Technician checking stem cell culture

Delårsrapport 1 2022/23

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

Lund, 29 September 2022

Maj 2022 – Juli 2022

Nettoomsättning2 035 (2 373) KSEK
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)-4 848 (-3 439) KSEK
Nettoresultat -5 753 (-4 469) KSEK
Resultat per aktie-0,28 (-0,31) SEK
Bruttomarginal45 (60) %

I korthet

VD har ordet

Försäljning

Kundförfrågningarna minskade kraftigt under den senare delen av perioden (maj t.o.m. juli) för att under september återhämta sig till en nivå vi inte har upplevt tidigare. Den kraftiga ökningen av onlineförfrågningar och demonstrationer befäster effektiviteten av vår digitala försäljnings- och marknadsföringsstrategi.

Trots ett sommartrögt periodavslut i juli var försäljningen bara en enhet från att överträffa vårt bästa kvartal någonsin; samma period förra året. Intresset för HoloMonitors fluorescensmodul var dock märkbart stort under sommaren. Under hösten kommer fluorescensmoduler att levereras till nuvarande kunder som har uttryckt stort intresse för att kombinera holografi med fluorescens.

Fluorescensavbildning gör att man kan studera den genetiska aktiviteten hos celler och är därför ett oumbärligt verktyg i medicinsk forskning. Men till skillnad från holografisk mikroskopi kräver fluorescensavbildning att en reagens tillförs cellerna, vilket utsätter dem för gifter varje gång de avbildas.

HoloMonitors fluorescensmodul kombinerar fluorescensmikroskopi med reagensfri holografisk mikroskopi. Eftersom de två mikroskopiteknikerna är kombinerade i en och samma enhet behöver fluorescensavbildning enbart aktiveras vid behov, vilket minskar mängden frisatta gifter till ett minimum.

Affärsutveckling

Standardisering av regenerativ medicin

Kombinationen av fluorescens, holografi samt analys direkt inuti cellinkubatorn gör HoloMonitor till ett utomordentligt mångsidigt analysverktyg som betonar användarvänlighet och cellkvalitet. HoloMonitors mångsidighet gör den värdefull inte bara inom medicinsk forskning utan även vid tillverkning av regenerativa terapier där cellkvaliteten är kritisk.

Regenerativa medicinterapier botar patienter med tidigare obehandlade och livshotande sjukdomar med hjälp av laboratorieodlade celler, vävnader eller organ. Framgången med dessa “mirakelkurer” har lett till en flod av investeringar. Enligt årsrapporten för 2021 från Alliance for Regenerative Medicine investerades 73 miljarder USD i utvecklandet av nya eller förbättrade regenerativa terapier under 2017 – 2021.

De amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheterna har insett att nuvarande standarder och kommersiellt tillgängliga cellodlingsverktyg är otillräckliga för storskalig tillverkning av regenerativa terapier. Till exempel kämpar branschen med den mest grundläggande mätningen — att räkna celler. De nuvarande cellräkningsmetoderna är tillräckliga för preklinisk forskning men inte för kliniska tillverkningsändamål där människoliv står på spel.

Till följd av detta kan kommersiella regenerativa terapier kosta flera hundra tusen USD per behandling, exklusive alla sjukhuskostnader. För att utveckla terapitillverkningen och därigenom minska kostnaderna har amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheter efterlyst nya standarder och tillverkningsverktyg för att lösa tillverkningsproblemet och möta den växande efterfrågan på prisvärda regenerativa terapier.

Autologous cellular therapy manufacturing process
Källa: Outcomes from a cell viability workshop: fit-for-purpose considerations for cell viability measurements for cellular therapeutic products, Laura Pierce et al., Cell & Gene Therapy Insights (2021).

I detta ser vi oss ha en central del av lösningen genom att helt enkelt anpassa vår HoloMonitor-teknologi till storskalig terapitillverkning. Till skillnad från nuvarande standarder kan HoloMonitor räkna antalet levande och döda celler, så kallad cellviabilitet, utan att tillsätta någon reagens. Anpassningen av HoloMonitor skulle göra det möjligt att kontinuerligt övervaka behandlingar, inte bara under tillverkningen utan även genom hela behandlingskedjan, som visas i bilden ovan.

Peter Egelberg, VD

Sedan vårt besök på Wake Forest Institute for Regenerative Medicine i augusti har PHI och andra företag knutna till institutet gått samman. Målet är att skapa de kvalitetsstandarder och analysverktyg som behövs för att tillverka säkra effektiva regenerativa terapier till en kostnad som gör att miljontals patienter kan botas från sjukdomar som idag inte går att behandla.

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 2 035 (2 373) KSEK och rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) till -4 848 (-3 439) KSEK. Nettoresultatet uppgick till -5 753 (-4 469) KSEK.

Rullande 12-månaders försäljning

Investeringar

Med betoning på regenerativ medicin samt utveckling av flourescenskapacitet investerade bolaget under kvartalet 1 266 (1 501) KSEK i produkt, patent och applikationsutveckling.

Finansiering

Likvida medel jämte outnyttjad del av beviljade krediter uppgick till 28 553 (28 167) KSEK vid periodens utgång. Soliditeten var 52 (3) %.

I samband med att företrädesemission registrerades erhöll PHI 32,2 MSEK efter emissionskostnader och återbetalning av lån till Formue A/S.

Företrädesemission

Företrädesemissionen som avslutades den 13 april 2022 tecknades till totalt cirka 57 MSEK, motsvarande en total teckningsgrad om 80 %. Genom företrädesemissionen nyemitteras totalt 6 057 729 aktier samt 3 365 405 teckningsoptioner av serie TO 3 och 1 346 162 teckningsoptioner av serie TO 4. PHI tillfördes därmed cirka 57 MSEK före emissionskostnader. Per den 12 maj 2022 uppgår antalet aktier i PHI till 20 452 700 stycken med ett aktiekapitalet om 4 090 540 SEK.

Teckningsoptioner av serie TO 3

Varje teckningsoption av serie TO 3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i PHI under perioden från och med 11 april 2023 till och med 2 maj 2023. Lösenkursen uppgår till 70 % av den volymvägda genomsnittskursen under en period inför optionsinlösen, inom intervallet 0,20 SEK (bolagets kvotvärde) som lägst, och med 11,90 SEK per ny aktie som högsta lösenkurs. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 till högsta lösenkurs (11,90 SEK per ny aktie) kommer teckningsoptionerna att tillföra bolaget cirka 40 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsoptioner av serie TO 4

Varje teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i PHI under perioden från och med 12 september 2024 till och med 3 oktober 2024. Lösenkursen uppgår till 70 % av den volymvägda genomsnittskursen under en period inför optionsinlösen, inom intervallet 0,20 SEK som lägst, och med 15,45 SEK per ny aktie som högsta lösenkurs. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 till högsta lösenkurs (15,45 SEK per ny aktie) kommer teckningsoptionerna tillföra bolaget cirka 20,8 MSEK före emissionskostnader.

Konvertibler

Konvertibellånet till Formue Nord Fokus A/S uppgår till 20 230 000 SEK med följande villkor:

Risker

Bolaget kan påverkas av olika faktorer, som beskrivs i 2020/21 årsredovisning. Dessa faktorer kan individuellt eller gemensamt öka risken för företagets verksamhet och resultat.

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Uttalanden om omvärld och framtid

Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i denna rapport återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för rapporten. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Investerarkalender

Om PHI

Phase Holographic Imaging (PHI) utvecklar och marknadsför instrumentering för icke-invasiv time-lapse-avbildning. Företagets HoloMonitor-produktlinje används för kvantitativ analys av levande cellkulturer, särskilt inom preklinisk forskning och regenerativ medicin. PHI har kontor i Lund, Sverige och Boston, Massachusetts.

På styrelsens uppdrag
Peter Egelberg, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg
Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.com

KONSOLIDERAD — PHI KONCERNEN

Resultaträkning (KSEK)

  Q1 Q1 Helår
  2022/23 2021/22 2021/22
Nettoomsättning2 0352 3738 169
Kostnad för sålda varor-1 114-943-2 485
Bruttovinst9211 4305 684
Bruttomarginal 45% 60% 70%
 
Försäljningskostnader-3 078-2 070-9 303
Administrationskostnader-1 817-2 057-7 388
Forsknings- och utvecklingskostnader-1 699-1 670-8 817
 
Rörelseresultat-5 673-4 367-19 824
 
Finansnetto-80-102-5 557
 
Resultat före skatt-5 753-4 469-25 381
 
Nettoresultat-5 753-4 469-25 381

Balansräkning (KSEK)

  Q1 Q1 Helår
  2022/23 2021/22 2021/22
TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar17 45615 37417 038
Materiella anläggningstillgångar164286181
Summa anläggningstillgångar17 62015 66017 219
 
Omsättningstillgångar  
Varulager3 9981 6092 979
Kortfristiga fordringar2 6003 55835 792
Kassa och bank26 5536 1671 424
Summa omsättningstillgångar33 15111 33440 195
 
Summa tillgångar50 77126 99457 414
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Eget kapital21 13489326 983
Finansiella skulder22 66318 65822 508
Rörelseskulder6 9747 4437 923
 
Summa eget kapital och skulder50 77126 99457 414

Förändring i eget kapital (KSEK)

  Q1 Q1 Helår
  2022/23 2021/22 2021/22
Ingående balans26 9835 3845 384
Nyemissioner, netto47 268
Periodens resultat-5 753-4 469-25 381
Omräkningsdifferens-96-22-288
Utgående balans21 13489326 983
Soliditet42%3%47%

Kassaflöde (KSEK)

  Q1 Q1 Helår
  2022/23 2021/22 2021/22
Den löpande verksamheten  
Periodens resultat-5 753-4 469-25 382
Avskrivningar9051 0014 854
Omräkningsdifferens-136-22-491
Rörelseflöde-4 984-3 490-21 019
 
Ökn (-)/minskn (+) av varulager-1 019-275-1 645
Ökn (-)/minskn (+) av rörelsefordr.33 192-620-32 854
Ökn (+)/minskn (-) av rörelseskulder-949-1 461-981
Rörelsekapitalförändring31 224-2 356-35 480
 
Kassaflöde från löpande verksamhet26 240-5 846-16 335
 
Investeringsverksamheten  
Utvecklingskostnader-1 266-1 501-6 539
Patent och varumärken-170
Maskiner och inventarier
 
Kassaflöde efter investeringar24 974-7 347-63 208
 
Finansieringsverksamheten  
Nyemissioner, netto47 268
Ökn (+)/minskn (-) av låneskulder15511 25815 108
 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet15511 25862 376
 
Periodens kassaflöde25 1293 911-832
Likvida medel vid periodens början1 4242 2562 256
 
Likvida medel vid periodens slut26 5536 1671 424
(Inkl. outnyttjade beviljade krediter) 28 55328 1672 508

Data per aktie

  Q1 Q1 Helår
  2022/23 2021/22 2021/22
Resultat per aktie, SEK-0,28-0,31-1,76
Eget kapital per aktie, SEK0,260,061,32*
Ej registrerade aktier per 31 April 6 057 729
Antal aktier vid periodens slut20 452 70014 394 97114 394 971
Genomsnittligt antal aktier20 452 70014 394 97114 394 971
Aktiekurs vid periodens slut, SEK4,4428,455,60
*Eget kapital per aktie inkluderar tecknade men ej registrerade aktier.

moderbolaget

Resultaträkning (KSEK)

  Q1 Q1 Helår
  2022/23 2021/22 2021/22
Nettoomsättning1 8461 8226 437
Kostnad för sålda varor-1 076-925-2 417
Bruttovinst7708974 020
Bruttomarginal 42% 49% 62%
  
Försäljningskostnader-2 127-1 419-6 412
Administrationskostnader-1 817-2 057-7 388
Forsknings- och utvecklingskostnader-1 699-1 670-8 817
  
Rörelseresultat-4 873-4 249-18 597
  
Finansnetto-80-102-5 557
  
Resultat före skatt-4 953-4 351-24 154
  
Nettoresultat-4 953-4 351-24 154

Balansräkning (KSEK)

  Q1 Q1 Helår
  2022/23 2021/22 2021/22
TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar17 45615 37417 038
Materiella anläggningstillgångar164286181
Finansiella anläggningstillgångar3 994
Summa anläggningstillgångar17 62015 66021 213
 
Omsättningstillgångar  
Varulager3 6231 6092 979
Kortfristiga fordringar6 1385 55234 864
Kassa och bank26 2495 320721
Summa omsättningstillgångar36 01012 48138 564
 
Summa tillgångar53 63028 14159 777
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Eget kapital24 5602 04829 513
Finansiella skulder22 38018 65022 380
Rörelseskulder6 6907 4437 884
 
Summa eget kapital och skulder53 63028 14159 777