News

The new default way of meeting customers — an online seminar, explaining the benefits of HoloMonitor.
Interim Report 1 (2020-05-01 – 2020-07-31)
The global COVID-19 restrictions have dramatically affected customers' ability to receive us for onsite demon­stra­tions, installations and customer training. Despite this, several HoloMonitor units have been delivered since the beginning of the fiscal year in May.
Abstract image of speed
PHI improves search engine ranking by enhancing website performance significantly
PHI improves website ranking by enhancing website performance significantly.
Artistic image of molecularly imprinted polymers (MIP).
PHI granted patent on synthetic antibodies in the U.S.
PHI announces today that the Company has been granted a patent on synthetic antibodies from the United States Patent and Trademark Office.
Interim Report 4 2019/20 Banner
Year-end Report 2019/20
To emerge stronger from the pandemic than entering it, we have for the time being focused our resources on reducing sales cost, improving our market visibility and expanding the HoloMonitor product line.
NIA Banner
National Institute on Aging and PHI sign collaboration agreement
The National Institute on Aging and PHI recently entered a collaboration agreement, aiming to develop an add-on fluorescent module for PHI’s HoloMonitor imaging cytometer.
The Oresund Bridge
PHI secure working capital until 2022
To bridge and adapt to the consequences of the COVID-19 pandemic, PHI has received a binding credit facility of 15 MSEK.

In Swedish

Förslag till styrelse för Phase Holographic Imaging PHI AB
Inför årsstämman i Phase Holographic Imaging AB den 15 oktober föreslås omval av Maria Morin, Linda Neckmar, Johan Hyllner, Leland Foster, Mats Lundwall samt Jan Richardsson som ordinarie styrelseledamöter.
Årsredovisning 2018/19
Styrelsen och verkställande direktören för Phase Holographic Imaging PHI AB (publ), organisationsnummer 556542-7811 och med säte i Lund, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 maj 2018 – 30 april 2019.  
Kallelse till årsstämma i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)
Aktieägarna i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ), 556542-7811, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 oktober 2019 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 oktober 2019, och …
Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2
Idag, den 11 juni 2019, är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2, vilka emitterades i samband med Phase Holographic Imaging PHI AB:s ("PHI") emission under sommaren 2018. Sista dag att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 är den 13 juni 2019.
Intervju med VD Peter Egelberg
Med anledning av investerarträffen i Lund den 28 maj har Peter Egelberg, vd för Phase Holographic Imaging (PHI), idag en intervju i Biostock där han närmare förklarar innebörden av den senaste tidens pressmeddelanden gällande utvärderings­avtal med två större branschaktörer.
PHI ingår garantiavtal avseende teckning av TO 2
Lösenperioden för Phase Holographic Imaging:s (PHI) teckningsoptioner av serie TO 2 pågår för närvarande och avslutas den 13 juni 2019. PHI kan härmed meddela att en begränsad grupp större aktieägare ingått garantiåtagandeavtal med bolaget.