Lunds Universitet och PHI samarbetar kring utveckling av nya 3D-cellodlingsmetoder för immunterapiforskning

Baserat på PHI:s befintliga HoloMonitor-teknik, har institutionen för Immun­teknologi vid Lunds Universitet och Phase Holographic Imaging (PHI) avtalat om att gemensamt utveckla nya metoder för 3‑dimensionell cell­odling. Detta för att möta ett akut och snabbt växande behov av dessa metoder inom cancerforskningen. Genom ett motköpsavtal erhåller PHI onkoimmunologisk expertis samt rätten att sälja och marknadsföra utvecklade metoder; institutionen får tillgång till PHI:s HoloMonitor-teknik genom köp av instrument och mjukvara.

De toxiska ämnen som används vid cellgiftsbehandling behandlar cancer genom att vara mer giftiga för cancer­celler än för normala celler, vilka är mindre meta­boliskt aktiva än cancerceller. Metastatisk cancer uppstår ur små koloniserande tumörer. Till skillnad från större tumörer saknar dessa mikrotumörer de blod­kärl som möjliggör förhöjd metabolisk aktivitet och snabb celldelning genom riklig tillförsel av syre och närings­ämnen. Den därav lägre metaboliska aktiviteten i mikrotumörer resulterar i att mikrotumörer är mindre mottagliga för konven­tionell cellgifts­behandling än större blodkärlsförsedda tumörer, vilket är bakgrunden till att det än idag är svårt att behandla metastatisk cancer.

Årets Nobelpris i fysiologi eller medicin tilldelas immunterapier för dess potential att radikalt förbättra dagens cancerbehandling. I stället för att förgifta både cancerceller och normala celler stimulerar immunterapier patientens egna immun­celler att specifikt leta upp och döda varenda cancercell, oberoende av metabolisk aktivitet. Cellbaserad cancer­forskning är idag till stora delar begränsad till att studera 2-dimensionella cellodlingar. För att kunna tillvarata immun­tera­piers fulla potential behövs dock nya förbättrade laboratorie­metoder, som gör det möjligt för cancer­forskare att icke-invasivt kunna odla och studera ett stort antal levande 3‑dimensionella mikrotumörer. Flera marknads­rapporter värderar den snabbt växande marknaden för 3‑dimensionell cellodling till 600 – 1 400 miljoner USD årligen, med en förväntad årlig tillväxttakt (CAGR) om 15 – 35 %.

I motsats till konventionell teknik såsom konfokalmikroskopi och flödescytometri har PHI:s holografiska teknik förmågan att icke-invasivt karaktärisera levande mikrotumörers inre 3-dimensionella struktur, vilket gör PHI:s grundteknik väl lämpad att icke-destruktivt övervaka tillväxt och utveckling av laboratorieodlade mikrotumörer.

Referenser

Institutionen för immunteknologi

Institutionen för Immunteknologi arbetar med projekt med allt från avancerad teknologi till utveckling av bio­medicinsk forskning. De huvudsakliga forskningsområdena är onkologi, allergi, autoimmunitet, neurobiologi och antikropp­teknologi. Institutionen handhar avancerad teknologi såsom genomik, transkription, masspektro­metri-baserad proteomik i stor skala, olika typer av mikromatrisanalyser, fag-presentation och tillhörande bioinformatik. Utöver detta tillhandahåller institutionen service inom genomik och proteomik, samt har varit med och utvecklat en antikropp-plattform som har integrerats i SciLifeLab’s Drug Discovery and Development Platform. Institutionen ansvarar även för flera kurser till studenter och erbjuder en högkvalitativ utbildning till studenter på grundnivå och doktorander.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg, VD
Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.se

Denna information är sådan information som Phase Holographic Imaging är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2018.

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Phase Holographic Imaging PHI AB
Skiffervägen 48
224 78 Lund
Sweden
+46 46 38 60 80
info@phiab.se

Phase Holographic Imaging PHI Inc.
265 Franklin Street Suite 1702
Boston, MA 02110
USA
+1 617-963-5150
info@phiab.com

Invoicing

VAT: SE556542781101
faktura@phiab.se

Securities Identification

ISIN: SE0005504636
LEI: 549300JZR79QYESM6296

HoloMonitor® is a registered trademark
Copyright © 2012-2021
Phase Holographic Imaging PHI AB

Phase Holographic Image logo in white

PHI Theme 3.12.2