Bokslutskommuniké 2020/21

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)
Lund, 24 juni, 2021

FEBRUARI 2021 – APRIL 2021

Nettoomsättning1 910 (557) KSEK
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)-5 559 ( -4 589) KSEK
Nettoresultat -6 784 (-6 538) KSEK
Resultat per aktie -0,47 (-0,45) SEK
Bruttomarginal66 (60) %

Maj 2020 – APRIL 2021

Nettoomsättning3 637 (3 803) KSEK
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)-16 773 ( -18 692) KSEK
Nettoresultat -23 509 (-26 313) KSEK
Resultat per aktie-1,63 (-1,83) SEK
Bruttomarginal63 (61) %

I korthet

VD har ordet

Det gängse sättet att sälja avancerade vetenskapliga instrument har varit att oberoende distributörer marknadsför, säljer vidare och servar produkten mot slutkund på en överenskommen geografisk marknad. Fram till pandemin ifrågasatte ingen i branschen denna affärsmodell. Det var helt enkelt så kapitalvaror som HoloMonitor såldes. Modellen är dock kostsam och resurskrävande samt att försäljningen inte blir bättre än distributörerna.

För att göra sig oberoende av distributörerna etablerar därför större företag dotterbolag på de viktiga marknaderna så snart de kan bära investeringen. Vägen ut för mindre företag som inte har möjlighet att etablera dotterbolag världen över är att göra sig attraktiv för de större företagen. De större företagen vet mycket väl sitt värde och begär därför mycket i gengäld för att distribuera produkter genom sitt distributionsnät, oavsett hur spännande en ny produkt må vara.

Det “nya normala”

Som vi alla vet har digital försäljning och marknadsföring funnits under en tid. Fram till pandemin har denna dock haft en begränsad inverkan på den rutinmässiga distributörsmodellen, mycket på grund av att det tidigare var otänkbart för kunder att “nätshoppa” avancerad teknisk utrustning.

Den utbredda användningen av videokommunikation under pandemin har förändrat detta. Nu när vi har vant oss och insett hur mycket mer effektivt och klimatsmart det är föredrar allt fler att både produktdemonstrationer och utbildning sker över nätet, snarare än vid ett fysiskt möte. Denna lilla men betydande beteendeförändring kommer sannolikt att väsentligt förändra vår bransch och hur kapitalvaror säljs i denna.

Tillsammans med avancerad digital marknadsföring medger förändringen att mindre företag kommer att betydligt mer effektivt kunna sälja, distribuera och serva avancerad utrustning över ett stort geografiskt område utan ett traditionellt distributionsnät.

Med andra ord är en konsekvens av pandemin att innovativa mindre företag som PHI på egen hand kan etablera sina produkter på marknaden. Med en väletablerad produkt kan dessa företag därefter och på mer jämlika villkor förhandla om partnerskap med de stora aktörerna för att ytterligare utvidga marknadsräckvidden.

Fluorescensprojektet

Utvecklingsarbetet med att förse HoloMonitor med fluorescenskapacitet fortgår enligt plan. Nyligen gick projektet in i den andra och möjligen den sista interna testfasen. För mer information om projektet se Delårsrapport 3 2020/21.

Organisationen

Det strategiska beslutet att fokusera på digital försäljning och marknadsföring och som först beskrevs i Delårsrapport 3 2019/20 har under året lett till organisatoriska förändringar. I synnerhet kräver digital marknadsföring en annan kompetens än marknadsföring via fackmässor och andra traditionella marknadsföringsaktiviteter. För en översikt av den nya organisationen se PHI Management and Board.

Försäljningen

Det strategiska skiftet har varit en framgång, vilket återspeglas i försäljningsökningen under senare delen av verksamhetsåret. Om inte de stora marknaderna åter stänger ned på grund av pandemin ser vi att försäljningen kommer att fortsätta växa under överskådlig framtid, inte minst på den nordamerikanska marknaden.

Peter Egelberg, VD

I en anda av att göra allt online som kan göras online har denna rapport skrivits online och direkt i HTML. Denna och framtida rapporter kan enkelt läsas på alla enheter, inklusive de finansiella tabellerna. Ni som föredrar att skriva ut och läsa rapporten på papper kan göra det genom att trycka på knappen nedan.

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 1 910 (557) KSEK och rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) till -5 559 (-4 589) KSEK. Nettoresultatet uppgick till -6 784 (-6 538) KSEK.

Investeringar

Med betoning på applikationsutveckling samt utveckling av flourescenskapacitet investerade bolaget under året 4 261 (3 192) KSEK i produkt, patent och applikationsutveckling.

Finansiering

Likvida medel jämte outnyttjad del av beviljade krediter uppgick till to 35 506 (16 484) KSEK vid periodens utgång. Soliditeten var 25 (80) %.

Rullande 12-månaders försäljning med trendlinje

Risker

Bolaget kan påverkas av olika faktorer, som beskrivs i 2019/20 årsredovisning. Dessa faktorer kan individuellt eller gemensamt öka risken för företagets verksamhet och resultat.

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Uttalanden om omvärld och framtid

Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i denna rapport återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för rapporten. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Investerarkalender

Om PHI

Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

På styrelsens uppdrag
Peter Egelberg, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg
Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.com

KONSOLIDERAD — PHI KONCERNEN

Resultaträkning (KSEK)

 Q4Q4HELÅRHELÅR
2020/212019/202020/212019/20
Nettoomsättning1 9105573 6373 803
Kostnad för sålda varor-647-225-1 346-1 500
Bruttovinst1 2633322 2912 303
Bruttomarginal66%60%63%61%
  
Försäljningskostnader-3 511-2 211-8 773-8 756
Administrationskostnader-1 775-1 576-7 084-6 428
Forsknings- och utvecklingskostnader-2 571-3 388-11 720-13 538
Övriga rörelseintäkter3671 972367
  
Rörelseresultat-6 594-6 476-23 314-26 052
  
Finansnetto-190-62-195-261
  
Resultat före skatt-6 784-6 538-23 509-26 313
  
Nettoresultat-6 784-6 538-23 509-26 313

Balansräkning (KSEK)

 HELÅRHELÅR
2020/212019/20
TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar14 82316 735
Materiella anläggningstillgångar337704
Summa anläggningstillgångar15 16017 439
  
Omsättningstillgångar  
Varulager 1 3341 530
Kortfristiga fordringar2 9382 590
Kassa och bank2 25614 484
Summa omsättningstillgångar6 52818 604
  
Summa tillgångar21 68836 043
  
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Eget kapital5 38428 896
Finansiella skulder7 4001 125
Rörelseskulder8 9046 022
  
Summa eget kapital och skulder21 68836 043

Förändring i eget kapital (KSEK)

HELÅRHELÅR
 2020/212019/20
Ingående balans28 89637 653
Nyemissioner, netto17 487
Periodens resultat-23 509-26 313
Omräkningsdifferens-369
Utgående balans5 38428 896
Soliditet25%80%

Kassaflöde (KSEK)

 Q4Q4HELÅRHELÅR
2020/212019/202020/212019/20
Den löpande verksamheten  
Periodens resultat-6 784-6 538-23 509-26 313
Avskrivningar1 0351 8396 5417 360
Omräkningsdifferens-7-479
Rörelseflöde-5 756-4 699-16 972-18 874
  
Ökn (-)/minskn (+) av varulager327190196-148
Ökn (-)/minskn (+) av rörelsefordr.-392-190-348-9
Ökn (+)/minskn (-) av rörelseskulder3 100-9352 882-1 272
Rörelsekapitalförändring3 035-9352 730-1 429
  
Kassaflöde från löpande verksamhet-2 721-5 634-14 242-20 303
  
Investeringsverksamheten  
Utvecklingskostnader-1 384-714-4 091-2 729
Patent och varumärken-170-62-170-266
Maskiner och inventarier-197-197
  
Kassaflöde efter investeringar-4 275-6 607-18 503-23 495
  
Finansieringsverksamheten  
Nyemissioner, netto5317 566
Ökn (+)/minskn (-) av låneskulder3 1503756 275-750
  
Kassaflöde från finansieringsverksamhet3 1504286 27516 816
  
Periodens kassaflöde-1 125-6 179-12 228-6 847
Likvida medel vid periodens början3 38120 66314 48421 331
  
Likvida medel vid periodens slut2 25614 4842 25614 484
(Inkl. outnyttjade beviljade krediter)35 50616 48435 50616 484

Data per aktie

 Q4Q4HELÅRHELÅR
2020/212019/202020/212019/20
Resultat per aktie, SEK-0,47-0,45-1,63-1,83
Eget kapital per aktie, SEK0,372,010,372,01
Antal aktier vid periodens slut14 394 97114 394 97114 394 97114 394 971
Genomsnittligt antal aktier14 394 97114 394 97114 394 97114 386 521
Aktiekurs vid periodens slut, SEK25,0031,8025,0031,80

moderbolaget

Resultaträkning (KSEK)

 Q4Q4HELÅRHELÅR
2020/212019/202020/212019/20
Nettoomsättning1 4055572 9913 716
Kostnad för sålda varor-676-227-1 358-1 502
Bruttovinst7293301 6332 214
Bruttomarginal52%59%55%60%
  
Försäljningskostnader-2 898-2 211-6 617-8 756
Administrationskostnader-1 775-1 074-7 084-5 814
Forsknings- och utvecklingskostnader-2 571-3 388-11 720-13 538
Övriga rörelseintäkter3671 972367
  
Rörelseresultat-6 515-5 976-21 816-25 527
  
Finansnetto*-1 132-62-1 137-261
  
Resultat före skatt-7 647-6 038-22 953-25 788
  
Nettoresultat-7 647-6 038-22 953-25 788
*Påverkat med 942 KSEK för nedskrivning av aktiekapitalet i PHI Inc

Balansräkning (KSEK)

 HELÅRHELÅR
 2020/212019/20
TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar14 82316 735
Materiella anläggningstillgångar337704
Finansiella anläggningstillgångar*942
Summa anläggningstillgångar15 16018 381
  
Omsättningstillgångar  
Varulager 1 3341 530
Kortfristiga fordringar4 5782 648
Kassa och bank1 71113 940
Summa omsättningstillgångar7 62318 118
  
Summa tillgångar22 78336 499
  
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Eget kapital6 39929 352
Finansiella skulder7 4001 125
Rörelseskulder8 9846 022
  
Summa eget kapital och skulder22 78336 499
*942 KSEK nedskrivning av PHI Inc aktiekapital