Test tubes in laboratory environment

Delårsrapport 3 (2021-11-01 – 2022-01-31)

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

Lund den 21 mars 2022

november 2021 – januari 2022

Nettoomsättning2 736 (770) KSEK
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)-5 626 (-3 719) KSEK
Nettoresultat -6 732 (-5 531) KSEK
Resultat per aktie-0,47 (-0,38) SEK
Bruttomarginal72 (54) %

MAJ 2021 – JANUARI 2022

Nettoomsättning6 927 (1 727) KSEK
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)-11 798 (-11 214) KSEK
Nettoresultat -15 102 (-16 725) KSEK
Resultat per aktie-1,05 (-1,16) SEK
Bruttomarginal72 (64) %

I korthet

VD HAR ORDET

Den snabba försäljningstillväxten de senaste fyra räkenskapskvartalen är resultatet av beslutet att fokusera på online-försäljning som svar på den accelererande digitaliseringen.

Beslutet har inneburit långt mer vittgående förändringar än digital annonsering och ökad närvaro på sociala medier. Under de två år som gått sedan beslutet har en genomgripande förändring av bolagets organisation och säljprocess genomförts där kundkommunikationen bygger på digitala kundmöten snarare än fysiska möten som tidigare.

Vidare har förändringen inneburit att sälj och marknadsgruppens produktkunnande kompletterats med det IT- kunnande som är avgörande för att effektivisera och vidareutveckla bolagets online-försäljning. Tillika har leverans och service ställt om. Allt fler produktinstallationer och serviceärenden sker nu via video istället för som tidigare genom kundbesök.

Resulterat är att bolaget redan nu har den organisation som behövs för att möta en fortsatt positiv försäljningsutveckling utan betydande kostnadsökningar. Detta mycket tack vare att tidsåtgången för delmomenten i säljprocessen som kundmöten, installation och service i allt högre grad räknas i timmar snarare än i dagar.

Peter Egelberg, VD

Vi genomför nu två år senare den företrädesemission som planerades i samband med det strategiska beslutet men som hastigt fick skjutas på framtiden i den allmänna turbulensen efter pandemiutbrottet i mars 2020.

Företrädesemissionen ger inte enbart möjligheten att nå lönsamhet. Emissionen skapar även förutsättningarna för att expandera in på den kliniska marknaden för regenerativ medicin ― en ny behandlingsform där behandlingen består av odlade celler och vilken beskrevs mer ingående i Delårsrapport 2 2021/22.

Rullande 12-månaders försäljning

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2 736 (770) KSEK och rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) till -5 626 (-3 719) KSEK. Nettoresultatet uppgick till -6 732 (-5 531) KSEK.

Investeringar

Med betoning på applikationsutveckling samt utveckling av flourescenskapacitet investerade bolaget under kvartalet 1 288 (1 000) KSEK i produkt, patent och applikationsutveckling.

Finansiering

Likvida medel jämte outnyttjad del av beviljade krediter uppgick till 12 838 (36 631) KSEK vid periodens utgång. Soliditeten var -41 (55) %.

Företrädesemission

Vid den extra bolagsstämman den 15 mars 2022 togs beslut om företrädesemission av units.

  • Varje unit består av 9 aktier, 5 optioner i serien TO 3 och 2 optioner i serien TO 4.
  • Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 72 398 236,50 SEK motsvarande högst 7 620 867 aktier samt en högsta ökning av aktiekapitalet om 1 524 173,40 SEK.
  • Vid fullt nyttjande tillför TO 3-optionerna bolaget ytterligare 50,4 MSEK i samband med inlösen i maj 2023.
  • Vid fullt nyttjande tillför TO 4-optionerna bolaget ytterligare 26,2 MSEK i samband med inlösen i oktober 2024.
  • Bolaget har erhållit garantiåtagande motsvarande cirka 80 % av det totala emissionsbeloppet.
  • Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 10 MSEK vid fulltäckning varav garantiersättning utgör cirka 5,8 MSEK.

Konvertibel

Bolagsstämman beslutade även att omvandla drygt 20 MSEK av befintligt lån om 30,0 MSEK från Formue Nord Fokus A/S till ett konvertibellån. Konvertering av hela eller delar av konvertibellånet till aktier kan fram till och med den 2 maj 2023 ske till en konverteringskurs om 11,90 SEK per aktie. Därefter och fram till förfallodagen den 16 oktober 2024 är konverteringskursen 15,45 SEK per aktie. De resterande cirka 10 MSEK av befintligt lån, inklusive ackumulerad ränta, skall återbetalas när företrädesemissionen är genomförd.

Bolaget äger rätt att återbetala hela eller delar av konvertibellånet när som helst fram till förfallodagen varpå Formue Nord har möjlighet att acceptera återbetalning alternativt påkalla konvertering enligt ovan angivna konverteringskurser.

Konvertibellånet lånet löper med en marknadsmässig ränta, vilken betalas vid konvertering eller återbetalning.

Risker

Bolaget kan påverkas av olika faktorer, som beskrivs i 2020/21 årsredovisning. Dessa faktorer kan individuellt eller gemensamt öka risken för företagets verksamhet och resultat.

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Uttalanden om omvärld och framtid

Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i denna rapport återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för rapporten. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Investerarkalender

Om PHI

Phase Holographic Imaging (PHI) utvecklar instrumentering och programvara för time-lapse cytometri. Produkterna används för långvarig kvantitativ analys av levande cellers dynamik, särskilt viktigt vid forskning om cancer, liksom vid behandling av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Produkterna säljs globalt via företagets distributörer. Företaget har kontor i Lund och i Boston Massachusetts.

På styrelsens uppdrag
Peter Egelberg, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg
Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.com

KONSOLIDERAD — PHI KONCERNEN

Resultaträkning (KSEK)

  Q3 Q3 ACK ACK HELÅR
  2021/22 2020/21 2021/22 2020/21 2020/21
Nettoomsättning2 7367706 9271 7273 637
Kostnad för sålda varor-894-352-1 961-699-1 346
Bruttovinst1 8424184 9661 0282 291
Bruttomarginal 72% 54% 72% 64% 63%
   
Försäljningskostnader-3 168-1 780-7 129-5 262-8 773
Administrationskostnader-2 901-1 450-6 616-5 309-7 084
Forsknings- och utvecklingskostnader-2 394-2 988-6 011-9 149-11 720
Övriga rörelseintäkter2491 9721 972
   
Rörelseresultat-6 621-5 551-14 790-16 720-23 314
   
Finansnetto-11120-312-5-195
   
Resultat före skatt-6 732-5 531-15 102-16 725-23 509
   
Nettoresultat-6 732-5 531-15 102-16 725-23 509

Balansräkning (KSEK)

  Q3 Q3 HELÅR
  2021/22 2020/21 2020/21
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar16 01914 21314 823
Materiella anläggningstillgångar185427337
Summa anläggningstillgångar16 20414 64015 160
  
Omsättningstillgångar   
Varulager2 2171 6611 334
Kortfristiga fordringar3 8202 5463 017
Kassa och bank1 7913 3812 256
Summa omsättningstillgångar7 8287 5886 607
  
Summa tillgångar24 03222 22821 767
  
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital-9 85512 1745 384
Finansiella skulder28 7634 2507 400
Rörelseskulder5 1245 8048 983
  
Summa eget kapital och skulder24 03222 22821 767

Förändring i eget kapital (KSEK)

  Q3 Q3 HELÅR
  2021/22 2020/21 2020/21
Ingående balans-3 00417 67528 896
Periodens resultat-6 732-5 531-23 509
Omräkningsdifferens-11930-3
Utgående balans-9 85512 1745 384
Soliditet-41%55%25%

Kassaflöde (KSEK)

  Q3 Q3 ACK ACK HELÅR
  2021/22 2020/21 2021/22 2020/21 2020/21
Den löpande verksamheten    
Periodens resultat-6 732-5 531-15 102-16 725-23 509
Avskrivningar9951 8322 9925 5066 541
Omräkningsdifferens-120-138-4
Rörelseflöde-5 857-3 699-12 248-11 219-16 972
   
Ökn (-)/minskn (+) av varulager282-57-883-131196
Ökn (-)/minskn (+) av rörelsefordr.-609435-882-35-348
Ökn (+)/minskn (-) av rörelseskulder-2 110-298-3 780-1392 882
Rörelsekapitalförändring-2 43780-5 545-3052 730
   
Kassaflöde från löpande verksamhet-8 294-3 619-17 793-11 524-14 242
   
Investeringsverksamheten    
Utvecklingskostnader-1 288-1 000-4 035-2 707-4 091
Patent och varumärken-1 -170
Maskiner och inventarier
   
Kassaflöde efter investeringar-9 583-4 589-21 828-14 231-18 503
   
Finansieringsverksamheten    
Nyemissioner, netto3
Ökn (+)/minskn (-) av låneskulder10 113-37521 3633 1256 275
   
Kassaflöde från finansieringsverksamhet10 113-37521 3633 1286 275
   
Periodens kassaflöde530-4 964-465-11 103-12 228
Likvida medel vid periodens början1 2618 3452 25614 48414 484
   
Likvida medel vid periodens slut1 7913 3811 7913 3812 256
(Inkl. outnyttjade beviljade krediter) 12 83836 63112 83836 63135 506

Data per aktie

  Q3 Q3 ACK ACK HELÅR
  2021/22 2020/21 2021/22 2020/21 2020/21
Resultat per aktie, SEK-0,47-0,38-1,05-1,16-1,63
Eget kapital per aktie, SEK-0,681,23-0,681,230,37
Antal aktier vid periodens slut14 394 97114 394 97114 394 97114 394 97114 394 971
Genomsnittligt antal aktier14 394 97114 394 97114 394 97114 394 97114 394 971
Aktiekurs vid periodens slut, SEK18,6025,3018,6025,3025,00

moderbolaget

Resultaträkning (KSEK)

  Q3 Q3 ACK ACK HELÅR
  2021/22 2020/21 2021/22 2020/21 2020/21
Nettoomsättning2 3934494 8711 5862 991
Kostnad för sålda varor-815-101-1 882-682-1 358
Bruttovinst1 5783482 9899041 633
Bruttomarginal 66% 78% 61% 57% 55%
   
Försäljningskostnader-2 534-1 316-5 056-3 719-6 617
Administrationskostnader-2 901-1 450-6 616-5 309-7 084
Forsknings- och utvecklingskostnader-2 394-2 988-6 011-9 149-11 720
Övriga rörelseintäkter 249 1 9721 972
   
Rörelseresultat-6 251-5 157-14 694-15 301-21 816
   
Finansnetto-11120-312-5-1 137
   
Resultat före skatt-6 362-5 137-15 006-15 306-22 953
   
Nettoresultat-6 362-5 137-15 006-15 306-22 953

Balansräkning (KSEK)

  Q3 Q3 FY
  2021/22 2020/21 2020/21
TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar16 01914 21314 823
Materiella anläggningstillgångar185427337
Finansiella anläggningstillgångar942
Summa anläggningstillgångar16 20415 58215 160
 
Omsättningstillgångar  
Varulager2 2171 4521 334
Kortfristiga fordringar5 8974 0524 657
Kassa och bank8342 9961 711
Summa omsättningstillgångar8 9488 5007 702
 
Summa tillgångar25 15224 08222 862
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Eget kapital-8 60714 0456 399
Finansiella skulder28 6504 2507 400
Rörelseskulder5 1095 7879 063
 
Summa eget kapital och skulder25 15224 08222 862