Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner

Phase Holographic Imaging (PHI) har skapat helt nya möjligheter inom medicinsk cellbiologisk forskning. Den cellvänliga tekniken som PHI har utvecklat möjliggör för forskare världen över att under lång tid studera levande celler inne i den inkubator där de odlas. Utvecklingen av en användarvänlig mjukvara har resulterat i en produkt som utan att påverka cellerna filmar dem, samlar in kvantitativ data för analys och automatiskt presenterar analysresultaten i realtid.

Sedan en tid tillbaka för PHI diskussioner med flera större branschaktörer om marknadssamarbeten. Samtalen har nu passerat de inledande sonderingsstegen på ledningsnivå, vilket har lett till att respektive organisationer i allt högre grad involveras för att bestämma omfattningen och formen för framtida partnerskap.

Tekniken

 
Inom den grundläggande medicinska forskningen används laboratorieodlade mänskliga celler för att testa läkemedel innan dessa prövas på patient. PHI utvecklar och marknadsför en ny  generation av mikroskopbaserade forskningsinstrument.

PHI:s banbrytande teknik möjliggör för bland annat cancerforskare att under lång tid filma och mäta levande cellers beteende då de behandlas med nya läkemedel. Detta har tidigare varit svårt att göra eftersom konventionell teknik kräver att cellerna genmanipuleras eller färgas med toxiska färgämnen, vilket i sig förändrar det beteende forskarna önskar studera. PHI:s huvudprodukt HoloMonitor®  är i dag i drift vid forskningslaboratorier runt om i världen, vilket har resulterat i ett stort antal vetenskapliga artiklar publicerade av kunder till bolaget.

Prostataceller avbildade med HoloMonitor

Marknaden

 
Den huvudsakliga marknaden finns i länder med välutvecklad medicinsk forskning inom akademin och läkemedelsindustrin. Nordamerika, Europa, Australien och Sydkorea tillsammans med Japan är ännu dominerande, men snabbväxande ekonomier som Kina och Indien kommer snart att vara i kapp dessa mer etablerade marknader.

Den globala live cell imaging-marknaden förväntas växa från uppskattningsvis 2 miljarder USD år 2018 till 3 miljarder USD år 2023. Teknikutvecklingen sker främst i mindre bolag, vilka vanligtvis förvärvas av de större aktörerna då tekniken når en tillräckligt hög mognadsgrad. Större aktörer i branschen är bland annat Danaher (USA), Carl Zeiss (Tyskland), Nikon (Japan), Olympus (Japan), PerkinElmer (USA), Bruker (USA), Thermo Fisher Scientific (USA) och Sartorius (Tyskland).

VD Peter Egelberg har ordet: Konkreta möjligheter

 
För att få tillgång till betydligt större sälj- och marknads­organisationer än vad vi på egen hand förmår bygga upp har vår strategi från start varit att genom inledande pilotförsäljning och akademiska samarbeten attrahera större branschaktörer.

När dessa samarbeten har etablerats övergår vår ännu begränsade försäljningsorganisation till att fungera som marknadssupport åt dessa internationella säljorganisationer. En väl utbyggd marknadssupport som gör det enkelt att sälja produkten i fråga är ofta avgörande för ett lyckosamt säljsamarbete med en större branschaktör där ett stort antal produkter konkurrerar om säljarnas uppmärksamhet.

I höstas inledde vi diskussioner med större börsnoterade och inom branschen välkända inter­nationella bolag. Utgångspunkten för diskussionerna är en ömsesidig målsättning om att förverkliga HoloMonitor®-teknikens fulla marknadspotential genom att tillföra betydande resurser, i synnerhet inom försäljning och marknadsföring. Diskussionerna har under våren passerat de inledande sonderings­stegen på ledningsnivå. Utvärderingsavtal har träffats med två större branschaktörer, vilket gör att respektive organisationer nu i allt högre grad involveras för att bestämma omfattningen och formen för framtida partnerskap.

Som tidigare kommunicerats i Delårsrapport 3 2018/19 prioriterar vi dessa nu än mer konkreta möjligheter att etablera långtgående samarbeten och partnerskap med större branschaktörer. Därav initierade PHI:s styrelse nyligen bildandet av ett helägt dotterbolag USA. Det kapital den aktuella emissionen kan komma att tillföra Bolaget möjliggör en mer omfattande etablering i USA, för att på nära håll kunna ge den förtroende- och värdebyggande marknadssupport som ligger bakom framgångsrika partnerskap.


 

Länkar

 
Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner -  Teaser

Anmälningssedel för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 i PHI

Blankett för penningtvättskontroll - fysisk/juridisk person