Phase Holographic Imaging logotype with company name

Inbjudan till teckning av aktier och optioner

VIKTIG INFORMATION
Följande sammanfattning på den här sidan är inte ett fullständigt erbjudande utan ska ses som en introduktion till Phase Holographic Imaging PHI AB (“PHI” eller ”Bolaget”) och det prospekt som beskriver erbjudandet i sin helhet. Således innehåller denna sida inte nödvändigtvis all information som kan behövas för ett investeringsbeslut. Alla investerare ombeds att ta del av prospektet för att informera sig om de potentiella risker som är förknippade med beslutet att investera i värdepapperen, innan de fattar beslut att investera.

Snabbval

Om bolaget

Före ett nytt läkemedel testas kliniskt på patienter genomförs omfattande så kallade prekliniska laboratorieförsök på odlade celler och försöksdjur. Syftet med dessa inledande försök är att bestämma om det nya läkemedlet har potential att faktiskt blir ett säkert och effektivt läkemedel för vården.

Läkemedelsutveckling är dyrt, mycket dyrt. De höga kostnaderna beror på de många misslyckandena. 9 av 10 av de läkemedel som testats kliniskt läggs ned på grund av bristande effekt eller för omfattande biverkningar. Orsaken till de många misslyckandena beror på att de prekliniska resultaten är alltför bristfälliga, vilket gör att kliniska försök inleds på falska grunder.

Genom att kräva att celler genmanipuleras eller färgas med giftiga ämnen både begränsar och förvanskar konventionell instrumentering försök utförda på levande celler. Därmed begränsas och förvanskas även de prekliniska resultat som avgör huruvida kostsamma kliniska försök skall påbörjas.

PHI:s HoloMonitor-teknik löser detta dilemma genom att ersätta en nära 100 år gammal mikroskopteknik med en modern datorbaserad teknik — holografisk mikroskopi.

Om HoloMonitor

Bolaget har levererat mer än 200 enheter av Bolagets huvudprodukt HoloMonitor® runt om i världen. Några av Bolagets mer välkända kunder inkluderar bland annat Bayer AG, amerikanska National Institutes of Health, Harvard University, Stanford University och Novo Nordisk A/S.

PHI har beviljats över 20 patent i sex olika patentfamiljer och har en portfölj av ytterligare ansökningar på gång. Vidare har bolagets kunder publicerat väl över 200 vetenskapliga artiklar baserade på data helt eller delvis från HoloMonitor.

VD har ordet

Framtiden är snart här — och med den regenerativ medicin. Området där laboratorieodlade celler eller organ utgör behandlingen bedöms av många bli den tredje pelaren inom medicinsk behandling och därmed en utmanare till de traditionella grundpelarna — läkemedel och kirurgi.

För närvarande värderas den globala marknaden för regenerativ medicin till $20 – 40 miljarder per år, med en årlig tillväxttakt på 10 – 30 %. Med de stora läkemedelsbolagen i spetsen investerades enbart under 2020 nära $20 miljarder inom området.

Men för att göra behandlingar säkra och tillgänglig för alla, behöver regenerativ medicin övergå från ett hantverk till en reglerad industri där celler och organ för transplantation odlas storskaligt. Först då kan botande behandlingar bli tillgängliga för de miljontals patienter som årligen drabbats av våra folksjukdomar — cancer, Alzheimers, Parkinsons, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

De icke-invasiva egenskaperna hos vår HoloMonitor gör den särskilt väl lämpad för kliniska tillämpningar inom regenerativ medicin. Vi avser därför att diversifiera produktsortimentet för att förse regenerativ medicin med instrumentering som kvalitetssäkrar och möjliggör storskalig produktion av celler och organ.

För många har pandemiåren inneburit att verksamheter satts på vänt. Vi såg däremot pandemin som en möjlighet att ställa om från traditionell försäljning via nationella distributörer till onlineförsäljning direkt mot kund. Onlineförsäljningen har resulterat i en markant försäljningsökning, men även lägre kostnader per såld enhet tack vare att delmomenten i säljprocessen som kundmöten, installation och service nu räknas i timmar snarare än i dagar.

Vi ser att den positiva försäljningstrenden kommer att fortsätta i kraft av en alltmer framgångsrik onlineförsäljning, vilken i ökande grad är att förmå sökmotorer att leda flera kunder till bolagets hemsida än till konkurrerande hemsidor. Vi avser därför även att fortsatt bygga ut vår närvaro online som inte enbart tilltalar våra kunder, utan även Google och andra sökmotorer.

Bolaget genomför nu en företrädesemission bestående av både aktier och optioner där optionerna ger rätten att vid två tillfällen köpa ytterligare aktier med en betydande rabatt. Kapitalet från emissionen gör det möjligt för oss, dock inte utan risk, att tillvarata de möjligheter som erbjuds av regenerativ medicin och en digitalisering på frammarsch.

Om vi lyckas kommer PHI inte enbart vara ett lönsamt bolag med en fantastisk produkt, utan också ett bolag med en stark produktportfölj för både prekliniska och kliniska tillämpningar inom sjukvården. Framför allt kommer vi stå i fronten av den tredje medicinska revolutionen.

Peter Egelberg
VD och grundare

Erbjudandet i korthet

Exempel: 170 befintliga aktier ger dig rätt att teckna 10 units till ett pris om 855 SEK, vilket ger dig 90 aktier, 50 optioner av serie TO 3 och 20 optioner av serie TO 4.


Optioner

En option innebär att du har rätt att köpa en aktie till ett förutbestämt pris (lösenpris) vid en bestämd tidpunkt (lösenperioden). Om aktiekursen är högre vid lösenperioden än optionens lösenpris kan du alltså köpa aktien till det lägre lösenpriset.

Optioner handlas på samma sätt som aktier. Fram till att ”handel med rätt till inlösen” upphör kan du både köpa och sälja optioner på samma sätt som du kan med dina aktier.

Att värdera optioner före dessa handlas är vansklig. Man brukar därför säga att de optioner som ingår i en unit är gratis. Varpå det är upp till var och en att bedöma hur mycket detta gratis är värt, vilket först bestäms då handeln väl har påbörjats efter emissionens genomförande.

Pris per aktie

För att kunna beräkna det faktiska priset per aktie i en unit behöver man veta optionernas värde. Eftersom optionernas värde är en bedömningssak, före dessa handlas, sätts optionernas värde felaktigt till noll enligt praxis. Det beräknade priset per aktie är därför högre än det faktiska priset eftersom priset per aktie helt enkelt beräknas genom att dividera unitpriset med antal aktier i uniten, alltså 9,50 SEK/aktie.


TO 3-optionerna

Exempel: Baserat på exemplet ovan med 50 TO 3-optioner har du från den 11 april 2023 t.o.m. den 2 maj 2023 rätt att köpa 50 aktier till ett högsta pris om 11,90 SEK/aktie.

TO 4-optionerna

Exempel: Baserat på exemplet ovan med 20 TO 4-optioner har du från den 12 september 2024 t.o.m. den 3 oktober 2024 rätt att köpa 20 aktier till ett högsta pris om 15,45 SEK/aktie.

Rabattsatser vid olika medelkurser inför inlösen

Medelkurs inför inlösen
TO 3
Lösenpris
TO 3
Rabatt mot medelkurs
TO 4 Lösenpris
TO 4
Rabatt mot medelkurs
0.200.200%0.200%
3.002.1030%2.1030%
9.506.6530%6.6530%
11.908.3330%8.3330%
15.4510.8230%10.8230%
18.0011.9034%12.6030%
22.0011.9046%15.4030%
26.0011.9054%15.4541%
34.0011.9065%15.4555%
Angivna rabatter är avrundade.

Övrigt

Bolaget har erhållit ett så kallat garantiåtaganden motsvarande ca. 80 % av det maximala emissionsbeloppet om ca. 72,4 MSEK i den initiala emissionen. Detta innebär att bolaget oberoende av täckningsgraden i emissionen kommer att erhålla minst ca. 58,0 MSEK, exklusive emissionskostnader.

I det fall den initiala emissionen blir fulltecknad och samtliga optioner löses in kommer ägarandelen i bolaget att minska med ca. 48.8 % för de aktieägare som inte deltar i emissionen.

Vid frågor vänligen kontakta:

Patrik_Esricht_2
Patrik Eschricht
CFO
patrik.eschricht@phiab.se
+46 702 69 99 61

Hur tecknar jag i emissionen?

Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 22 mars 2022. Teckningstiden pågår under perioden 30 mars – 13 april 2022. Notera att i det fall nyttjande av uniträtter sker via en bank respektive förvaltare, rekommenderas det att kontrollera bankens/förvaltarens tidsgräns för sista dag för teckning.

Du kan ha dina aktier i PHI registrerade på två sätt:

  1. På en depå hos en förvaltare (exempelvis Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring.
  2. På ett VP-konto (direktregistrerat ägande).

Du som har aktier registrerade på en depå hos en förvaltare, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring

Oftast räcker det med att logga in på din depå för att få instruktioner om hur du tecknar. Om du inte hittar dessa instruktioner, vänligen kontakta din förvaltare så kommer densamma att hjälpa dig. Observera att i det fall nyttjande av uniträtter sker via en bank respektive förvaltare, rekommenderas detta att ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare har olika tidsgränser för sista dag för teckning.

Du som har aktier på ett VP-konto

a) Emissionsredovisning
Du erhåller en emissionsredovisning med inbetalningsavi där det framgår antal erhållna uniträtter och antalet units som kan tecknas med företrädesrätt. I det fall du vill nyttja samtliga uniträtter betalar du in enligt inbetalningsavin.

b) Anmälningssedel med stöd av uniträtter
I det fall uniträtter förvärvas eller avyttras eller om du av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal uniträtter än vad som framgår av emissionsredovisningen från Euroclear Sweden AB, ska anmälningssedel med stöd av uniträtter användas.

Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på anmälningssedel med stöd av uniträtter. Emissionsredovisningen från Euroclear Sweden AB ska därmed inte användas. Anmälningssedel med stöd av uniträtter finns att tillgå via Nordic Issuings hemsida, nordic-issuing.se.

c) Teckning över 15 000 EUR i förekommande fall
I det fall att din teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR skall penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samtidigt som betalning sker. Observera att BTU (Betald Tecknad Unit) inte kan bokas ut, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing tillhanda. Penningtvättsformulär finns att tillgå via Nordic Issuings hemsida, nordic-issuing.se.

d) Anmälningssedel – utan företrädesrätt
Om du önskar teckna fler units än vad du har rätt till med företrädesrätt fyller du även i anmälningssedel utan företräde. Sådan anmälningssedel finns att tillgå via Nordic Issuings hemsida, nordic-issuing.se. Teckning kan även ske elektroniskt via Scrive på nordic-issuing.se.

Teckna i PHI även om din bank har stängt för teckning

En del banker väljer att stänga för teckning i företrädesemissioner tidigare än den faktiska teckningstiden avslutas. Även om din bank har stängt för teckning i Phase Holographic Imaging PHI AB:s pågående emission av units går det bra för de som vill teckna att göra det via emissionsinstitutet Nordic Issuing AB. Teckningstiden pågår till och med den 13 april 2022.

För de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat och vars bank stängt möjligheten för teckning rekommenderas att anmäla teckning utan stöd av uniträtter, med anmälningssedel som hittas på Nordic Issuing AB:s hemsida.

För de aktieägare som har sitt innehav direktregistrerat (på VP-konto) rekommenderas att anmäla teckning med stöd av uniträtter, med anmälningssedel som också hittas på Nordic Issuing AB:s hemsida, alternativt att använda den emissionsredovisning som erhållits via brev.

Länkar

För mer information om teckning i PHI, vänligen kontakta:

Nordic Issuing
Telefon: 040 – 632 00 20
E-post: info@nordic-issuing.se
Hemsida: nordic-issuing.se