 347-4 346-18 503
  
Finansieringsverksamheten   
Nyemissioner, netto
Ökn (+)/minskn (-) av låneskulder11 2583 7506 275
  
Kassaflöde från finansieringsverksamhet11 2583 7506 275
  
Periodens kassaflöde3 911-596-12 228
Likvida medel vid periodens början2 25614 48414 484
  
Likvida medel vid periodens slut6 16713 8872 256
(Inkl. outnyttjade beviljade krediter) 28 167 27 137 35 506

Data per aktie

  Q1 Q1 Helår
2021/22 2020/21 2020/21
Resultat per aktie, SEK-0,31-0,45-1,63
Eget kapital per aktie, SEK0,061,560,37
Antal aktier vid periodens slut14 394 97114 394 97114 394 971
Genomsnittligt antal aktier14 394 97114 394 97114 394 971
Aktiekurs vid periodens slut28,4531,1525,00

moderbolaget

Resultaträkning (KSEK)

  Q1 Q1 Helår
2021/22 2020/2021 2020/21
Nettoomsättning1 8221222 991
Kostnad för sålda varor-925-157-1 358
Bruttovinst897-351 633
Bruttomarginal 49% -29% 55%
  
Försäljningskostnader-1 419-908-6 617
Administrationskostnader-2 057-2 834-7 084
Forsknings- och utvecklingskostnader-1 670-3 120-11 720
Övriga rörelseintäkter1 2001 972
  
Rörelseresultat-4 249-5 697-21 816
  
Finansnetto-102-29-1 137
  
Resultat före skatt-4 351-5 726-22 953
  
Nettoresultat-4 351-5726-22 953

Balansräkning (KSEK)

  Q1 Q1 Helår
  2021/22 2020/21 2020/21
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar15 37415 64914 823
Materiella anläggningstillgångar286611337
Finansiella anläggningstillgångar942
Summa anläggningstillgångar15 66017 20215 160
  
Omsättningstillgångar   
Varulager1 6091 3931 334
Kortfristiga fordringar5 5522 5494 578
Kassa och bank5 32013 4201 711
Summa omsättningstillgångar12 48117 3627 623
  
Summa tillgångar28 14134 56422 783
  
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital2 04823 6266 399
Finansiella skulder18 6504 8757 400
Rörelseskulder7 4436 0638 984
  
Summa eget kapital och skulder28 14134 56422 783