Nyheter på svenska

 • News: Press Release

  Kommuniké från årsstämma i Phase Holographic Imaging AB (publ)

  Phase Holographic Imaging AB (publ) avhöll den 15 oktober 2019 sin årsstämma.

  Learn more …
 • News: Press Release

  Förslag till styrelse för Phase Holographic Imaging PHI AB

  Inför årsstämman i Phase Holographic Imaging AB den 15 oktober föreslås omval av Maria Morin, Linda Neckmar, Johan Hyllner, Leland Foster, Mats Lundwall samt Jan Richardsson som ordinarie styrelseledamöter.

  Learn more …
 • News: Press Release

  Årsredovisning 2018/19

  Styrelsen och verkställande direktören för Phase Holographic Imaging PHI AB (publ), organisationsnummer 556542-7811 och med säte i Lund, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 maj 2018 – 30 april 2019.  

  Learn more …
 • News: Press Release

  Kallelse till årsstämma i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

  Aktieägarna i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ), 556542-7811, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 oktober 2019 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 oktober 2019, och …

  Learn more …
 • News: Press Release

  Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2

  Idag, den 11 juni 2019, är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2, vilka emitterades i samband med Phase Holographic Imaging PHI AB:s (“PHI”) emission under sommaren 2018. Sista dag att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 är den 13 juni 2019.

  Learn more …
 • News: Press Release

  Intervju med VD Peter Egelberg

  Med anledning av investerarträffen i Lund den 28 maj har Peter Egelberg, vd för Phase Holographic Imaging (PHI), idag en intervju i Biostock där han närmare förklarar innebörden av den senaste tidens pressmeddelanden gällande utvärderings­avtal med två större branschaktörer.

  Learn more …
1 2 3 4

Senaste VD-kommentarer

Senaste bloggar