Kommuniké från årsstämma i Phase Holographic Imaging AB (publ)

Phase Holographic Imaging AB (publ) avhöll den 15 oktober 2019 sin årsstämma. Vid stämman fattades bl.a. följande beslut:

UTDELNING
Utdelning lämnas inte för räkenskapsåret 2018/19.

ANSVARSFRIHET
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018/19.

STYRELSEN OCH REVISOR
Omval till styrelsen av Mats Lundwall (ordförande), Leland Foster, Johan Hyllner, Maria Morin, Linda Neckmar och Jan Richardsson. Ann-Christine Egelberg omvaldes som styrelsesuppleant.

Styrelsearvode skall utgå med två prisbasbelopp till ordföranden, ett prisbasbelopp till ledamot samt ett halvt prisbasbelopp till styrelsesuppleant

Omval av det registrerade revisionsbolaget MAZARS SET Revisionsbyrå AB till bolagets revisorer med Bengt Ekenberg som huvudansvarig revisor. Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER
Beslut om riktad nyemission enligt styrelsens förslag av högst 15 817 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 3 163,40 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma:

Namn Högst antal aktier Belopp
Robert Joki 5 112 144 158
Leo Graf 5 112 144 158
Sören Christensen 5 112 144 158
Jörgen Karlsson 481 13 564
Totalt 15 817 446 039

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt garantiavtal avseende teckning av teckningsoptioner av serie TO 2.

Phase Holographic Imaging AB (publ)
Styrelsen

Phase Holographic Imaging PHI AB
Skiffervägen 48
224 78 Lund
Sweden
+46 46 38 60 80
info@phiab.com

Phase Holographic Imaging PHI Inc.
265 Franklin Street Suite 1702
Boston, MA 02110
USA
+1 617-963-5150
info@phiab.com

Invoicing

VAT: SE556542781101
faktura@phiab.com

Securities Identification

ISIN: SE0005504636
LEI: 549300JZR79QYESM6296

HoloMonitor® is a registered trademark
Copyright © 2012-2021
Phase Holographic Imaging PHI AB

Phase Holographic Image logo in white

PHI Theme 3.12.2