Kallelse till extra bolagsstämma i Phase Holographic Imaging PHI AB 14 mars 2024

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ), 556542–7811 (”Bolaget”) håller extra bolagsstämma den 14 mars 2024 kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Skiffervägen 48 i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två (2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman genom förvaltarens försorg inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Rösträttsregistrering som har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 8 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.phiab.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  8. Beslut om entledigande och nyval av styrelseledamot
  9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag:

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Micael Karlsson från Advokatfirman Delphi väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Altium S.A. föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 8 – Beslut om entledigande och nyval av styrelseledamot

Altium S.A. (”Altium”) föreslår att stämman beslutar att styrelsesuppleanten Ann Christine Egelberg entledigas samt att Ivan Jurkovic väljs som ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Information om Ivan Jurkovic

Ivan Jurkovic (född 1984) är en erfaren finansiell företagsledare med erfarenhet från läkemedelsindustrin, dryckesindustrin och IT-industrin. Jurkovic innehar i dagsläget posten som Chief Financial Officer i Altium. Inom ramen för uppdraget för Altium är Jurkovic ansvarig för Altiums finansiella verksamhet i nio länder samt driver utvecklingen av finansiell strategi, riskhantering och hållbar tillväxt. Tidigare var Jurkovic rådgivare till Coca-Cola Hellenic Bottling Company (12/2016 – 09/2020) där han övervakade ett intäktsflöde på över 200 miljoner euro i tre länder.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga beslutsförslag framgår av kallelsen. Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligt på Bolagets kontor på Skiffervägen 48 i Lund och på Bolagets webbplats www.phiab.com minst två veckor innan bolagsstämman samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf.

Lund i februari 2024

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

STYRELSEN