Kommuniké från årsstämma i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ) höll den 20 oktober 2021 årsstämma. Vid stämman fattades bl.a. följande beslut:

UTDELNING

Utdelning lämnas inte för räkenskapsåret 2020/21.

ANSVARSFRIHET

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020/21.

STYRELSEN OCH REVISOR

Omval till styrelsen av Mats Lundwall (ordförande), Leland Foster, Mattias Lundin och Petter Björquist. Ann-Christine Egelberg omvaldes som styrelsesuppleant.

Styrelsearvode skall utgå med två prisbasbelopp till ordföranden, ett prisbasbelopp till ledamot samt ett halvt prisbasbelopp till styrelsesuppleant.

Omval av det registrerade revisionsbolaget MAZARS AB till bolagets revisorer. MAZARS AB har låtit meddela att auktoriserade revisorn Bengt Ekenberg kommer att utses till huvudansvarig revisor. Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

BEMYNDIGANDE

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under en eller flera gånger fram till nästa årsstämma genomföra emission med eller utan aktieägares företrädesrätt enligt styrelsens förslag.

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)
Styrelsen

Phase Holographic Imaging PHI AB
Skiffervägen 48
224 78 Lund
Sweden
+46 46 38 60 80
info@phiab.com

Phase Holographic Imaging PHI Inc.
265 Franklin Street Suite 1702
Boston, MA 02110
USA
+1 617-963-5150
info@phiab.com

Invoicing

VAT: SE556542781101
faktura@phiab.com

Securities Identification

ISIN: SE0005504636
LEI: 549300JZR79QYESM6296

HoloMonitor® is a registered trademark
Copyright © 2012-2021
Phase Holographic Imaging PHI AB

Phase Holographic Image logo in white

PHI Theme 3.12.2