PHI ingår garantiavtal avseende teckning av TO 2

Lösenperioden för Phase Holographic Imaging:s (PHI) teckningsoptioner av serie TO 2 pågår för närvarande och avslutas den 13 juni 2019. PHI kan härmed meddela att en begränsad grupp större aktieägare ingått garantiåtagandeavtal med bolaget. I det fall teckningsgraden efter lösenperiodens slut uppgår till 65 % eller mer förbinder sig garantiåtagarna att totalt teckna aktier för upp till 4,6 MSEK. För åtagandet utgår ingen ersättning.

För att i görligaste mån säkerställa ett betydande kapitaltillskott till bolaget har PHI avtalat om ett garantiåtagande motsvarande cirka 25 % av det totala belopp som bolaget kan erhålla genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2. Garantiåtagandet innebär att aktieägarna förbinder sig att, i det fall samtliga teckningsoptioner ej nyttjas, teckna det antal aktier som återstår för fullt nyttjande till inlösenkursen 28,20 SEK/aktie, dock högst till ett samlat värde om cirka 4,6 MSEK. Utöver detta har garantiåtagarna förbundit sig att nyttja sina respektive teckningsoptionsinnehav. Vidare har garantiåtagarna begärt och erhållit rätten att till inlösenkursen helt eller delvis teckna de resterande aktier som kan komma att återstå även efter både inlösen och garantiåtagande.

Följande aktieägare, vilka har varit aktieägare i PHI under flera år och tillsammans äger cirka 6,7 % av aktierna i bolaget, deltar i garantin:

Aktieägare Garantibelopp (SEK)
Robert Joki1 500 099
Leo Graf1 500 099
Sören Christensen1 500 099
Jörgen Karlsson141 000
Totalt 4 641 297

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 i sammandragVillkorat av att det kan ske enligt god sed på aktiemarknaden och i det fall antalet oinlösta optioner är betydande avser bolagets styrelse att kalla till en bolagstämma för beslut om att genom en riktad nyemission emittera de aktier som garantivillkoren omfattar. Under alla ovan angivna villkor och omständigheter kommer den riktade nyemissionen i så fall att ske till inlösenkursen om 28,20 SEK/aktie och högst omfatta de resterande aktier som ej tecknats med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2, och vilka i annat fall hade förblivit outgivna.

Teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på PHI:s (phiab.se), Sedermera Fondkommission (www.sedermera.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 finns tillgängliga i PHI:s prospekt utgivet i juni 2018.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till PHI i samband med nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO 2. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

För mer information om teckningsoptionerna, var vänlig kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se