Technician checking stem cell culture

Årsredovisning 2021/22

Phase Holographic Imaging PHI AB (556542-7811)

VD har ordet

Försäljning

Omstruktureringen av vårt distributionsnät i kombination med vår investering i onlineförsäljning och marknadsföring har fördubblat försäljningen under 2021/22 jämfört med föregående räkenskapsår. Instrumentförsäljningen stod för den största delen, även om en märkbar del utgjordes av ytterligare programvara, service och förbrukningsvaror.

Affärsutveckling

PHI befinner sig vid ett vägskäl. Ska vi nöja oss med att enbart vända oss till marknaden för medicinsk forskning eller ska vi anpassa vår HoloMonitor-teknik för att vända oss till hela hälso- och sjukvårdsmarknaden?

Tidpunkten för PHI att helt och hållet vända sig till hälso- och sjukvården är definitivt rätt. Sedan Novartis marknadsintroduktion av Kymriah 2017 har antalet företag som utvecklar cellbaserade terapier exploderat. Detta faktum skulle möjligen kunna ignoreras om inte alla, eller nästan alla, stora läkemedelsföretag nu utvecklar cellbaserade terapier.

Cell culture quality control at a leading contract manufacturer of cell therapies.
Kvalitetskontroll av cellkulturer hos en ledande kontraktstillverkare av cellterapier.

Innan cellbaserade terapier kom till var celler endast laboratorieodlade i forskningssyfte. Följaktligen är alla kommersiella laboratorieverktyg för cellodling i första hand avsedda för forskning och därmed inte lämpliga för tillverkning av cellterapier.

Till följd av detta kämpar cellterapiproducenterna för att klara sig med de tillgängliga verktygen. I den nuvarande moderna terapiproduktionen bedöms till exempel cellodlingskvaliteten genom att man med jämna mellanrum observerar cellerna i ett manuellt mikroskop, som om cellerna odlades i forskningssyfte.

PHI:s bildteknik HoloMonitor möjliggör kontinuerlig övervakning av cellkulturer. Denna förmåga särskiljer HoloMonitor från alla andra bildbehandlingstekniker, vilket gör den idealisk för automatiserad kvalitetskontroll av cellkulturer och processkontroll i storskalig cellterapitillverkning.

Regenerativ medicin

Cellbaserade terapier för solida tumörer

Cellterapier har visat sig vara effektiva vid behandling av patienter med blodcancer, men effekten mot solida tumörer är för närvarande begränsad. Solida tumörer utgör ungefär 90 % av cancerfallen hos vuxna. Därför är behovet att bota patienter med solida tumörer med cellterapier mycket angelägen, inte bara för PHI, men för oss alla.

Under pandemin fick många av oss ett mRNA-vaccin från antingen BioNTech eller Moderna. Till skillnad från konventionella vacciner instruerar mRNA-vacciner våra celler att skapa proteiner för ett specifikt ändamål. I COVID-fallet är instruktionen att producera proteiner som gör oss immuna mot COVID. Samma mRNA-teknik kan dock användas för att skapa proteiner som bekämpar cancer.

I juni i år beviljades en av BioNTechs mRNA-tillverkade cellterapier för behandling av solida tumörer en klassificering som prioriterat läkemedel av Europeiska läkemedelsmyndigheten. Denna klassificering är ett snabbt godkännande som endast ges till banbrytande terapier. BioNTechs terapi är särskilt intressant eftersom den, utöver att vara effektiv mot obehandlingsbar testikelcancer, har potential att bota en rad olika typer av andra solida tumörer.

Automatisering av biotillverkning

Den komplexa tillverkningen av cellbaserade terapier är fortfarande problematisk, trots deras kliniska framgång. PHI och flera företag som är knutna till Wake Forest Institute for Regenerative Medicine har därför gått samman för att automatisera biotillverkning, vilket gör det möjligt att tillverka cellbaserade terapier på ett kostnadseffektivt sätt med överlägsen effektivitet och säkerhet.

Genom att kombinera artificiell intelligens med ett flertal sensoriska instrument syftar företagen till att skapa ett automatiserat processkontrollsystem som överträffar och ersätter den högutbildade personal som i dag tillverkar cellbaserade terapier för hand.

Dessutom gör avlägsnandet av mänsklig inblandning att terapierna kan tillverkas i en sluten steril miljö anpassad för celler snarare än människor.

State-of-the-art manufacturing facility for the Kymriah CAR T-Cell therapy by Novartis.
Toppmodern tillverkning av Novartis Kymriah CAR T‑cellsterapi.
Skapandet av nya mätstandarder

Standardisering och tillförlitliga mätningar är grundläggande för automatiseringen av biotillverkning. Det var därför glädjande att få veta att automationsprojektet har fått uppmärksamhet vid USA:s National Institute of Standards and Technology (NIST).

PHI bjudits in för att tala om HoloMonitor och vår teknik för icke-invasiv cellbildtagning vid den kommande workshopen om mätbehov för biotillverkning av medicinska produkter och vävnadskonstruktioner som anordnas av NIST. Workshopen är ett resultat av 21st Century Cures Act, som tillsammans med NIST ger USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet i uppdrag att utveckla nya standarder för terapier inom regenerativ medicin.

Fluorescens

Intresset för HoloMonitors fluorescensmodul är fortfarande stort. Under hösten kommer fluorescensmoduler att levereras till nuvarande kunder som har uttryckt ett stort intresse för att kombinera holografi med fluorescens.

Fluorescensavbildning gör det möjligt att karakterisera den så viktiga genetiska aktiviteten i cellerna. Till skillnad från holografisk mikroskopi frigör fluorescensavbildning dock gifter varje gång cellerna avbildas, vilket gör det utmanande för cellbiologer att följa en mycket enkel och uppenbar regel – livet studeras bäst levande.

HoloMonitors unika kombination av fluorescens- och holografisk mikroskopi gör det möjligt för cellbiologer att karakterisera den genetiska aktiviteten hos levande celler under längre perioder genom att minska utsläppen av gifter till ett minimum. Dessutom minskar kombinationen experimentkostnaderna och komplexiteten eftersom mer data kan erhållas i ett enda experiment med färre fluorescerande reagenser.

Framåtblick

BioNTechs kliniska resultat är verkligen uppmuntrande eftersom de visar att kommersiellt tillgängliga CAR T-cellsterapier kan anpassas för att behandla och bota patienter med solida tumörer. De positiva resultaten för solida tumörer understryker ytterligare behovet av automatiserad tillverkning av cellterapi, då marknaden och antalet cancerpatienter som är berättigade till cellterapi tentativt tiodubblats. Följaktligen kommer resultaten sannolikt att utlösa en våg av ansträngningar för att ytterligare förbättra cellbaserade cancerterapier genom att kombinera dem med mRNA-teknik.

Med tanke på det stöd vi får från viktiga intressenter är svaret på ovanstående fråga ja. Naturligtvis bör vi anpassa vår HoloMonitor-teknik för även att rikta oss till sjukvårdsmarknaden.

Peter Egelberg, VD

Bolagsstyrning

Bolagets styrelse är utsedd av Bolagets ägare för att ytterst ansvara för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Styrelsen har antagit en arbetsordning som närmare reglerar dess arbete och ansvar. Den har också fastställt en instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Medlemmarna i Bolagets styrelse har lång erfarenhet från en rad life science-bolag, innefattande såväl förvärv samt försäljning av utvecklingsbolag i life science-branschen. Nedan angiva aktieinnehav är per rapportdagen.

Regenerativ medicin

Embryonic stem cells in human embryo
Embryonala stamceller i ett mänskligt embryo.

Strax efter att ett mänskligt ägg har befruktats delar det sig i de få embryonala stamceller som till slut bildar människokroppen. Idén om att bota sjukdomar genom att utnyttja stamcellernas unika förmåga att bli vilken cell, vävnad eller organ som helst har under de senaste 40 åren utvecklats från science fiction till vad som idag kallas regenerativ medicin.

Det vetenskapliga genombrottet 1998, då man isolerade embryonala mänskliga stamceller från kasserade embryon, skapade den första kommersialiseringsvågen för regenerativ medicin. I konkurrens med några andra pionjärföretag började Cellartis i Göteborg, Sverige, strax därefter att leverera färdiga stamcellskulturer till akademiska och kommersiella forskningsinstitutioner.

Petter Björquist

Petter Björquist (styrelseledamot, född 1965) började på Cellartis som verksamhetsansvarig för regenerativ medicin strax efter att företaget grundades 2001. Sedan starten har Cellartis (numera Takara Bio Europe AB) fortsatt att tillhandahålla embryonala stamcellskulturer för regenerativ medicin. Petter är för närvarande VD för VERIGRAFT AB, som tillverkar personliga vävnadstekniska transplantat för användning inom regenerativ medicin. Björquist äger inga aktier i PHI.

Kommersiella cellinjer

“Färdiga cellkulturer” är färdiga i den mening att det svåra arbetet med att extrahera de första cellerna från levande vävnad och skapa en så kallad cellinje är avklarat. Cellinjer köps in av forskare och cellerna förökas sedan i tillräckligt antal för ett visst experiment eller en viss användning.

Portrait image of Mats Lundwall

Under Petters tid på Cellartis utsågs Mats Lundwall (styrelseordförande, född 1948) till VD för Cellartis. Med sin tidigare erfarenhet som VD för Santaris Pharma AS, Ferring Pharmaceuticals och Eurodiagnostica AB/BV ledde Mats företaget genom en internationell expansion och en framgångsrik avyttring 2011. Lundwall äger inga aktier i PHI.

Cellkultur

Cellerna sås ut och förökas i en näringsbuljong som kallas cellodlingsmedium. Cellerna och mediet förvaras i en plastbehållare som är särskilt utformad för cellodling och som placeras i en cellinkubator som ger en optimal tillväxtmiljö med hög luftfuktighet och 37°C.

Leland Foster (styrelseledamot, född 1946) var tidigare ordförande för HyClone Laboratories, en pionjär och världsledande leverantör av cellodlingsmedier. Genom förvärvet av HyClones moderbolag Perbio Science blev HyClone en del av Fisher Scientific Bioscience Group. Köpet av HyClone gjorde det möjligt för Fisher att leverera cellodlingsmedier tillsammans med sina cellodlingskärl. Foster äger 174 928 aktier privat i PHI.

Några år efter köpet av HyClone gick Fisher Scientific samman med Thermo Electron för att bilda världens största leverantör av vetenskaplig utrustning, Thermo Fisher. Sammanslagningen gjorde det äntligen möjligt för forskare att köpa cellodlingens kvartett – medier, kärl, inkubatorer och analysinstrument – från samma leverantör. Sedan dess har HyClone ägts av GE Healthcare och ägs för närvarande av Cytvia från Danaher Corporation.

Portrait image of Ron Lowy

Vid sammanslagningen av Thermo och Fisher hade Ron Lowy (rådgivare, född 1955) efterträtt Leland som VD och koncernchef för Fisher Scientific Bioscience Group när Leland utsetts till teknikchef för Fisher Scientific. Efter sammanslagningen förblev Ron i sin roll medan Leland tog över som chefsforskare för Thermo Fisher. Ron är för närvarande verkställande ordförande för PharmaJet, ett företag inom läkemedelsadministration som har utvecklat en familj av patenterade, nålfria injektionstekniker för att administrera flytande läkemedel i kroppen. Lowy äger 155 142 aktier privat i PHI.

Mikroskopi och och bildanalys

The HoloMonitor control room at University of Bergen.
Kontrollrummet för HoloMonitor vid universitetet i Bergen.

Mikroskopet är det viktigaste verktyget för att bedöma cellkulturer. Tack vare utvecklingen av digitala bilder, diodbelysning, plattskärmnar och inte minst snabba datorer är dagens mikroskop snarare sofistikerade bildanalysapparater. Till följd av detta interagerar användarna i dag främst med datorn och inte direkt med mikroskopet. Mikroskopimarknaden håller därför snabbt på att övergå från att vara inriktad på hårdvara till att bli inriktad på mjukvara.

Peter Egelberg (VD och grundare av PHI, född 1963) har en lång bakgrund inom fysik och datateknik. I stället för att låta mikroskoplinsen skapa bilden var Peters idé, som ledde till PHI, år 2000 att i stället registrera den ljusinformation som en datoralgoritm behöver för att skapa bilden.

Detta tillvägagångssätt, som ger flera fördelar, är idag känt som kvantitativ fasavbildning och är på väg att helt ersätta den snart 100 år gamla mikroskopimetod som vanligtvis används för att observera levande cellkulturer inom regenerativ medicin, konventionell medicinsk forskning och läkemedelsutveckling. Egelberg äger privat och via helägda Neural AB 1 132 023 aktier i PHI.

Kvalitetskontroll av kliniska celler

Traditionellt tas cellkulturer regelbundet ut från inkubatorn till laboratoriemiljön för att kontrollera cellkulturens tillväxt och kvalitet med hjälp av bänkinstrument. Lyckligtvis har instrument som PHI:s HoloMonitor nyligen blivit tillgängliga för att avbilda och analysera cellkulturer inifrån cellinkubatorn, vilket eliminerar behovet av att utsätta cellkulturer för den skadliga laboratoriemiljön.

Mattias Lundin

Cellkulturanalys är nära besläktad med patologi och blodcellsanalys, som också i stor utsträckning bygger på mikroskopi. Mattias Lundin (styrelseledamot, född 1968) är VD för Lumito AB. Lumito utvecklar innovativ digital bildteknik för vävnadsdiagnostik baserad på laserstimulerade nanopartiklar. Innan Mattias började på Lumito var han vice VD för global försäljning på CellaVision AB världsledande leverantör av digitala lösningar för hematologisk mikroskopi. Lundin äger 2 000 aktier i PHI.

Företagsekonomisk redovisning

Ann Christine Egelberg (styrelsesuppleant, född 1963) är en oberoende konsult inom finansiell rapportering, kontroll och redovisning. Egelberg är gift med Bolagets VD, Peter Egelberg. Ann Christine Egelberg äger privat 17 030 aktier i PHI.

Bolagets aktie

PHI:s aktie är listad på Spotlight Stock Market sedan januari 2014. Bolagets börsvärde uppgick vid verksamhetsårets utgång till 82 MSEK och antalet aktieägare till 3 492. Till årsstämman i oktober föreslår Styrelsen att ingen utdelning avseende verksamhetsåret 2021/22 lämnas.

Aktiestruktur

Aktiekapitalet i PHI uppgick vid verksamhetsårets slut till 2 878 994 SEK samt ej registrerad nyemssion om 1 211 546 SEK och antalet aktier till 14 394 971 repektive 6 057 729.

Kvotvärdet per aktie är 0,20 SEK. Varje aktie berättigar till en röst och varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet ägda och företrädda aktier. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Ägarstruktur 30 april 2022

Antal ägda aktier Antal aktieägare %
1 – 1 0002 14761,5%
1 001 – 10 0001 10431,6%
10 001 – 100 0002266,5%
100 000-150,4%
Summa3 492100,00%

Aktieägare 30 april 2022

Aktieägare Antal aktier Röster/kapital %
Peter Egelberg (egna och via bolag)1 161 4538,1
Försäkringsbolaget Avanza Pension1 097 6427,6
RBC INVESTOR SERVICES TRUST418 2192,9
Magnus Egelberg305 8732,1
S&B Christensen AB267 5001,9
Nordnet Pensionsförsäkringar189 7551,3
Övriga10 954 52976,1
Totalt14 394 971100,00

Aktiedata

(Belopp in SEK) 2021/22 2020/21
Resultat per aktie, SEK-1,76-1,63
Eget kapital per aktie, SEK1,32*0,37
Ej registrerade aktier6 057 729
Antal aktier vid periodens slut14 394 97114 394 971
Genomsnittligt antal aktier14 394 97114 394 971
Aktiekurs vid periodens slut5,6025,00
*Eget kapital per aktie inkluderar tecknade men ej registrerade aktier.

Kursutveckling och handel med aktien

Aktiekursen för Bolagets aktie sjönk under året från 25,00 vid årets början till 5,60 SEK vid räkenskapsårets utgång. Högsta betalkurs under året var 29,80 SEK (augusti 2021) och lägsta var 5,42 SEK (april 2022). Bolagets börsvärde uppgick vid årets slut till 82 (360) MSEK. Under verksamhetsåret handlades totalt 5,2 miljoner aktier till ett värde av 80 MSEK. Antalet handlade aktier motsvarar 0,36 gånger genomsnittligt antal aktier i Bolaget under året.

Förvaltningsberättelse

Flerårsöversikt

(Belopp i MSEK)       2021/22 2020/21 2019/20
Nettoomsättning8,23,63,8
Rörelseresultat före avskrivningar-15,0-16,8-18,37
Resultat efter finansnetto-25,4-23,5-26,3
Balansomslutning57,721,736
Soliditet (%)472580
Medelantal anställda   141817
*Koncernen bildades först 2019/20
Moderbolaget (Belopp i MSEK) 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17
Nettoomsättning6,433,74,64,44,1
Rörelseresultat före avskrivningar-13,7-15,3-18,1-17,4-8,4-6
Resultat efter finansnetto-24,1-23-25,8-23-14,1-10,4
Balansomslutning59,822,936,546,728,743,5
Soliditet (%)492881806472
Medelantal anställda13171716139

Omsättning och resultat

Omsättningen mer än dubblades till 8 169 (3 637) KSEK. Ökningen av omsättningen är kopplat Covid-19 pandemin avtagit i styrka samt till PHIs nya mer digitala marknadsstrategi.

Bruttomarginalen för året uppgick till 70 (63) %.

Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -14 971 (-16 773) KSEK före avskrivningar respektive -19 824 (-23 314) KSEK efter avskrivningar.

Nettoresultatet uppgick till -25 381 (-23 509) KSEK.

Investeringar

Bolagets investeringar avser främst produkt- och produktionsutveckling av mjuk samt hårdvara.

Under året har Bolaget investerat 6 865 (4 261) KSEK i immateriella tillgångar, varav 6 539 (4 091) KSEK i produkt- och produktionsutveckling med fokus på florocense modul och 326 (170) KSEK i patent- och varumärkesskydd. Investeringarna i maskiner och inventarier uppgick till 48 (0) KSEK.

Finansiering

Likvida medel jämte outnyttjad del av beviljade krediter uppgick till 2 703 (35 506) KSEK vid periodens utgång. Soliditeten var 47 (25) %.

I samband med att företrädesemission registrerades efter bokslutsdagen i maj erhöll PHI 32,2 MSEK efter emissionskostnader och återbetalning av lån till Formue A/S.

Företrädesemission

Företrädesemissionen som avslutades den 13 april 2022 tecknades till totalt cirka 57 MSEK, motsvarande en total teckningsgrad om 80 %. Genom företrädesemissionen nyemitteras totalt 6 057 729 aktier samt 3 365 405 teckningsoptioner av serie TO 3 och 1 346 162 teckningsoptioner av serie TO 4. PHI tillfördes därmed cirka 57 MSEK före emissionskostnader. Per den 12 maj 2022 uppgår antalet aktier i PHI till 20 452 700 stycken med ett aktiekapitalet om 4 090 540 SEK.

Teckningsoptioner av serie TO 3

Varje teckningsoption av serie TO 3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i PHI under perioden från och med 11 april 2023 till och med 2 maj 2023. Lösenkursen uppgår till 70 % av den volymvägda genomsnittskursen under en period inför optionsinlösen, inom intervallet 0,20 SEK (bolagets kvotvärde) som lägst, och med 11,90 SEK per ny aktie som högsta lösenkurs. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 till högsta lösenkurs (11,90 SEK per ny aktie) kommer teckningsoptionerna att tillföra bolaget cirka 40 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsoptioner av serie TO 4

Varje teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i PHI under perioden från och med 12 september 2024 till och med 3 oktober 2024. Lösenkursen uppgår till 70 % av den volymvägda genomsnittskursen under en period inför optionsinlösen, inom intervallet 0,20 SEK som lägst, och med 15,45 SEK per ny aktie som högsta lösenkurs. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 till högsta lösenkurs (15,45 SEK per ny aktie) kommer teckningsoptionerna tillföra bolaget cirka 20,8 MSEK före emissionskostnader.

Konvertibler

Konvertibellånet till Formue Nord Fokus A/S uppgår till 20 230 000 SEK med följande villkor:

Väsentliga händelser efter årets slut

30 juni beviljades PHI patent gällande syntetiska antikroppar i Japan. Sedan tidigare har PHI patent på dito i USA.

Framtidsutsikter

I en bransch under stark förändring blir bolagets produkter och grundläggande teknik alltmer etablerade, inte minst inom regenerativ medicin. Kortsiktigt påverkas bolaget av den allmänna omvärldsutvecklingen och påföljande ekonomiska fluktuationer.

Risker

Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i PHI.

Finansiering

PHI:s expansion och marknadssatsningar medför betydande kostnader för Bolaget. En försening av marknadsgenombrott på nya marknader kan innebära resultatförsämringar för Bolaget. Det finns risk att PHI behöver anskaffa ytterligare kapital framöver beroende på hur mycket intäkter som Bolaget lyckas generera i förhållande till dess kostnadsmassa. Det finns risk att Bolaget inte kan anskaffa eventuellt ytterligare kapital, uppnå partnerskap eller annan medfinansiering. Detta medför risk att utvecklingen tillfälligt stoppas eller att PHI tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat vilket kan leda till försenad eller utebliven kommersialisering och intäkter. Detta kan komma att påverka Bolagets verksamhet negativt.

PHI planerar att expandera under de kommande åren, dels genom att öka marknadsandelarna i de länder och regioner Bolaget redan har etablerat sig i och dels genom att etablera sig i nya länder och regioner. En etablering i nya länder och regioner kan medföra problem och risker som är svåra att förutse. Vidare kan etableringar försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. En snabb tillväxt kan även innebära att Bolaget gör förvärv av andra företag. Det finns risk att uteblivna synergieffekter och ett mindre lyckosamt integreringsarbete påverkar såväl Bolagets verksamhet som resultatet på ett negativt sätt. En snabb tillväxt medför risk för problem på det organisatoriska planet. Det kan vara svårt att rekrytera rätt personal och det kan uppstå svårigheter avseende att framgångsrikt integrera ny personal i organisationen, vilket i sin tur kan medföra förseningar.

Produktutveckling

Bolaget avser även fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för produktutveckling kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför till exempel risk att en planerad produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat. Det finns risk att ovanstående medför negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Om till exempel utvecklingen av en ny produkt tar längre tid än beräknat finns risk att detsamma leder till ökade utvecklingskostnader och därigenom ett minskat rörelseresultat för Bolaget.

Immateriella rättigheter

Patent, vilka utgör en viktig del av PHI:s tillgångar, har en begränsad livslängd. Det finns risk för att PHI:s produkter inte kan bli föremål för patentskydd. Det finns även risk för att produkterna gör intrång i andras immateriella rättigheter. Det föreligger även risk att befintlig och/eller framtida patentportfölj och övriga immateriella rättigheter som innehas av Bolaget inte kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd. Om PHI tvingas försvara sina patenträttigheter mot en konkurrent finns risk att detsamma kan medföra betydande kostnader, vilket kan komma att påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.

Konkurrens

En del av Bolagets konkurrenter och potentiella framtida konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. Det finns risk att en omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent medför försämrad försäljning eller försämrade intäktsmöjligheter eftersom konkurrenten kan komma att utveckla produkter som utkonkurrerar PHI:s produkter och därigenom tar marknadsandelar av Bolaget. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar inom närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Det finns risk att ökad konkurrens medför negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i det fall konkurrenter utvecklar produkter med bättre funktion och/eller bättre kvalitet.

Personal

PHI:s nyckelpersoner har omfattande kompetens och erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. I det fall en eller flera nyckelpersoner väljer att avsluta sin anställning i Bolaget finns risk att detta medför negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. PHI skulle till exempel kunna behöva nyrekrytera personal för att ersätta nyckelpersoner, vilket skulle kunna bli en kostsam process såväl tidsmässigt som monetärt. Det finns risk att Bolaget kortsiktigt får ökade utgifter till följd av detta. Det är heller inte möjligt att till fullo skydda sig mot obehörig spridning av information, vilket medför risk för att konkurrenter får del av och kan dra nytta av den know-how som utvecklats av Bolaget till skada för Bolaget. Det finns risk att Bolagets konkurrenter genom att nyttja sådan informationsspridning vidareutvecklar sina produkter och att Bolaget därmed får ökad konkurrens vilket skulle kunna medföra negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Aktierelaterade risker

Aktier som är noterade på Spotlight Stock Market omfattas inte av lika omfattande regelverk som de aktier som är upptagna till handel på reglerade marknader. Det finns risk att en investering i PHI inte kan genomföras på lika välgrundad information som i ett eventuellt bolag noterat på reglerad marknad där ett mer omfattande regelverk styr informationsflödet.

Om likvid handel inte kan utvecklas eller om sådan handel inte blir varaktig finns risker som kan medföra svårigheter för aktieägare att sälja sina aktier.

Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolymer vilket kan påverka Bolagets aktiekurs negativt. Det finns risk för att PHI:s värdepapper minskar i värde.

Aktiemarknaden i allmänhet och Bolagets aktie i synnerhet kan komma att påverkas av psykologiska faktorer. Psykologiska faktorer och dess effekter på aktiekursen är i många fall svåra att förutse och kan komma att påverka Bolagets aktiekurs negativt vilket kan påverka värdet av en investering i Bolaget negativt.

PHI har hittills inte lämnat någon utdelning. Eventuella överskott är planerade att investeras i PHI:s utveckling. Det finns risk att framtida kassaflöden inte kommer att överstiga Bolagets kapitalbehov eller att bolagsstämma inte beslutar om framtida utdelningar.

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 9 115 654, disponeras enligt följande genom att årets förlust om – 24 154 287 avräknas mot överkursfonden.

Överkursfond25 422 630
Balanseras i ny räkning-16 306 706
Summa9 115 654

Koncernens resultaträkning

  Not 2021/22 2020/21
Nettoomsättning8 1693 637
Kostnad för sålda varor-2 485-1 346
Bruttovinst5 6842 291
Försäljningskostnader-9 303-8 773
Administrationskostnader-7 388-7 084
Forsknings- och utvecklingskostnader-8 817-11 720
Övriga rörelseintäkter141 972
Rörelseresultat-19 824-23 314
Ränteintäkter och liknande resultatposter99
Räntekostnader och liknande resultatposter-5 557-294
Resultat före skatt-25 381-23 509
Skatter4
Årets resultat -25 381-23 509

Koncernens balansräkning

KSEK Not 2022-04-30 2021-04-30
TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar517 03814 823
Materiella anläggningstillgångar6181337
Summa anläggningstillgångar17 21915 160
 
Omsättningstillgångar  
Varulager72 9791 334
Kundfordringar2 0441 591
Övriga fordringar1733 423497
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter594929
Kassa och bank1 4242 256
Summa omsättningstillgångar40 4646 607
 
SUMMA TILLGÅNGAR57 68321 767
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Eget kapital 8 
Aktiekapital2 8792 879
Ej registrerad nyemission1 212
Övrigt tillskjutet kapital121 36675 311
Annnat eget kapital inklusive årets resulat-98 474-72 806
Summa eget kapital26 9835 384
 
Långfristiga skulder  
Checkräkningskredit9,11916
Skulder kreditinstitut10,1122 5087 400
Summa långfristiga skulder23 4247 400
 
Kortfristiga skulder  
Skulder till kreditinstitut101 8002 475
Leverantörsskulder2 2611 363
Övriga kortfristiga skulder385624
Skatteskuld822629
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter2 0083 892
Summa kortfristiga skulder7 2768 983
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 57 68321 767

Förändring av eget kapital koncern

KSEK Aktiekapital Ny emission under registrering Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inkl årets resultat S:a eget kapital
Vid räkenskapsårets början2 879 75 311-72 8065 384
Nyemission 2022-04-30 1 21256 336 57 548
Kostnader hänförliga till nyemissionen  -10 281 -10 281
Omräkningsdifferens   -287-287
Årets resultat   -25 381-25 381
Vid räkenskapsårets slut2 8791 212121 366-98 47426 983

Kassaflödesanalys koncern

KSEK Not 2021/22 2020/21
Den löpande verksamheten
Periodens resultat-25 382-23 509
Avskrivningar4 8546 541
Omräkningsdifferans-287-4
Rörelseflöde-20 815-16 972
Betald inkomstskatt-462
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
-21 277-16 972
Ökn (-)/minskn (+) av varulager-1 645196
Ökn (-)/minskn (+) av rörelsefordr.24 580-348
Ökn (+)/minskn (-) av rörelseskulder-9812 882
Rörelsekapitalförändring21 9542 730
Kassaflöde från löpande verksamhet1 139-14 242
Investeringsverksamheten
Utvecklingskostnader-6 539-4 091
Patent och varumärken-326-170
Maskiner och inventarier-48
Kassaflöde efter investeringar-5 774-18 503
Finansieringsverksamheten
Emssionskostnader-10 279
Ökn (+)/minskn (-) av låneskulder15 2216 275
Kassaflöde från finansieringsverksamhet4 9426 275
Periodens kassaflöde-832-12 228
Likvida medel vid periodens början2 25614 484
Likvida medel vid periodens slut141 4242 256
(Inkl. outnyttjade beviljade krediter)   2 508 35 506

Resultaträkning moderbolaget

  Not 2021/22 2020/21
Nettoomsättning6 4372 991
Kostnad för sålda varor-2 417-1 358
Bruttovinst4 0201 633
Försäljningskostnader-6 412-6 617
Administrationskostnader-7 388-7 084
Forsknings- och utvecklingskostnader-8 817-11 720
Övriga rörelseintäkter141 972
Rörelseresultat-18 597-21 816
Ränteintäkter och liknande resultatposter99
Räntekostnader och liknande resultatposter-5 557-1 236
Resultat före skatt-24 154-22 953
Skatter4
Årets resultat -24 154-22 953

Balansräkning moderbolaget

KSEK Not 2022-04-30 2021-04-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar517 03814 823
Materiella anläggningstillgångar6181337
Finansiella anäggningstillgångar133 994
Summa anläggningstillgångar21 21315 160
Omsättningstillgångar
Varulager72 9791 334
Kundfordringar1 3121 944
Fodringar mot koncernbolag1 379
Övriga fordringar1733 095497
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter456837
Kassa och bank7211 711
Summa omsättningstillgångar38 5637 702
SUMMA TILLGÅNGAR59 77622 862
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 8
Aktiekapital2 8792 879
Ej registrerad nyemission1 212
Fond för utvecklingsutgifter16 30713 863
Summa bundet eget kapital20 39816 742
Fritt eget kapital
Överkursfond49 57526 473
Balanserat resultat-16 307-13 863
Årets resultat-24 154-22 953
Summa fritt eget kapital9 114-10 343
Summa eget kapital29 5126 399
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit9,11916
Skulder kreditinstitut10,1122 3807 400
Summa långfristiga skulder23 2967 400
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut101 8002 475
Leverantörsskulder2 2611 364
Skatte skuld166628
Övriga kortfristiga skulder348704
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter2 3933 892
Summa kortfristiga skulder6 9689 063
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 59 77622 862

Förändring eget kapital moderbolag

KSEK Aktiekapital Ny emission under registrering Fond för utvecklings-utgifter Överkursfond Bal. resultat S:a eget kapital
Vid räkenskapsårets början2 879 13 86326 473-36 8166 399
Nyemission 220430 1 212 56 336 57 548
Kostnader hänförliga till emissionen   -10 281 -10 281
Aktivering av utvecklingsutgifter  6 856 -6 856
Upplösning till följd av årets avskrivningar på utvecklingutgifter  -4 412 4 412
Resultatdisposition   -22 95322 953
Årets resultat    -24 154-24 154
Vid räkenskapsårets slut2 8791 21216 30749 575-40 46129 512

Kassaflödesanalys moderbolag

KSEK   2021/22 2020/21
Den löpande verksamheten
Periodens resultat-24 154-22 953
Avskrivningar4 8546 541
Nedskrivning dotterbolag941
Rörelseflöde-19 300-15 471
Betald inkomstskatt-462
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
-19 762-15 471
Ökn (-)/minskn (+) av varulager-1 645196
Ökn (-)/minskn (+) av rörelsefordr.23 348-1 930
Ökn (+)/minskn (-) av rörelseskulder-9582 962
Rörelsekapitalförändring20 7451 228
Kassaflöde från löpande verksamhet983-14 243
Investeringsverksamheten
Utvecklingskostnader-6 539-4 091
Patent och varumärken-326-170
Maskiner och inventarier-48
Kassaflöde efter investeringar-5 930-18 504
Finansieringsverksamheten
Emissionskostnaer-10 279
Ökn (+)/minskn (-) av låneskulder15 2216 275
Kassaflöde från finansieringsverksamhet4 9426 275
Periodens kassaflöde-988-12 229
Likvida medel vid periodens början1 71113 940
Likvida medel vid periodens slut7211 711
(Inkl. outnyttjade beviljade krediter)   1 805 34 961

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).

Värderingsprinciper

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Nedskrivningar

Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. Överstiger tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivs tillgången ner till detta värde. Återvinningsvärdet definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de uppskattade framtida betalningar som tillgången genererar. Nedskrivningar redovisas över resultaträkningen

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och balansdagens värde har redovisats i resultaträkningen. I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har terminssäkrats omräknas de till terminskurs.

Leasing

Bolaget har inte några väsentliga leasingavtal.

Intäktsredovisning

Intäkter avseende försäljning av varor redovisas, när de väsentliga riskerna och fördelarna, som är förknippade med äganderätten till varorna har övergått på köparen och när intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Immateriella anläggningstillgångar

Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen som immateriell anläggningstillgång då följande kriterier är uppfyllda

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgifter, som krävs för att tillgången ska kunna användas på det sätt som företagsledningen avsett. Avskrivning görs med 20 % per år, när serieproduktion påbörjats.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för avskrivning enligt plan, 20 % per år av anskaffningsvärdet.

Varulager

Varulager redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet.

Skattemässiga underskott

Vid räkenskapsårets utgång uppgick ackumulerade underskottsavdrag i bolaget till 187 (155) MSEK. Med hänsyn till att bolaget redovisar förluster för innevarande räkenskapsår har ledningen bedömt att det ännu inte kan bedömas när i tiden underskott kan avräknas mot framtida vinster vilket innebär att uppskjuten skattefordran redovisas till 0 kronor. Samtliga underskott har obegränsade förfallotider.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att eget kapital som fanns i dotterföretagen vid förvärvstidpunkten elimineras i sin helhet.  I koncernens eget kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens eget kapital som tillkommit efter förvärvet.

Övrigt

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar upptas till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde respektive nominellt om inget annat anges nedan. Omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta görs till balansdagens kurs.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Upprättande av rapporter och tillämpning av olika redovisningsprinciper baseras på ledningens bedömningar och på antaganden och uppskattningar, som anses vara rimliga under rådande förhållanden. Dessa antaganden och uppskattningar grundar sig på erfarenhet och på andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida utveckling.

För PHI är uppskattningar och värderingar särskilt viktiga vid aktivering och nedskrivning av utvecklingsutgifter. Värdet bedöms främst baserat på beräknad ekonomisk livslängd samt volym.

Not 3 Personal

Koncern Moderbolag
  2021/22 2020/21 2021/22 2020/21
Medelantalet anställda med fördelning på män och kvinnor:
Kvinnor5858
Män91089
Totalt14181317
Styrelse och VD
Löner och ersättningar1212102012121020
Sociala avgifter enligt lag och avtal728560728560
Varav pensionsavgifter367240367240
Övriga anställda
Löner och ersättningar9 64110 9447 8709388
Sociala avgifter enligt lag och avtal3 6132 9963 5062 877
Varav pensionsavgifter7861 031786
Totalt15 19415 52013 31613 845

Enligt årsstämmans beslut i oktober 2021 utgår arvode till Styrelsens ordförande med två prisbasbelopp, till övriga ledamöter med ett prisbasbelopp samt till suppleanten med ett halvt basbelopp för tiden intill nästa årsstämma.

Till VD har under verksamhetsåret utgått en fast och rörlig lön om 950 (838) KSEK. Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida är uppsägningstiden maximalt 12 månader och vid uppsägning från verkställande direktörens sida är uppsägningen 6 månader.

Not 4 Skatt på årets resultat

  Koncern Moderbolag
  2021/22 2020/21 2021/22 2020/21
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Summa
Redovisad skatt
Resultat före skatt-25 381-23 509-24 154-22 953
Skatt enligt gällande skattesats5 3305 0314 9764 911
Avstämning av redovisad skatt
Ej avdragsgilla kostnader-35-233-35-233
Effekt av utlandskskattesats-91-50
Ej värderade underskottsavdrag-5 204-4 848-4 941 -4 678

Not 5 Immateriella anläggningstillgångar

  Koncern Moderbolaget
 2022-04-30 2021-04-30 2022-04-30 2021-04-30
Balanserade utvecklingsutgifter
Ingående anskaffningsvärde48 82844 73748 82844 737
Årets anskaffning6 5394 0916 5394 091
Utgående anskaffningsvärde55 36748 82855 36748 828
Ingående avskrivningar-34 649-28 699-34 649-28 699
Årets avskrivning-4 411-5 950-4 411-5 950
Utgående avskrivningar-39 060-34 649-39 060-34 649
Redovisat värde16 30714 17916 30714 179
Patent
Ingående anskaffningsvärde5 2315 0615 2315 061
Årets anskaffning326170326170
Utgående anskaffningsvärde5 5575 2315 5575 231
Ingående avskrivningar-4 587-4 364-4 587-4 364
Årets avskrivning-239-223-239-223
Utgående avskrivningar-4 826-4 587-4 826-4 587
Redovisat värde731644731644
TOTALT IMMATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
17 03814 82317 03814 823

Not 6 Materiella anläggningstillgångar

  Koncern Moderbolag
KSEK 2022-04-30 2021-04-30 2022-04-30 2021-04-30
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde166166166166
Årets anskaffning4848
Utgående anskaffningsvärde214166214166
Ingående avskrivningar-164-154-164-154
Årets avskrivning-2-10-2-10
Utgående avskrivningar-166-164-166-164
Redovisat värde482482
Instrument för utlåning
och för eget bruk
Ingående anskaffningsvärde2 0232 0232 0232 023
Utgående anskaffningsvärde2 0232 0232 0232 023
Ingående avskrivningar-1 688-1 331-1 688-1 331
Årets avskrivning-202-357-202-357
Utgående avskrivningar-1 890-1 688-1 890-1 688
Redovisat värde133335133335
TOTALT MATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
181337181337

Not 7 Varulager

  Koncern Moderbolag
  2022-04-30 2021-04-30 2022-04-30 2021-04-30
Komponenter630888630888
Färdiga varor2 3494462 349446
Totalt2 9791 3342 9791 334

Not 8 Eget kapital

Aktiekapitalet, som är bestämt i svenska kronor, uppgick vid verksamhetsårets utgång till 2 878 994,20 SEK, motsvarande 14 394 371 aktier med kvotvärde 0:20 SEK. Enligt bolagsordningen skall bolagets aktiekapital uppgå till lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor och antalet aktier till lägst 12 000 000 och högst 48 000 000. Samtliga aktier är av samma slag och med lika rösträtt.

Not 9 Checkräkningskredit

Beviljad checkräkningskredit uppgår till 2 000 (2 000) KSEK, varav outnyttjad del vid räkenskapsårets utgång uppgick till 1 084 (2 000) KSEK.

Not 10 Skulder till kreditinstitut

Lån hos Almi uppgår till 3 950 (6 125) KSEK, varav 1 800 KSEK förfaller till betalning under 2022/23. Inga skulder förfaller senare än 5 år efter balansdagen. Lån från Formue Nord A/S uppgår till 20 230 (3 750) KSEK.

Not 11 Ställda säkerheter

KSEK 2022-04-30 2021-04-30
Företagsinteckning som säkerhet för skuld till kreditinstitut8 5008 500

Not 12 Eventualförpliktelser

Bolaget har inga eventualförpliktelser.

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar moderbolaget

Långfristigt lån Phase Holographic Imaging PHI Inc 3 994 KSEK.

Bolag Organisations-
nummer
Säte Antal andelar Kapitalandel Redovisat värde
Phase Holographic imaging PHI Inc61-1906990Delaware1 500100%
KSEK 2021/22 2020/21
Ingående värde942 090942 090
Årets investeringar
Ingående nedskrivningar-942 090-942 090
Redovisat värde

Not 14 Övriga rörelseintäkter

Verksamhetsåret 2020/21 fick PHI 1 972 KSEK i kortidspermitteringsstöd på grund av Covid-19. 2021/22 ansökte PHI inte om kortidspermitteringsstöd.

Not 15 Erhållna och betalda räntor

KoncernModerbolag
2021/222020/212021/222020/21
Erhållen ränta9999
Erlagd ränta5 5572945 5571 236

Not 16 Likvida medel

KoncernModerbolag
2021/222020/212021/222020/21
Banktillgodohavande1 4242 2567211 711

Not 17 Kortfristiga fordringar

KoncernenModerbolaget
2022-04-302021-04-312022-04-302021-04-31
Fordran fondkommisionär
 nyemission
32 19632 196
Övriga fordringar1 227497899497
Totalt 33 423 497 33 095 497

Not 18 Transaktioner med närstående

Förutom styrelsearvode har inga transaktioner med närstående skett.

Lund 2022-10-17

Mats Lundwall
Ordförande

Leland Foster
Ledamot

Mattias Lundin
Ledamot

Petter Björquist
Ledamot

Peter Egelberg
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-10-17
Mazars AB

Bengt Ekenberg
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Phase Holographic Imaging PHI AB

Org. nr 556542-7811

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Phase Holographic Imaging PHI AB för räkenskapsåret 1 maj 2021 – 30 april 2022. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 11-32 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 30 april 2022 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen

Det publicerade dokument som innefattar årsredovisningen och koncernredovisningen innehåller även annan information än den formella årsredovisningen och koncernredovisningen. Den andra informationen ingår på sidorna 1-7 i detta dokument. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra informationen. Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldig att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.   

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Phase Holographic Imaging PHI AB för räkenskapsåret 1 maj 2021 – 30 april 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Helsingborg, 2022-10-17

Mazars AB

Bengt Ekenberg
Auktoriserad revisor