Sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 4

Phase Holographic Imaging PHI AB:s (”PHI” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTU (Betald Tecknad Unit) är den 30 maj 2022 och stoppdag är den 1 juni 2022. Samtidigt meddelar PHI att första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 4 är den 3 juni 2022.

Under mars/april 2022 genomförde PHI en företrädesemission av units som tillförde Bolaget cirka 57,55 MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen nyemitterades 6 057 729 aktier samt 3 365 405 teckningsoptioner av serie TO 3 och 1 346 162 teckningsoptioner av serie TO 4. Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 30 maj 2022 och stoppdag är den 1 juni 2022. Aktier och teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 4 beräknas distribueras till VP-konto/depå den 3 juni 2022.

Efter registreringen på Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i PHI till 20 452 700 och aktiekapitalet uppgår till 4 090 540,00 SEK. Härutöver finns 3 365 405 utestående teckningsoptioner av serie TO 3 och 1 346 162 utestående teckningsoptioner av serie TO 4. Teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 4 kommer att handlas på Spotlight Stock Market och första dag för handel är den 3 juni 2022.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 4 i sammandrag

Varje teckningsoption av serie TO 3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i PHI under perioden från och med 11 april 2023 till och med 2 maj 2023. Lösenkursen kommer att uppgå till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under en period inför optionsinlösen, inom intervallet 0,20 SEK (Bolagets kvotvärde) som lägst, och med 11,90 SEK per ny aktie som högsta lösenkurs. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 till högsta lösenkurs (11,90 SEK per ny aktie) kommer teckningsoptionerna att tillföra Bolaget cirka 40 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptioner av serie TO 3 har ISIN-kod: SE0017766447 och kommer att handlas under kortnamnet (ticker) ”PHI TO 3”.

Varje teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i PHI under perioden från och med 12 september 2024 till och med 3 oktober 2024. Lösenkursen kommer att uppgå till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under en period inför optionsinlösen, inom intervallet 0,20 SEK (Bolagets kvotvärde) som lägst, och med 15,45 SEK per ny aktie som högsta lösenkurs. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 till högsta lösenkurs (15,45 SEK per ny aktie) kommer teckningsoptionerna tillföra Bolaget cirka 20,8 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptioner av serie TO 4 har ISIN-kod: SE0017766462 och kommer att handlas under kortnamnet (ticker) ”PHI TO 4”.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: 040-615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

För ytterligare information om Bolaget, vänligen kontakta:

Peter Egelberg, VD
Epost: ir@phiab.se
Hemsida: www.phiab.com